Etusivu PalvelutPoikkeamishakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/437 Laihia
Ajankohtaista
9.7.2019 23:00

Poikkeamishakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/437 Laihia

Yksityishenkilöt hakevat MRL 171–174 §:n mukaista lupaa uuden autotallin ja autokatoksen rakentamiseen 437 Laihian kylän tilalle Kaivoranta RN:o 3:271 (405-437-3-271). Osoite on Venerannantie 19. Tilan koko 1535 m2.

Hakemus ja perustelut
Haetaan lupaa uuden pohjapinta-alaltaan 65 m2 kokoisen autotallin sekä 36 m2 kokoisen autokatoksen rakentamiselle. Hakijoilla on tarve säilytys- ja harrastetilalle, joita ei nykytilanteessa ole. Rinne rajoittaa rakentamismahdollisuuksia, siksi autotalli sijoitetaan tontin takaosaan, rinteen yläosaan. Tavoitteena on välttää rinteen ja ympäristön turhaa muokkaamista sekä huomioida rakennuskannan omaleimaisuus. Autokatos suojaa autot tuulelta ja paahteelta ja se sijoitetaan nykyisen parkkialueen kohdalle. Autokatoksen sivuista yli 30 % on avointa, joten sitä ei lasketa kerrosalaan.

Kaavallinen tilanne
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen keskustaajaman osayleiskaava 2030 itäinen osa-alue (kv hyv. 13.11.2017, hyväksymispäätös lainvoimainen 28.5.2019). Kaavassa hanke kuuluu pientalovaltaiseen asuntoalueeseen, jolla ympäristön erityispiirteet säilytetään. Alueen olemassa oleva rakennuskanta pyritään säilyttämään. Korjausrakentaminen ja muut toimenpiteet tulee sovittaa arvokkaaseen kulttuuriympäristöön siten, että aluekokonaisuuden arvot eivät vaarannu. Alueelle voidaan sijoittaa täydennysrakentamista siten, että alueen katutilan, pihaympäristöjen ja rakennuskannan ominaispiirteet ja mittakaava säilyvät. Aluetta koskevista suunnitelmista pyydetään museoviranomaisen lausunto (AP/s-1).

Lisäksi alue on osa maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Alue tai kohde sisältyy Etelä-Karjalan maakuntakaavassa (YM vahv. 21.12.2011) osoitettuun maakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön tai on todettu alueen osayleiskaavoituksen yhteydessä laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä maakunnallisesti merkittäväksi. Alueen ja rakennuskannan ominaispiirteet tulee säilyttää, ja alueella tapahtuvan rakentamisen ja maankäytön on sovelluttava arvokkaaseen ympäristöön. Aluerajaus voi sisältää asemakaavalla suojeltuja tai suojeltavia rakennuksia. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto (ma-mk).

Myllyniemen pientaloalue on merkitty rakennus tai rakennusryhmäksi, jolla on rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja, ja jonka suojelu tulee selvittää asemakaavoituksen yhteydessä. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto (srT).
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Myllyniemen pientaloalueen asemakaavoitus on kaavoitusohjelmassa 2019–2021 kohde nro 70. Asemakaavoituksessa huomioidaan alueen rakenne, erityispiirteet ja suojeluarvot sekä tutkitaan täydennysrakennusmahdollisuudet.

Asiapaperit ovat nähtävillä 11.7. – 26.7.2019 Lappeenrannan kaupunkisuunnittelussa kaupungintalon 3. kerroksessa, huone 384b, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 26.7.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksesta antaa kaavasuunnittelija Tiia Sillgren p. 040 663 2525 (19.7. saakka) tai kaavoitusinsinööri Annamari Kauhanen p. 040 575 5590

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaupunkisuunnittelu