Suosikit

Koulukuljetukset koetaan Lappeenrannassa toimiviksi ja turvallisiksi

JULKAISTU 1.6.2023, 09.05

Lappeenrannan kaupunki toteutti keväällä 2023 koulukuljetusten asiakaskyselyn. Vastaava kysely on toteutettu aiemmin kaksi kertaa, joista ensimmäinen vuonna 2019. Kyselyllä pyritään saamaan tietoa ja palautetta koulukuljetusten toimivuudesta, sanoo joukkoliikennepäällikkö Terhi Koski.

– Nyt saamme jo hyvin vertailutietoa aiemmista vuosista ja näemme mihin suuntaan koulukuljetusten palvelu on asiakkaiden näkökannalta kehittynyt.

Keväällä 2023 kysely lähetettiin niille esiopetuksen ja peruskoulujen oppilaiden huoltajille, joiden huollettava on sopimuskuljetusten tai koulutaksien piirissä. Kysely lähetettiin yhteensä 1 674 henkilölle ja vastauksia tuli 282 kappaletta vastausprosentin ollessa 17. Liikennöitsijöihin ja kuljettajiin kohdistuviin kysymyksiin tuli 296 vastausta, sillä osa vastasi kyselyyn kahden liikennöitsijän osalta.

Vuonna 2021 kysely lähetettiin yhteensä 1 040 henkilölle ja vastauksia saatiin 279 kpl vastausprosentin ollen 27. Liikennöitsijöihin ja kuljettajiin kohdistuviin kysymyksiin tuli 305 vastausta vuonna 2021.

Koulukuljetukset koetaan turvallisiksi

Asiakaskyselyn asteikkona käytettiin 1–5, jossa 1 = eri mieltä ja 5 = samaa mieltä. Kyselyn mukaan kaupungin koulukuljetusyksikön tiedottaminen tai tiedonsaanti koulukuljetusasioissa on toimivaa ja asiakaspalvelu on laadukasta. Myös koulujen ja päiväkotien osalta nämä ovat hyvällä tasolla. Molemmat arviot olivat pysyneet lähes samalla tasolla vuoden 2021 kyselyyn verrattuna.

Vanhemmat arvioivat kyselyssä omaa vastuutaan lapsen koulumatkoilla. Lähes kaikki olivat sitä mieltä, että he ovat opetelleet lapsen kanssa turvallisen liikkumisen kyytiinottopaikoille, ovat ohjeistaneet lasta käyttäytymään asiallisesti koulumatkoilla sekä lapset osaavat toimia koulumatkojen eri vaiheissa. Arvio oli samalla tasolla kuin vuonna 2021.

Koulukuljetusjärjestelyt arvioitiin yleisesti ottaen erittäin hyvälle tasolle. Kyselyn mukaan koulukuljetusjärjestelyt toimivat saaden arvosanan 4,37, ovat turvalliset arvosanalla 4,44 ja niihin ollaan tyytyväisiä kokonaisuudessaan arvosanalla 4,35. Arviot laskivat hieman vuodesta 2021 ollen tuolloinkin erittäin hyvällä tasolla.

Liikennöitsijään ollaan tyytyväisiä, reittivalinnoissa ja aikatauluissa kehitettävää

Arvioidessa kaikki liikennöitsijät yhteensä, liikennöitsijän tavoitettavuus koettiin hyväksi (4,41) ja eniten parannettavaa nähdään koulukuljetusten reittivalintojen ja aikataulujen suunnittelussa (4,08). Myös edellisessä kyselyssä parannettavaa koettiin olevan eniten reittivalintojen ja aikataulujen suunnittelussa.

Kuljettaja koettiin luotettavaksi (4,58), käytössä oleva kalusto hyväksi (4,42) ja kuljettajan asiakaspalvelu laadukkaaksi (4,47). Kuljettaja toimii myös esimerkillisenä aikuisena lapselle (4,45) ja kuljetukset saapuvat ajallaan (4,47).

Kyselyn perusteella voidaan todeta, että koulukuljetukset ovat toimivat ja turvalliset sekä koulukuljetuksiin ollaan kokonaisuudessaan tyytyväisiä. Vuodesta 2021 vuoteen 2023 tyytyväisyys koulukuljetuksiin on kokonaisuudessaan pysynyt lähes samalla tasolla.

Lisätietoja:

Terhi Koski, joukkoliikennepäällikkö
Puh. 040 651 5599, terhi.koski@lappeenranta.fi

Liite: Koulukuljetusten asiakaskysely 2023