Suosikit

Nuorisovaltuuston toimintasääntö

Nuorisovaltuuston tarkoitus

Nuorisovaltuustotoiminnan tavoitteena on, että nuorten ääni kuuluu kaupungin päätöksenteossa ja, että nuorisovaltuuston osallistujat edustavat erilaisista taustoista tulevia nuoria kaupunkilaisia. Lappeenrannan nuorisovaltuusto on kaupungin ja sen alueella asuvien tai opiskelevien, ensisijaisesti alaikäisten henkilöiden ja nuorisojärjestöjen pysyväluonteinen poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteistyöelin kunnassa. Toiminnassa noudatetaan syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Nuorisovaltuusto kuuluu kaupunginhallituksen alaisuuteen ja on osa nuorisotoimen toimintoja. Nuorisovaltuuston jäsenyys ja toiminta perustuu nuorten vapaaehtoisuuteen. Nuorisovaltuusto on mukana erilaisissa nuorisolle suunnatuissa tapahtumissa.

Tehtävät

Nuorisovaltuusto

- edistää ja seuraa eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta sekä edistää Lappeenrannan kaupungin ja alueen nuorten yhteistyötä

- toimii nuorison ja päättäjien välisenä linkkinä

- edustaa nuorison mielipiteitä kaupunginvaltuustossa sekä niissä lautakunnissa ja työryhmissä, joissa nuorisovaltuuston jäsenistöllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus

- valvoo nuorison etuja

- tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja nuoria koskevissa asioissa sekä seuraa niiden käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa

- vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille

- edistää nuorison kiinnostusta yhteiskunnallisten asioiden seuraamiseen

Nuorisovaltuuston kokoaminen ja yleiskokous

Nuorisovaltuusto valitaan kouluvaaleilla joka toinen vuosi. Vaalissa valitaan jokaisesta yläkoulusta ja lukiosta 1 edustaja jokaista alkavaa 200 oppilasta kohti (1-200 = 1, 201-400 = 2, 401-600 = 3 jne.). Varaedustajia ovat kaikki ehdolla olleet nuoret äänimäärän osoittamassa järjestyksessä. Koulut voivat järjestää vaalin hyväksi katsomallaan menettelyllä. Ammattiopistolle varataan 3 edustajaa sekä 3 varaedustajaa, joiden valintamenettelystä sovitaan yhdessä oppilaitoksen edustajan kanssa. Vaalin valintaperiaatteissa voidaan käyttää harkintaa, jotta alueellinen tasa-arvo voidaan saavuttaa, jos esimerkiksi koulujen oppilasmäärät muuttuvat. Nuorisovaltuusto järjestää vuosittain yleiskokouksen, vaikuttamispäivän tai muun vastaavan kaikille lappeenrantalaisille nuorille avoimen tapahtuman. Tapahtuman (ns. Check-point) yhteydessä nuvalaisen on mahdollista pyytää eroa nuorisovaltuustosta sitä erikseen perustelematta. Tapahtuman yhteydessä nuorisotilojen, tai esimerkiksi muiden nuorten parissa toimivien tahojen, tai nuorten vapaiden ryhmittymien on mahdollista ehdottaa poisjäävien nuvalaisten tilalle uutta jäsentä. Yleiskokous tekee näistä esityksen, jonka nuorisovaltuuston kokous hyväksyy. Tässä järjestelyssä nuorisovaltuuston jäsenyys ei ole sidottu nuoren koulutuspaikkaan. Tämä mahdollistaa koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osallistumisen, mahdollistaa useampien nuorten vaikuttamistoiminnan sekä lisää sujuvuutta nuorisovaltuustoon liittymiseen sekä poistumiseen. Vaihtuvuuden yhteydessä tavoitteena on, että nuorisovaltuuston varsinaisten jäsenten määrä pysyy samana. Tässä voidaan kuitenkin käyttää nuorisotyöllistä harkintaa syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuusperiaatteen takaamiseksi.

Roolit ja kokousten järjestäminen

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajiston, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri, varasihteeri ja viestintävastaava. Nuorisovaltuuston kokous kokoontuu kerran kuukaudessa ja se voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi eri alojen asiantuntijoita ja yhteistyötahoja. Kokoukset ovat yleisölle avoimia. Kokouksen voi kutsua koolle puheenjohtajisto tai nuorisotoimen nimeämä ohjaaja. Kokousten järjestämisessä hyödynnetään tarkoituksenmukaisella tavalla digitaalisia välineitä ja kokouspalveluita. Tarkoituksenmukaista on esimerkiksi tarjota eri puolilla Lappeenrantaa asuville nuorille yhdenvertainen osallistumismahdollisuus. Kokoukset valmistellaan kaikille nuvalaisille avoimissa valmistelunuvissa (vanu). Vanussa listataan kokoukseen käsiteltäväksi tulevat asiat ja muotoillaan esityslistan tekstit. Kokousasioihin voidaan perehtyä keskustellen ja esimerkiksi kutsumalla asiantuntijavieraita. Kokousasioiden lisäksi vanu toimii ryhmäytymisen ja vapaan tutustumisen paikkana nuvalaisille. Nuorisovaltuuston pöytäkirjat laaditaan, tarkastetaan ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä julkisesti nähtäville kaupungin internetsivuille. Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toimintakertomuksen. Nuorisotoimi nimeää työntekijät, jotka toimivat nuorisovaltuuston ohjaajina ja tukevat nuorten omaehtoista toimintaa.  

 

Aihekohtainen vaikuttaminen

Nuorisovaltuuston keskeisenä tehtävänä on tuoda nuorten ääni päätöksentekoon, lisätä lappeenrantalaisten nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä tarjota nuorille tietoa ja mahdollisuus innostua yhteiskunnallisista asioista. Nuorten äänen kuulumisen vahvistamiseksi nuorisovaltuusto järjestää nuorille aihekohtaisia vaikuttamisen paikkoja. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tietyn kysymyksen lausunnon valmistelua yhteistyössä oppilaskuntien, harrasteseurojen tai nuorisojärjestöjen kanssa, tai vaikka teematapahtuman järjestämistä alueellisesti, paikallisesti, tai koulukohtaisesti. Vaikuttaminen ei tällöin edellytä kyseiseen tilanteeseen osallistuvilta tai mielipiteensä ilmaisevilta nuorilta pitkäaikaista sitoutumista nuorisovaltuuston toimintaan. 

Edustuksellinen vaikuttaminen ja kummivaltuutetut

Nuorisovaltuuston jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus erikseen nimetyissä lautakunnissa, työryhmissä sekä
kaupunginvaltuustossa. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan jokaiseen nimettyyn lautakuntaan lautakuntaedustajan, sekä varajäsenen. Lautakuntaedustajilta odotetaan vuorovaikutusta nuorisovaltuuston kanssa ja nuorten äänenä toimimista lautakuntatehtävässään. Jokainen valtuustoryhmä valitsee  keskuudestaan edustajan, kummivaltuutetun, nuorisovaltuustolle. Kummivaltuutetut kutsutaan nuorisovaltuuston kokouksiin. 

Kokouspalkkiot

Nuorisovaltuuston jäsenen kokouspalkkio on 20 €/kokous/henkilö. Nuorisovaltuuston edustajille eri lautakunnissa ja työryhmissä maksetaan ao. lautakunnan / työryhmän määrärahoista puolikas
kokouspalkkio ja matkakorvaus kaupungin palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti vuoden 2009 alusta lukien. 

Puheenjohtajisto

Puheenjohtajiston tehtävänä on luoda nuvaan hyvää ryhmähenkeä toimimalla innostavasti ja kannustavasti ja
kaikenlaiset osallistujat huomioiden. Puheenjohtajisto sopii puheenjohtajien, sihteerien ja viestintävastaavan tehtävistä yhdessä. Tarkoituksenmukaista on, ettei kaikki vastuu ja tekeminen kasaudu yksittäisen nuoren kannettavaksi. '

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto järjestää vuosittain yleiskokouksen, vaikuttamispäivän tai muun vastaavan kaikille lappeenrantalaisille nuorille avoimen tapahtuman. Tapahtuman (ns. Check-point) yhteydessä nuvalaisen on mahdollista pyytää eroa nuorisovaltuustosta sitä erikseen perustelematta. Tapahtuman yhteydessä nuorisotilojen, tai esimerkiksi muiden nuorten parissa toimivien tahojen, tai nuorten vapaiden ryhmittymien on mahdollista ehdottaa poisjäävien nuvalaisten tilalle uutta jäsentä. Yleiskokous tekee näistä esityksen, jonka nuorisovaltuuston kokous hyväksyy. Tässä järjestelyssä nuorisovaltuuston jäsenyys ei ole sidottu nuoren koulutuspaikkaan. Tämä mahdollistaa koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osallistumisen, mahdollistaa useampien nuorten vaikuttamistoiminnan sekä lisää sujuvuutta nuorisovaltuustoon liittymiseen sekä poistumiseen.

 

Toiminnan perusta

Kuntalaki 26 § Nuorisovaltuusto

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Lähde

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410#O2L5P26

Lapsen oikeuksien sopimus, 12. artikla

Oikeus tulla kuulluksi ja ilmaista mielipiteitä itseään ja omaa elämää koskevissa asioissa on lapsen oikeuksien sopimuksen takaama perus- ja ihmisoikeus. Sama oikeus lapselle on taattu myös perustuslaissamme (PL 6.3 §). Unicefin Lapsiystävällisenä kuntana Lappeenrannan kaupunki on sitoutunut edistämään kaikin tavoin lapsen oikeuksien toteutumista.

Lue lisää

https://www.lapsenoikeudet.fi/blogi/lapsen-osallisuus-suojelee-lasta/