Valitse taso

Asuntotonttien luovutusperiaatteet

Asuntotontit
Asuntotontteja ovat mm. asuinpientalo- ja rivitalotontit, lomarakennuspaikat sekä asuinkerrostalotontit. Tonteille voidaan rakentaa erityyppisiä asuinrakennuksia, joiden rakentamista ohjataan tarkemmin esimerkiksi tonttijaon, rakennusalan, kerrosluvun ja kerrosalan osoittamisella. Yleensä asemakaavassa yksilöidään sallittu rakennustyyppi käyttämällä AK-, AP-, AR- tai AO-merkintöjä tai yhdistelmämerkintöjä, esimerkiksi AKR: asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 

Luovutusperusteet varattaessa tontteja omatoimiseen omakoti- ja rivitalotuotantoon
Silloin kun samassa hakukierroksessa samaa tonttia hakee useampi hakija, voidaan teknisen lautakunnan harkinnan mukaan päätöksenteossa käyttää seuraavia kriteereitä: Hakijan asunnontarpeen huomioon ottaminen, työpaikkojen ja lasten koulujen sijainti, perheen koko, nykyisen asunnon ahtaus, laatu ja kunto, hakijakunnan terveydelliset syyt sekä kaupungin elinkeinopoliittiset perusteet.

Suurta mielenkiintoa jo ennakolta herättäneen alueen tonteista osa voidaan luovuttaa arpomalla hakijoiden kesken.

Hakijalla, joka rakentaa pientaloja myyntiin tai on saanut kaupungin tontin viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana, on mahdollisuus saada tontti vasta ns. jatkuvasta luovutuksesta, mikäli samalla tontilla ei ole muita hakijoita. Viiden vuoden sääntö ei koske rivitalohankkeen osakasta.

Varaamismenettely
Rakentamiskelpoisia tai seuraavana vuonna rakentamiskelpoisiksi tulevia pientalotontteja luovutetaan vuosittain kuulutettavalla hakumenettelyllä. Ensimmäisen hakuajan jälkeen tontteja luovutetaan ns. jatkuvalla hakumenettelyllä, vuokratontteja viikoittain ja ainoastaan myyden luovutettavia tontteja kalenterikuukausittain kaupungingeodeetin päätöksellä.

Maapoliittisen ohjelman 2017 mukaisesti kaupungin puolelta tehtävän tontin varaamispäätöksen jälkeen ei varaajan ja kaupungin kesken tehdä erillistä varaussopimusta. Varaus tulee voimaan heti, kun varaaja on maksanut varausmaksun. Uusi käytäntö on  astunut voimaan 10.4.2017. Vuoden vuokraa vastaava varausmaksu on maksettava eräpäivään mennessä, muuten tontti siirtyy uudelleen kaikkien haettavaksi.

Tontin varsinainen vuokra- tai kauppasopimus tehdään, kun varausmaksun maksanut asiakas ilmoittaa kaupungille hakevansa rakennuslupaa. Vuokraamansa tontin voi ostaa omaksi myöhemmin kulloinkin voimassaolevan maapoliittisen ohjelman mukaisesti

Varaushakemuksen jättäminen:
1) Omatoimisen omakoti- ja rivitalon varaamishakemus tai ostotarjous täytetään ja lähetetään sähköisesti Lappeenrannan kaupungin epalvelun kautta (ohje)
2) Asuinkerrostalotontista lähetetään vapaamuotoinen varaushakemus tekniselle lautakunnalle.

Päätös varaamisesta
1) Omatoimisesta omakoti- ja rivitalo rakentamisesta tehdään varauspäätös teknisessä lautakunnassa alueen ensimmäisessä tonttivarauksessa. Varsinaisen hakuajan sekä teknisen lautakunnan päätöksen jälkeen kaupungingeodeetti päättää vapaiden tonttien varaamisesta.
2) Kerrostalotontit varataan teknisen lautakunnan päätöksellä.
Varaamispäätöksen perusteella tehdään:
1) Omatoimisen omakoti- ja rivitalon rakentamisen varaamissopimus vuodeksi tai esikauppakirja.
2) Tuotantomuotoisessa kerrostalotuotannossa esikauppakirja. Varaamiskauden aikana tontille on ryhdyttävä rakentamaan.
Mikäli tontin varaus perutaan, asetetaan tontti uudelleen haettavaksi.

Vuoden pituiselta varaamiskaudelta peritään tontin vuosivuokran suuruinen varaamismaksu. Varaamismaksua ei hyvitetä kauppahinnassa eikä sitä palauteta jos tontin varaaja peruu varauksensa.

Rakentaminen tulee aloittaa varaamisaikana ja rakentaa perustukset valmiiksi tai saada hankkeelle valtion korkotukilainoitus. Tämän jälkeen tontti vuokrataan tai myydään varaajalle. Suljettujen ostotarjousten perusteella tontti myydään omatoimiseen rakentamiseen.

Asuintonttien hinnoittelu ja yleiset luovutusehdot
Tonttien ja rakennuspaikkojen varaamisen perusteet, hinnat ja luovutusehdot ovat kaupunginvaltuuston päättämiä. Tarjoustontit luovutetaan vain myyden omatoimisten rakentajien suljettujen, kokonaiseuromääräisesti yksilöityjen lähtöhinnan ylittävien tarjousten perusteella korkeimman tarjouksen tehneille hakijoille.

Hinnoitteluun vaikuttaa rakennusoikeus, tontin pinta-ala sekä muut kaavamääräykset että sijainti. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) valvoo rakennushankkeiden rahoituspäätösten yhteydessä myös asuntotonttien hintoja.

Asuntotonttien vuotuinen vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Asuntotontit vuokrataan yleensä n. 60 vuodeksi.

Maankäyttö ja tonttiasiat