Suosikit
Palvelu

Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa

Lappeenrannassa kaikki oppilaat aloittavat englannin ensimmäisenä vieraana kielenä eli A1-kielenä. 4. luokalla voi aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun. Tällöin valittavana on ranskan, saksan tai venäjän kieli. Kesämäen ja Kimpisen kouluissa voi valita vapaaehtoiseksi A2-kieleksi saksan, ranskan ja venäjän lisäksi espanjan.

Hyvä kielitaito ja vieraiden kulttuurien tuntemus on etu niin vapaa-ajalla kuin yhä useammassa työssä. Monipuolisesta kielitaidosta hyötyvät kaikki koulutustaustasta tai ammatista riippumatta. Työelämään hakeutuessa vahva kielitaito on selkeä etu hakijalle, etenkin jos hän hallitsee kieliä, joita muut hakijat eivät osaa. Vieraan kielen oppimisherkkyys on parhaimmillaan kouluiässä. Lapsena aloitettu kielen opiskelu tuottaa parempia tuloksia kuin aikuisena aloitettu. Alaluokilta aloitettu kielen opiskelu takaa pitkän jakson omaksua sanastoa, kielioppia ja kulttuuria sekä harjoitella puhumista.

Vapaaehtoisen A2-kielen valintaa pohdittaessa kannattaa ottaa huomioon kokemukset, joita lapsella on jo vieraan kielen (englannin) opiskelusta. Toisen vieraan kielen ottaminen lisää viikoittaisten koulutuntien määrää, joten lapsen oma kiinnostus auttaa kielen opiskelussa. On myös hyvä huomioida, että yläkoulussa vapaaehtoisen A2-kielen tunnit otetaan useimmiten valinnaisaineiden tuntien kiintiöstä. Siksi vapaaehtoisen A2-kielen valinta alakoulussa saattaa kaventaa valinnaisaineiden valinnan mahdollisuuksia yläkoulussa.

Alakoulussa aloitettujen kielten opiskelu jatkuu yläkoulussa. Mikäli oppilaan ensisijaisessa koulussa ei ole tarjolla oppilaan aiemmin aloittaman A2-kielen jatko-opiskelumahdollisuutta, oppilas otetaan sellaiseen toissijaiseen kouluun, jossa kyseisen A2-kielen opiskelumahdollisuus on.

A-kielten lisäksi kouluissa opiskellaan kaikille yhteisesti B1-kieltä, joka alkaa 6. vuosiluokalla. B1-kieli on toinen kotimainen kieli, Lappeenrannassa se on ruotsin kieli.

B1 kielen lisäksi 7.-9. vuosiluokilla on mahdollista valita vapaaehtoinen B2-kieli. Lappeenrannassa 7.–8. luokalla valinnaisena tarjottava B2- kieli on kaikissa kouluissa espanja, ranska, saksa ja venäjä. Näiden lisäksi kouluilla voi olla mahdollisuus opiskella myös muita vieraita kieliä. Ryhmiä perustetaan, mikäli niihin ilmoittautuu riittävä määrä oppilaita ja koulussa on pätevä opettaja.

Ehdot ja kriteerit

Lasten ja nuorten lautakunnan päätöksen mukaisesti vapaaehtoisen A2-kielen opetus aloitetaan aina, jos saman kielen valinneita oppilaita on vähintään 16. A2- kielen opetusryhmä voi olla myös usean koulun yhteinen ja opetusryhmä voi kokoontua myös yläkoulun tiloissa.

Ryhmän perustamiskoko voi olla pienempi, jos resursseja ryhmän perustamiseen on käytettävissä. Samoin yhteistoiminta-alueet voivat perustaa kieliryhmiä omilla resursseillaan, vaikka oppilasmäärä olisi hiukan alhaisempi.

Mikäli kielivalintoja tulee kouluun pieni määrä, selvitetään, voidaanko oppilaille järjestää opetus etäopetuksena.

Mikäli oppilas vaihtaa koulua kielivalinnan vuoksi, on uusi koulu tällöin toissijainen koulu. Edellytyksenä toissijaisen koulupaikan myöntämiselle on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksista ja niistä mahdollisesti syntyvistä kustannuksista. Jos oppilaalle on myönnetty koulukuljetus ensisijaiseen kouluun, voi huoltaja tehdä erillisen hakemuksen myös toissijaisen koulun kuljetuskustannuksiin liittyen. Kuljetusavustusta maksetaan enintään edullisimman linja-autolipputuotteen mukaisesti ensisijaisen koulun matkakustannuksiin saakka. Mahdollinen avustus maksetaan jälkikäteen.

Toimintaohje

Kielivalinta tehdään opetuksen alkamista edeltävänä keväällä. Lisätietoja saat oman koulusi opettajilta ja rehtorilta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.