Suosikit
Palvelu

Katusuunnittelu ja rakennuttaminen

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy aina edellisvuoden kesäkuussa seuraavan vuoden yhdyskuntatekniikan työohjelman. Työohjelma muodostuu mm. seuraavista kohteista: korjausvelan pienentäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen ja keskeneräisten katujen valmiiksi saattaminen.

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Asemakaavassa määritellään kadun paikka ja kaavassa osoitetulle katualueelle laaditaan katu- ja liikennemerkkisuunnitelma.

Jokaisesta rakennettavasta ja peruskorjattavasta kadusta laaditaan katusuunnitelma, jossa on esitetty  liikennejärjestelyjen periaatteet  kadun kuivatus ja sadevesien johtaminen  kadun korkeusasema  kadun päällystemateriaali  mahdolliset istutukset sekä pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet (esim. kalusteet ja valaisinpylväät).

Katusuunnitelman ohessa laaditaan erillinen liikenteenohjaussuunnitelma, jossa esitetään tarvittavat liikennemerkit, tiemerkinnät ja viitoitusratkaisut. Tarvittaessa tehdään myös erillinen liikennevalosuunnitelma. Kadun ja sen viheralueiden hoidon ja kunnossapidon tarpeet otetaan suunnittelussa myös huomioon.

Liikenteen pienistä, yksittäisistä muutoksista (esim. liikennemerkkien sijoittamisesta, hidasteiden rakentamisesta) ei laadita erillistä katusuunnitelmaa. Niistä tehdään viranhaltijapäätökset, jotka noudattavat kaupunkikehityslautakunnan hyväksymiä periaatteita.

Kadun sijaintiin voi asukkaana vaikuttaa asemakaavatyön yhteydessä ja kadun tekniseen suunnitteluun voi vaikuttaa katusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Palautetta, esimerkiksi katujen kuntoon liittyen, voi antaa Lappeenrannan palautepalvelun kautta: Anna palautetta - Lappeenrannan palautepalvelu (lappeenranta.fi)