Suosikit

Ilmasto- ja energiavaikutusten arvioinnin kehittäminen Lappeenrannan kaavoituksessa – kohti kestävää kaupunkia

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun hankkeen tavoitteena on kokeilla ja kehittää ilmasto- ja energiavaikutusten arviointityökaluja ja -menetelmiä kaavahankkeiden vaikutusten arvioinnissa. Tavoitteena on myös kehittää kaupunkisuunnittelun toimintatapoja ja osaamista vaikutusten arvioinnissa sekä yleis- että asemakaavatasoilla.

Hankkeessa kehitetään ilmasto- ja energiavaikutusten arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä kestävämmän ja ilmastoystävällisemmän kaupunkirakenteen ja maankäytön suunnittelemiseksi. Lisäksi tutkitaan ja kokeillaan eri toimintatapojen, työkalujen ja menetelmien vaikuttavuutta kaavoitustyön ja sen vaikutusten arvioinnin ja suunnitteluratkaisujen kehittämisvaihtoehtojen vertailussa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa sekä numeraalista, visuaalista kuin myös laadullista taustatietoa sanalliselle vertailu- ja vaikutustenarviointitiedolle. Vaikutusten arviointia hyödynnetään myös suunnitteluvaiheessa parhaimman ja ilmastoviisaimman kaavoituksen kokonaisratkaisun löytämiseksi.

Hankkeen painopiste on kaupungin oman osaamisen lisäämisessä ja vahvistamisessa. Jotta vaikutusten arvioinnista muodostuisi suunnittelutyötä tukeva ja ratkaisuja aidosti kehittävä ja sparraava työkalu, tulee osaamisen olla kaupungin omien suunnittelijoiden hallussa ja osana arjen toimintatapoja ja työkaluja.

Hanketta toteuttaa Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu vuosien 2023-24 aikana. Hankkeessa hyödynnetään yhteiskehittämistä ja tavoitteena on jakaa tietoa opitusta aktiivisesti.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

 • Olemassa oleviin vaikutusten arviointityökaluihin ja -menetelmiin ja muiden kaupunkien ilmastovaikutusten arviointeihin tutustuminen.
 • Lappeenrannan kaavoitushankkeissa kokeiltavien työkalujen ja analysointimenetelmien valinta
 • Arviointityökalujen ja ohjelmien hankinta.
 • Valittujen menetelmien ja työkalujen kokeilu ja vertailu.
 • Valittujen kaavahankkeiden nykytilanteen selvitykset ja analysointi. Tarvittavien lähtötietojen sekä suunnitelmia kuvaavien lähtökohtien selvittäminen käytettävien arviointityökalujen – ja analyysimenetelmien käyttöön.
 • Kehittämistyön yhteydessä kaavahankkeiden ilmasto- ja energiavaikutusten arviointeja kehitetään sekä sanallisten arviointien, visuaalisten esitystapojen sekä numeraalisten arviointitulosten esittämisen osalta.
 • Kaavojen sekä niiden ilmasto- ja energiavaikutusten arvioinnin sisällöllinen kehittäminen: mahdolliset uudet kaavamääräykset ja kaavamerkinnät, yleis- ja asemakaavaselostuksien sisällöt, vaikutusten arviointi ja arvioinnin esittämistapa.
 • Eri menetelmien toimivuuden ja soveltuvuuden arviointi erilaisissa käyttötapauksissa.
 • Kehittämistyön jatkotoimenpiteet ja johtopäätökset soveltuvista arviointityökaluista ja menetelmistä erilaisissa kaavahankkeissa.
 • Loppuraportointi ja viestiminen hankkeessa opitusta.
 • Hankkeen aikana järjestetään työpajoja muiden kaupunkien kaavoittajien sekä kaupungin oman osaajaverkoston kesken. Hankkeen lopputuloksista järjestetään esittelytilaisuus.

Kehittämishankkeen tuloksena parannetaan kaavojen vaikutustenarviointien vaikuttavuutta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja erityisesti tukien kestävän kaupunkisuunnittelun ratkaisujen ja rakennetun ympäristön toteuttamista.

Tarve ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen huomioimiselle kaavoituksessa tulee kasvamaan kaikilla kaavatasoilla. Kaavoituksella on keskeinen rooli rakennettaessa kestävää ympäristöä ja ilmastoviisasta kaupunkia.

Monet ilmastomuutoksen hillintään vaikuttavat maankäytön suunnittelun keinot näkyvät merkittävällä tavalla Lappeenrannan kaupungin strategiassa 2037 ja ovat kiinteä osa kaupungin kaavoituksen toimintaa.

Kaavojen ilmasto- ja energiavaikutusten osalta on kuitenkin vielä paljon kehitystyötä tehtävänä sekä valtakunnallisesti kuin myös kaupungin oman kaavoitustoiminnan osalta. Kaavoitusta tukevat työtavat ja menetelmät tulee olla helppokäyttöisiä ja niiden lähtötietojen tulee olla sujuvasti selvitettävissä, jotta työkalut muodostuvat kiinteäksi osaksi arjen työtä.

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus ovat erittäin merkittävässä roolissa siinä, miten ilmastonmuutokseen varaudutaan, miten sitä pystytään hillitsemään ja mitkä ovat sopeutumisen keinot. Siksi tehokkaat vaikutusten arvioinnin keinot, jotka ohjaavat suunnittelua entistä kestävämpään suuntaan laajalla kestävyys mittaristolla mitattuna, ovat tarpeen.

Hankeon saanut tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).