Suosikit
Palvelu

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Rakennusvalvontaviranomainen määrittelee, tarvitsetko ennen rakennusluvan hakemista erillisen suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan. Kun haet suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamislupaa, esitä hakemuksessa arvio rakentamisen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut. Hakumenettely on molemmissa sama. Rakentaminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa tai rakentaminen kaavoittamattomilla ranta-alueilla edellyttää poikkeamislupaa. Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle saattaa tarvita suunnittelutarveratkaisun ennen rakennusluvan myöntämistä.

Myönteisen poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitaan aina rakennuslupa. Rakennuslupaa haetaan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Ehdot ja kriteerit

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimintaohje

Sinun tulee selvittää rakennusvalvontaviranomaiselta tarvitsetko suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamislupaa. Lappeenrannassa rakennushankkeiden poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua haetaan sähköisesti kaupunkisuunnittelusta.

Käsittelyaika

Kaupunkisuunnittelu varaa lupa-asian käsittelyyn noin kolme kuukautta.

Voimassaoloaika

Poikkeamispäätöksessä määrätään aika, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa tulee hakea. Aika voi olla enintään kaksi vuotta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132