Palvelut
Valitse taso

Melu Melusaaste.jpg

Melu on ääntä, joka koetaan epämiellyttäväksi tai häiritseväksi tai joka on muulla tavoin terveydelle vahingollista tai haitallista hyvinvoinnille.

Melun on todettu aiheuttava mm. stressiä ja lisäävän sydän- ja verisuonitautien esiintymistä. Ympäristömelun on todettu vaikuttavan lasten kognitiivisiin
toimintoihin, kuten lukemiseen ja muistiin, mistä voi olla seurauksena oppimisvaikeuksia.
Melualtistus voi johtaa lasten kielellisen kehityksen viivästymiseen.

Melun huomioonottaminen on keskisiä maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyviä tekijöitä. Ammattimaisen ja teollisen toiminnan aiheuttamaa melua tarkastellaan ympäristölupahakemusten sekä meluilmoitusten yhteydessä.

Meluilmoitus

Meluilmoitus tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan tilapäisestä toiminnasta, josta saattaa aiheutua erityisen häiritsevää melua tai tärinää. Meluilmoitusvelvollisuudesta on säädetty tarkemmin Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten luvuissa 4 ja 5.

Meluilmoituslomake löytyy lomakepankista. Ilmoitus tulee toimittaa viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista. Louhinta- ja murskaustoiminnan osalta ilmoitus tulee jättää viimeistään 14 vuorokautta ennen toiminnan alkamista.

Ilmoituksen voi jättää joko sähköisesti tai postitse (yhteystiedot).

Meluntorjuntasuunnitelma

Lappeenrannan meluselvityksen ja meluntorjuntaohjelman laadinta on aloitettu syksyllä 2013. Meluntorjuntaohjelman arvioidaan valmistuvan syksyllä 2015.

Lisätiedot: ympäristötarkastajat