Etusivu Osallistu ja vaikutaLappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 eteläisen osa-alueen vaiheen 2 asukastilaisuus torstaina 11.10.2018 klo 17.00–19.00
Ajankohtaista
5.10.2018 14:54

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 eteläisen osa-alueen vaiheen 2 asukastilaisuus torstaina 11.10.2018 klo 17.00–19.00

Lappeenrannan kaupunki valmistelee keskustaajaman osayleiskaavan 2030 eteläisen osa-alueen vaiheen 2 osayleiskaavaa, jonka aluerajausta on laajennettu. Kaupunkisuunnittelu järjestää osayleiskaavan aluerajauksen laajentamiseen liittyvän asukastilaisuuden Mäntylän päiväkodilla torstaina 11.10.2018 kello 17.00 – 19.00. Tilaisuus järjestetään avoimin ovin, eli asukkailla on mahdollisuus saapua itselleen parhaiten sopivana aikana keskustelemaan suunnittelijoiden kanssa.

Tilaisuus järjestetään tyhjät kartat – periaatteella, eli alueelle ei ole vielä laadittu suunnitelmia. Asukastilaisuudessa kartoitetaan asukkaiden toiveita ja tarpeita kyläaluetta koskien, sekä kerätään muita lähtötietoja osayleiskaavan suunnittelua varten. Asukkaiden toivotaan esittävän eritysesti ehdotuksia uusista rakennuspaikoista.

Asukastilaisuus on toinen alueen osayleiskaavaan liittyvä kuulemistilaisuus. Suunnittelualuetta laajennettiin ELY-keskuksen lausunnon perusteella Vihtolaan ja Hanhijärven lounaispuolelle. Asukastilaisuuden tarkoituksena on varmistaa, että laajennetulla suunnittelualueella asuvat kaupunkilaiset saavat tasapuoliset mahdollisuudet osallistua osayleiskaavan suunnitteluun.

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa valtatiehen 6, Palosuonkatuun ja Laarinkatuun, ja idässä osittain Hanhijärventiehen ja Vaalimaantiehen. Laajennettuun suunnittelualueeseen kuuluvat Ihalaisen kaupunginosa, Hanhijärven, Hanhikempin, Vihtolan, Tukialan ja Rantalan kyläalueita sekä pieni osa Mäntylän ja Kuuselan kaupunginosia. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2360 hehtaaria.

Eteläisen osa-alueen vaiheen 2 osayleiskaava kuuluu Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 -työhön. Samoin kuin muutkin keskustaajaman osayleiskaavat, myös Eteläisen osa-alueen vaiheen 2 osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, ja se on luonteeltaan yleispiirteinen aluevarauskaava.

Keskustaajaman osayleiskaava 2030 -työn tarkoituksena on tutkia alueen maankäyttöä kokonaisuutena ja mahdollistaa Lappeenrannan keskustaajaman monipuolinen kehittäminen ja toimintojen yhteensovittaminen. Erityisesti vaihetta 2 koskevia tavoitteita ovat mm. kyläalueiden kehittäminen elinvoimaisena taajaman läheisenä maaseutuna, Ihalaisen kaivostoiminnan huomioiminen ja Hanhijärven maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön arvojen säilyminen. Työssä päivitetään myös alueen pohjoisosassa voimassa olevat vanhat Eteläisen alueen (1981), Keskustaajaman (1999) ja Hanhijärventien (2007) yleiskaavat.

Kaupunkilaisilla on mahdollisuus tutustua Lappeenrannan osayleiskaavoihin ja niihin liittyviin asiakirjoihin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Osayleiskaavat/