Suosikit
Palvelu

Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksessa

Oppivelvollisuus perusopetuksessa

Oppivelvollisuuden tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen ja sivistys sekä edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää itseään kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsesi täyttää 7 vuotta. Oppivelvollisuus päättyy lapsesi täytettyä 18 vuotta tai hänen suoritettuaan joko ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon.

Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee joko osallistua perusopetukseen tai saada muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Jokaisella Lappeenrannassa asuvalla oppivelvollisuusikäisellä on oikeus osallistua kaupungin järjestämään maksuttomaan perusopetukseen.

Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Osallistumisvelvollisuus koskee kaikkea perusopetukseen kuuluvaa opetusta sekä koulun työsuunnitelman mukaista muuta toimintaa. Laki velvoittaa koulua seuramaan oppilaan poissaoloja ja ilmoittamaan luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Lain mukaan sinä huoltajana vastaat lapsesi oppivelvollisuuden suorittamisesta.

Perusopetuksen päättyminen

Perusopetuslain mukaan perusopetuksen suorittaminen päättyy siihen, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai viimeistään lukuvuoden koulutyön päättyessä sinä kalenterivuonna, jona lapsesi täyttää 17 vuotta. Tämän jälkeen lapsesi tulee hakeutua toisen asteen opintoihin joko lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen. Toisen asteen opinnot ovat maksuttomia syksyllä 2021 ja tämän jälkeen aloittavien opiskelijoiden osalta. Maksuton koulutus päättyy, kun oppivelvollinen on suorittanut toisen asteen koulutuksen tai täyttää 20 vuotta.

Toimintaohje

Sinun vastuullasi huoltajana on huolehtia siitä, että nuori hakeutuu perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ja että nuori suorittaa oppivelvollisuutensa. Peruskoulun velvollisuus on antaa oppilaalle ohjausta. Koulujen opinto-ohjaajat auttavat ja neuvovat.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuslaki 628/1998

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Oppivelvollisuuslaki 1214/2020

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201214

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852