Suosikit

Tukimuodot - kolmiportainen tuki

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

 

Monet oppilaat tarvitsevat erilaisia tuen muotoja edistyäkseen opinnoissaan. Tuen tarve voi johtua esim. oppimisvaikeuksista, sopeutumisvaikeuksista tai kehitysvammasta. Opetussuunnitelmamuutosten myötä on entisestä jaosta yleis- ja erityisopetukseen luovuttu. Uudessa mallissa oppilaan saama tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Uudistuksen tavoitteena on, että jokaisen lapsen ja nuoren tuen tarve tulisi havaittua mahdollisimman varhain ja lapsi ja nuori saisi tarvitsemaansa pedagogista ja muuta tukea heti tuen tarpeen tultua ilmi.

 

Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muotoja ovat muun muassa tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, koulunkäyntiavustajapalvelut ja koko- tai osa-aikainen opiskelu pienessä opetusryhmässä sekä erilaiset oppilashuollon palvelut. Tarkempaa tietoa tukimuodoista löytyy Lappeenrannan kaupungin sivuilta: www.lappeenranta.fi >> Kasvatus ja opetus >> Perusopetus Lappeenrannassa >> Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perusopetuksessa >> Tehostettu ja erityinen tuki

 

Yleisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, joille riittää yksi edellä mainittu tukimuoto ja joiden tuen tarve ei ole pysyvä.

 

Tehostetun tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat useampaa tukimuotoa ja tuen tarve osoittautuu pysyväksi. Tehostetussa tuessa oleville oppilaille laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma.

 

Erityinen tuki aloitetaan niille oppilaille, jotka hyötyvät erityisluokalla opiskelusta tai joiden opinto-ohjelmaa on tarpeen muuttaa yksilöllistämällä (pienentämällä) oppiaineiden oppimääriä tai vapauttamalla kokonaan jonkin oppiaineen opiskelusta. Erityisessä tuessa olevat oppilaat saavat tarpeen mukaan myös edellä mainittuja tukimuotoja ja heille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisen tuen oppilas voi myös opiskella yleisopetuksen luokassa.

 

Tukiopetus on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opiskelutavoitteista. Aloitteen tukiopetuksen antamiseen voi tehdä sekä opettaja että huoltaja. Lomamatkojen takia tukiopetusta ei anneta.