Palvelut
Valitse taso

Katupöly

Märkä hiekka 870 x 489.jpg

Keväisin teiden pinnalle kertyneestä hiekoitushiekasta ja asfaltin kulumisesta muodostunut pöly nousee ilmaan lumen ja jään sulettua. Pölystä huomattavan suuri osa on peräisin asfaltista – hiekka toimii renkaiden alla ikään kuin hiekkapaperina. Kadut pölyävät eniten vilkkaasti liikennöidyillä katu- ja tieosuuksilla, erityisesti ruuhka-aikoina kuivina ja tuulisina päivinä.

Katupölystä oireita voivat saada herkät väestöryhmät, erityisesti astmaatikot sekä pikkulapset. Oireita voivat olla nuha, yskä sekä kurkun ja silmien kutina ja hengitysoireet. Lisätietoa terveysvaikutuksia löytyy oheisista linkeistä.

Katupölyä seurataan hengitettävien hiukkasten, PM10 mittauksilla. PM10:llä tarkoitetaan hiukkasia, joiden koko on alle 10 µm. Vuoden mittausjaksolla PM10 raja-arvopitoisuus (50 µg/m³) saa ylittyä 35 kertaa. Mikäli kyseinen raja-arvo ylittyy, tulee kunnan laatia ja panna toimeen suunnitelmia, jolla varmistetaan raja-arvojen alittaminen annettuihin määräaikoihin mennessä.

PM10 pitoisuuksia seurataan Lappeenrannan alueella:
•Lappeenrannan keskustassa, Snellmaninkatu 14 (kauppahalli)
•Lauritsalan keskusta
•Ihalainen, Ihalaisen lämpökeskus
•Joutsenon keskusta

Vuonna 2002 Lappeenrannan keskustan alueella PM10 raja-arvopitoisuuden ylityksiä oli 27 kappaletta. Tämän johdosta Lappeenrannan kaupunki laati vuonna 2006 ilmanlaadun varautustyöryhmän loppuraportin, jossa ehdotettiin toimenpiteitä katupölyn vähentämiseksi. Toimenpiteiden johdosta raja-arvopitoisuuksien ylitysten määrä on vähentynyt ollen viime vuosina n. 12 kpl.

Toimenpiteet katupölyn vähentämiseksi


Keväällä 2011 jatketaan laimean kalsiumkloridiliuoksen levittämiskokeilua. Kalsiumkloridiliuos sitoo ilmasta kosteutta, minkä seurauksena katujen pinta pysyy kosteana ja pölyäminen vähenee. Liuosta käytetään seuraavilla katualueilla:

I Helsingintie - Lappeenkatu - keskustan liikenneympyrä - Valtakadun jatke - Lauritsalantie.
II Taipalsaarentie - Snellmaninkatu - Simolantie
Mahdollisesti myös Lavolankatu - Ratakatu - Lepolankatu ja muut "kehät", jos mahdollista.
Tavoite: Seurataan ilmanlaadun epäpuhtauksien pitoisuuksia, erityisesti hiukkaspitoisuuksia, huomioiden lainsäädännön ja mittauslaitteiden tekninen kehitys.
Toimenpiteet: Hiukkasmittauksia on lisätty. Vuonna 2006 aloitettiin Lappeenrannan ja Joutsenon keskustojen lisäksi PM10 mittaukset myös Ihalaisessa ja Lauritsalassa.

Tavoite: Lappeenrannan kaupunki hankkiessaan uusia hiekoitushiekan poistoon käytettäviä laitteita, hankkii laitteita, jotka ovat parhaan käytettävissä olevan tekniikan periaatteiden mukaisia.
Toimenpiteet: Hiekoitushiekan poistamiseen käytettävää laitteistoa on lisätty – vuonna 2008 on hankittu kadunpesulaitteistolla varustettu tienhoitoauto. Lisäksi on käytettävissä kolme imulakaisukonetta ja kaksi kastelujärjestelmällä varustettua harjalaitetta.

Tavoite: Mikäli on riskiä hiukkaspitoisuuden raja-arvon ylittymiselle, käynnistää ympäristönsuojeluviranomainen yhdessä kaupungin teknisen toimen kanssa työryhmän, jonka tavoitteena on kehittää ja toteuttaa keinoja hiekoitushiekan aiheuttamien pölypitoisuuksien vähentämiseksi.
Toimenpiteet: Vaikka PM10 raja-arvon ylittymiselle ei ole ollut vaaraa vuoden 2002 jälkeen, on työryhmä vuosittain käynyt läpi menetelmiä, joilla hiekoitushiekan ja sen poistamisen aiheuttamia vaikutuksia voidaan vähentää. Keskustojen alueella on käytetty joko sepeliä tai katkaistua hiekoitushiekkaa (3 – 10 mm ), jolloin levitettävässä materiaalissa pölyävän aineksen osuus on ollut aikaisempaa pienempi. Hiekoitushiekan poistamista on tehtostettu yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. Keskustan katualueiden pesemistä lisätään hiekan poistamisen jälkeen keskusta-alueilla. Lisäksi kevään 2010 aikana kokeillaan laimean kalsiumkloridiliuoksen käyttämistä pölyämisen vähentämisessä.

Lisäksi Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on erillisiä määräyksiä hiekan keräämiseksi, joilla niin ikään pyritään vähentämään hiekan poistamisen aiheuttamaa pölyämistä:

14.1§: Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossapidon yhteydessä tulee pölyämisen aiheuttaman ympäristön pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi kiinnittää huomioita esimerkiksi kostuttamalla tarvittaessa kunnossapidettävät väylät ja muut alueet.
14.2§: Taajaan rakennetulla alueella on avoharjalla varustetun työkoneen käyttö kuivaharjauksessa hiekanpoiston yhteydessä kovilla pintamateriaaleilla kuten esim. asfaltti ja betonipinnoilla kiellettyä.
14.3§: Lehtipuhaltimien käyttö hiekanpoistossa on kiellettyä.