Suosikit

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2020-2024 on hyväksytty lupalautakunnassa 10.12.2019 § 102.  Valvontasuunnitelman laadintaa ohjaa ympäristöterveydenhuollon  keskusviranomaisten valmistelema ympäristöterveydenhuollon  yhteinen valvontaohjelma. Valvontasuunnitelmaa päivitetään  vuosittain varsinaisen monivuotisen valvontasuunnitelman  liitteiden osalta. Liitteissä esitetään ao. vuoden erityiset  painopistealueet ja keskeiset valvonnan muutokset. Tarkastussuunnitelma esitetään liitteissä kohderyhmätasoisesti,  käytännön tarkastustoimintaa ohjaa tarkempi ja säännöllisesti päivittyvä kohdekohtainen suunnitelma. Liitteet on pyritty  tekemään saavutettaviksi.  

Koko ympäristöterveydenhuollon keskeinen lainsäädäntö on  uudistunut ja uudistumassa lähivuosien aikana: elintarvikelain  kokonaisuudistus toteutettiin keväällä 2021, terveydensuojelulain  muutos perusmaksun osalta vuodenvaihteessa 2022 ja  juomavesidirektiivin aiheuttamien muutosten osalta on tulossa  asetusmuutos. Tupakkalaissa ja tupakkatuotteisiin sekä  tupakointivälineisiin liittyvässä lainsäädännössä on tapahtunut  useita uudistuksia – lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön  asettaman kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä on tehdä  tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumista tukevia ja  edistäviä ehdotuksia, toimikausi päättyy tammikuun 2023 lopussa.  Eläinten hyvinvointilaki ja eläinlääkintähuoltolaki uudistuvat  kokonaan. Merkittäviä muutoksia valvontaan ja toiminnan  järjestämiseen on käynnissä ja tuloillaan. Tämä tulee vaatimaan  paitsi kouluttautumista ja perehtymistä, myös merkittävän  resurssin käyttämistä muutosten valmisteluun.  

Vuoden 2023 aikana valtakunnallinen valvontatietojärjestelmä  VATI vaatii edelleen työaikaa: valtakunnallisissa VATIn  kehitysryhmissä Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on  mukana aktiivisesti. Kaupungin omat internet-sivut ovat  uudistumassa ja vaativat työaikaa. 

Vuodelle 2023 on arvioitu toteutettavan suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksia seuraavasti:

  Suunnitellut tarkastukset v. 2023 (kpl)
Elintarvikevalvonta 422
Terveydensuojelun valvonta 167
Tupakkalain valvonta 55
Yhteensä 644

 

Valtakunnallisia valvontaohjelmia on päivitetty vuodelle 2023 ja  niissä esitetyt painopisteet otetaan huomioon valvonnan  suunnittelussa.  

Valvontasuunnitelmien painopisteet ovat  terveydensuojeluvalvonnan osalta säilyneet samoina: toimijoiden  omavalvonnan tukeminen ja elinympäristöterveyden edistäminen  ja yhteistyö. Häiriötilannesuunnitelmien ajantasaistaminen ja  yhteensovittaminen on yksi omista tavoitteista vv. 2023-2024.  

Tupakkalain mukaisen valvonnan osalta omavalvonnan  tukeminen ja yhteistyö ehkäisevän päihdetyön kanssa säilyvät  painopisteinä. Muut tupakkalain mukaisen valvonnan painopisteet  ovat tuotevalvonnan ja markkinoinnin valvonnassa.  

Elintarvikevalvonnan valtakunnallisia painopisteitä toteutetaan  mahdollisuuksien mukaan, näissä toimitaan Ruokaviraston  ohjauksen mukaan. Omana elintarvikevalvonnan  valvontaprojektina jatketaan viime vuodelta akryyliamidin ja  nimisuojattujen tuotteiden valvontaa. Kohdekohtaisessa  valvontasuunnitellussa huomioidaan valvontaohjelmakauden  aikana tarkastettavien Oiva-rivien kokonaisuutta. Toimijoiden  ohjausta ajankohtaisissa elintarviketurvallisuuteen liittyvissä  asioissa jatketaan edelleen koko Etelä-Karjalan alueella  yhteistyössä Imatran seudun ympäristötoimen kanssa. Yhteisenä  näytteenottoprojektina toteutetaan koko Etelä-Karjalan alueella sushi-näytteenottoprojekti.

Eläinlääkintähuollon painopisteeksi vuodelle 2023 on edelleen  väistämättä valikoitunut toiminnan vakauttaminen ja resurssipulan  korjaaminen.  

Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi ympäristöterveydenhuollossa  toteutetaan ns. akuuttia valvontaa: tällaista on ilmoitusten ja  hakemusten käsittely, erilaisten valitusten käsittely, elintarvike- tai  vesivälitteisten epidemioiden selvittäminen tai lausuntojen  antaminen muille viranomaisille. Valvira täsmensi ohjeistustaan  ilmoitusvelvollisista toiminnoista erityisesti erilaisten majoitukseen  liittyvien kohteiden osalta: majoituskohteiden kuulumista  valvonnan piiriin selvitetään tarkemmin v. 2023 aikana.

Valvontasuunnitelman toteutumasta annetaan väliraportti  ympäristölautakunnalle vähintään kerran vuoden aikana. Vuoden 2023 lopullinen toteutuma käsitellään ympäristölautakunnassa  maaliskuun 2023 loppuun mennessä. 

Varsinaisen valvontasuunnitelman sekä vuosittain päivitettävät liitteet saa pyydettäessä ympäristötoimen kirjaamosta.