Palvelut
Valitse taso

Luontopiha -kilpailu 2021

Luontopiha logo(JPG) (Aineisto) (ID 201165).jpg

Luontopiha -kilpailu järjestetään Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueella. Kilpailulla tavoitellaan asukkaiden ja mökkiläisten kiinnittämään huomiota luonnon monimuotoisuuteen, kuinka luonnonkirjoa voidaan lisätä ja ylläpitää omassa pihapiirissä. Monin paikoin luonnonkirjo on kaventunut ja ihmiset haluavatkin auttaa luontoa omilla teoillaan.  

Luontopiha-ideologiassa ei haluta riistää ihmisiltä puutarhatöiden iloa. Luonnonkirjoa pihoilla voi lisätä monin eri keinoin, jokaiseen pihaan löytyy sopivia elementtejä luonnonkirjon lisäämiseksi. Yksinkertaisimmilllaan luonnonkirjoa voi lisätä jättämällä pihapiirin leikkaamatonta nurmea. Pihapiipiirin voi myös perustaa perhosbaarin, hyönteishotellin, vesilammikkon, sadepuutarhan, kivikon, kukkaniityn, viherkaton, lahopuuaidan, ripustaa linnunpönttöjä, perustaa komposti ja kierrättää ravinteita, säästää rikkaruohoja ja käyttää villiyrttejä ravintona, istuttaa puita ja vaalia vanhoja puita, säästää pajupuita pörriäisille keväisinä ravintoloina, välttää myrkkyjä ja valita eksoottisten koristekasvien sijasta omaan luontoomme soveltuneita kesveja, joista hyönteisetkin hyötyvät. Luontopihassa vältetään myös turhien keinovalojen käyttöä. Luontopihaa voi rakentaa myös parvekkeille ja terasseille esimerkiksi hyönteishotellein ja ruukkuistutuksin, vain mielikuvitus on rajana.  

Kilpailun säännöt

Kilpailuun osallistujilla on koko kesä aikaa tuunata pihapiirinsä luontoystävällisemmäksi. Voit kesän ajan toteuttaa uusia luonnonkirjoa edistäviä elementtejä esimerkkitapausten avulla tai kehittää uusia tapoja ja elementtejä. 

Ilmoita Luontopihasi kilpailuun kuvien ja kertomuksen kanssa 22.8.2021 mennessä os. ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi. Kerro vapaamuotoisesti, mitä luonnonkirjoa edistäviä elementtejä Luontopihassa on otettu käyttöön ja kuinka hyönteiset, linnut ja muut eläimet ovat pihapiiriin levittäytyneet, mitä lajeja olet havainnut? Kirjoita saatteeksi otsikkoon "Luontopiha -kilpailu 2021". Jätä yhteystietosi, nimi, osoite, puhelinnumero sekä kilpailuun osallistuvan Luontopihan osoite.  

Kilpailuun osallistuva saa noutaa Luontopiha- kyltin Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimistolta os. Pohjolankatu 14, 53101 Lappeenranta. Luontopihakylttejä on saatavilla nyt myös Lemin ja Savitaipaleen kunnantaloilta, myöhemmin myös Taipalsaaren kunnantalolta. 

Parhaat luonnonkirjoa edistävät Luontopihat palkitaan lahjakortein ja kunniakirjoin kukin sarjoissaan:

- Yksityiset omakoti-, rivitalo- ja mökkipihat
- Asunto-osakeyhtiöiden pihat
- Parvekkeet ja terassit
- Julkiset pihat

Kilpailu ratkeaa 31.8.2021 ja voittajat julistetaan kaupungin nettisivuilla.

Lisätietoa Luontopiha-kilpailusta: Taina Lahtela, ympräristötarkastaja
p. 040 5298 480   taina.lahtela@lappeenranta.fi

 

Lappeenrannan luonnon monimuotoisuusselvitys

Lappeenrannan luonnon monimuotoisuusselvitys on valmistunut (4/2021), lue
Selvitys Lappeenrannan luonnon monimuotoisuudesta.pdf tai 
Tiivistelmä, selvitys Lappeenrannan luonnon monimuotoisuudesta.pdf 
(Selvitys: Anna Vuori, ympäristösuunnittelija)

Luonnon monimuotoisuusselvityksen aineistona käytettiin paikkatietoaineistoja, joiden pohjalta luonto jaettiin viiteen luontotyyppiryhmään: metsät, suot, vesi- ja rantaluonto, kallioluonto sekä perinnebiotoopit ja muut kulttuurivaikutteiset elinympäristöt. Ryhmien sisällä tarkasteltiin Lappeenrannalle ominaisia luonnonpiirteitä, tärkeitä ekologisia verkostoja sekä muita arvokkaita luonnonalueita. Kohdealueena on koko kunta, mutta erityinen huomio kohdistui taajama-alueisiin ja muihin maankäytön painealueisiin.


Selvityksessä nousevat esille nousevat Saimaa ja Salpausselkä, joiden kainaloon on kehittynyt rikas luontomme. Ominaista ovat muun muassa monipuolinen vesi- ja rantaluonto, Saimaan saaristo ja rantakallioiden kedot sekä Salpausselän lähteet, purot ja paahdeympäristöt. Taajamametsät muodostavat varttuneen sekametsäkokonaisuuden. Pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa liittää Lappeenrannan luonnon itänaapurin metsiin, soihin ja vesistöihin, ja tällä ekologisella yhteydellä on valtakunnallista merkitystä Suomen luonnolle. Lappeenrannan luonnon huippukohteita ovat myös  keskustassa sijaitsevat lentokenttä ja Linnoitus.

Selvityksen perusteella Lupalautakunta päätti aloittaa luonnon monimuotoisuusohjelman valmistelemisen ja saattaa se valtuuston hyväksyttäväksi. Ohjelman valmistelu on käynnistynyt.

 

kelo palokorolla 250x.jpg

Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualueiden rauhoituspäätökset tekee valtio. Maanomistaja voi halutessaan hakea rauhoituspäätöstä ympäristöministeriöltä. METSO-ohjelman kautta voi hakea samanaikaisesti suojelupäätöstä ja korvausta vanhan metsän suojelemiseksi pysyvästi tai määräajalle. 

Natura 2000-alueet

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toiminta-alueella Natura 2000-verkostoon kuuluu Lappeenrannassa 21, Lemillä 2, Savitaipaleella 5 ja Taipalsaarella 5 Natura 2000-aluetta. Osa Natura-alueista on niin laajoja, että ne ulottuvat useamman kunnan alueelle (ks. sivun linkki).  

Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Lupalautakunta. Asianosainen eli maanomistaja voi hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta rauhoituspäätöstä. Viranomainen katsoo hakemuksen perusteella onko rauhoituspäätökselle perustetta.

Yleisimmin luonnonmuistomerkki on suuri puu, puuryhmä tai esim. näyttävä siirtolohkare. Luonnonmuistomerkin perustamiseksi on oltava perusteltu luonnontieteellinen tai maisemallinen syy. 

Tervaleppälehtoa kapea 600x.jpg

 

Luonnonsuojelutehtävistä

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, johon kuuluu Lappeenranta, Lemi, Savitaipale ja Taipalsaari vastaa luonnonsuojelulain mukaisista tehtävistä.
Luonnonsuojelulain tehtäviä ovat viranomaistehtävät ja toisaalta luonnonsuojelun edistämistehtävät. Luonnonsuojelun viranomaistehtävistä seutuyksikölle (kunnille) kuuluu luonnonmuistomerkin rauhoituksesta tai rauhoituksen loppumisesta päättäminen. Muut päätöksiä edellyttävät luonnonsuojelun viranomaistehtävät seutukuntien alueella kuuluvat Kaakkois-Suomen ELY -keskukselle.

Kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Tämä edellyttää paikallisten luonnonolosuhteiden ja suojelukohteiden tuntemista, sekä saadun tiedon soveltamista mm. alueiden käytön suunnitteluun. Luonnonsuojelun vaatimukset tulee huomioida alueen kaavoituksessa, rakentamisessa ja maa-ainesten otossa.   

Luontopolut

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen alueella on kuntien ja Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön yhteisissä hankkeissa tehtyjä luontopolkuja (ks. sivun linkit).

 

Lisätiedot:
ympäristötarkastaja Taina Lahtela puh 040 5298480