Suosikit

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan päivitys – Leiri

Lappeenrannan kaupunki valmistelee keskustaajaman osayleiskaavan päivittämistä Leirin alueella. Kaavan tavoitteena on suunnittelualueen maankäytön monipuolistaminen ja asumisen lisääminen keskustan läheisellä alueella.

Osayleiskaavan lähtökohdista, tavoitteista, vaikutuksista ja kaavaprosessista kerrotaan tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS), joka on luettavissa tämän sivun Aloitusvaihe-osiossa.

Alueelle tullaan laatimaan myös asemakaavamuutos. Asemakaavamuutoksen etenemistä voi seurata asemakaavan verkkosivulla. 

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Leirin kaupunginosassa. Suunnittelualue rajautuu Metsä-Saimaan teollisuusrataan, Simolantiehen, Opintiehen, Lavolankatuun ja Puhakankatuun. Suunnittelualueen pohjoisraja kulkee Lentäjäntien eteläpuolella. Suunnittelualueen koko on noin 20 hehtaaria. Suunnittelualueen rajaus voi muuttua työn edessä. 

Kaava-alueen rajaus

Kaava-alueen sijainti on merkitty Lappeenrannan karttapalveluun.

 

Kaavaprosessin vaiheet

1

Aloitusvaihe

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kerätään lähtötietoja alustavan kaavaluonnoksen suunnittelua varten. Aloitusvaiheessa laaditaan myös suunnittelualuetta koskevia selvityksiä kaava-alueen lähiympäristön nykytilasta ja keskusta-alueen yhdyskuntarakenteesta sekä luontoselvityksen päivitys.

Osallistuminen

Osayleiskaavan alueen maanomistajilla, vuokralaisilla, yrittäjillä ja muilla osallisilla on ollut kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS), osallistumalla asukastilaisuuteen ja vastaamalla lähtötietokyselyyn . 

Yleisötilaisuus järjestettiin 7.3.2022 klo 17 Teams-etäkokouksena.  Tilaisuudessa kerrottiin mm. kaavan laatimisen etenemisestä ja sen tavoitteista. Tilaisuudessa osallisilla oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitään kaavaan liittyen. Kaavahankkeen esittely tallennettiin, ja se on katsottavissa Lappeenrannan kaupungin YouTube-kanavalla. Esitysmateriaaliin voi tutustua myös Asiakirjat-osiossa. Kiitos osallistujille!

Lähtötietokyselyssä alueen maanomistajilta, vuokralaisilta, yrittäjiltä ja muilta osallisilta kerättiin aluetta sekä omaa kiinteistöä koskevia lähtötietoja ja kehittämistoiveita. Kyselyyn sai vastata verkossa ja lomakkeella 21.2.–21.3.2022. Lähtötietoja sai antaa myös suoraan kaavoittajille sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeellä. Kyselyllä saaduista vastauksista tehty koosteeseen voi tutustua Asiakirjat-osiossa. Kiitos osallistujille!

Kaavoittajiin voi olla myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esim. alustavan kaavaluonnoksen yhteydessä ja kaavan nähtävillä olojen aikoina.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan muun muassa kaavan alustava aikataulu, tavoitteet, vaikutukset, ketkä ovat osallisia ja miten osallistuminen järjestetään kaavaprosessin aikana. Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on  ollut nähtävillä ja kommentoitavana 21.2.–21.3.2022 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä kaavan laadinnan ajan, ja sitä päivitetään kaavaprosessin aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (.pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty: 

  • 29.2.2024, aikataulu päivitetty

Kaavan valmistelun tilanne

Kaavan valmistelu etenee aiemmin arvioitua hitaammin. Yleiskaavoituksen resursseja on ohjattu toistaiseksi elinvoimapoliittisesti keskeisiin vihreän siirtymän kaavahankkeisiin. Leirin osayleiskaavatyön arvioidaan jatkuvan aktiivisemmin keväällä 2025.

Asiakirjat

Kuulutus (.pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (.pdf)

Yleisötilaisuuden esitys (.pdf)

Lähtötietokyselyn vastaukset (.pdf)

 

2

Ehdotusvaihe

Nähtävilläolo ja luonnosvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Osayleiskaavaluonnoksen, OAS:n ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.

3

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

4

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavan hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Yhteyshenkilöt

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Yleiskaavasuunnittelija Jenna Laakso puh. 040 611 7209

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745 

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi