Suosikit
Palvelu

Maisematyölupa

Lappeenrannassa tarvitset maisematyölupaa maisemaa pysyvästi muuttavaan maanrakennustyöhön (esim. kaivaminen, täyttäminen, tasoittaminen ja louhinta, meluvallien rakentaminen, ylijäämämaiden läjittäminen), puiden kaatamiseen ja muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen.

Tarvitset luvan asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos kaavassa niin määrätään. Lupa tarvitaan myös alueella, joka on rakennuskiellossa asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Maisematyölupa käsitellään kaupunkikehityslautakunnassa ja lupa on voimassa pääsääntöisesti kolme vuotta. Rakennusvalvonta käsittelee tontilla tapahtuvat maisematyöluvat, joissa on kyse rakentamista edeltävästä puiden kaatamisesta tai muuta maisemaa muuttavasta maanrakennustyöstä.

Ehdot ja kriteerit

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimintaohje

Hae maisematyölupaa Lappeenrannan rakennusvalvonnalta.

Voimassaoloaika

Maisematyölupa on voimassa pääsääntöisesti kolme vuotta

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132