Suosikit

Koti- ja laitosäänestys eduskuntavaaleissa 2023

KUULUTUS VUODEN 2023 EDUSKUNTAVAALIEN KOTIÄÄNESTYKSEEN ILMOITTAUTUMISESTA SEKÄ LAITOSÄÄNESTYKSESTÄ

Kotiäänestys

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16 Lappeenrannan kaupungin keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.


Ilmoittautuminen kotiäänestykseen:
asiakaspalvelukeskus Winkki kaupungintalo, puh. (05) 616 2220, sähköposti winkki@lappeenranta.fi.

Keskusvaalilautakunnan osoite on Lappeenrannan kaupungintalo, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Lisäksi keskusvaalilautakunta on jo lähettänyt ilman eri pyyntöä kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita sellaisille äänioikeutetuille, jotka ovat vuoden 2022 aluevaaleissa äänestäneet kotonaan.

 

Laitosäänestys

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka suorittaa varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavan joukko-osaston varuskunnassa, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa vaalitoimikunnan asianomaisen laitoksen ilmoitustaululla erikseen kuuluttamina aikoina, yhtenä tai kahtena päivänä.

Lappeenrannassa 16. päivänä helmikuuta 2023


LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


Sari Räätäri                      Jukka-Pekka Lätti
puheenjohtaja                sihteeri