Suosikit

Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Talousjätevesien käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulakia ja jätevesiasetusta sekä kuntien ympäristönsuojelumääräyksiä, jotka löytyvät kuntien omilta verkkosivuilta.

Pitääkö minun uudistaa jätevesijärjestelmäni?

Jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia, jos kiinteistölle on myönnetty rakennuslupa vuonna 2004 tai sen jälkeen tai kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä tai olet syntynyt ennen 9.3.1943 tai kiinteistöllä on kantovesi ja kuivakäymälä (huussi).

Kiinteistön jätevesijärjestelmä tuli kunnostaa 31.10.2019 mennessä jos rakennus sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai pohjavesialueella. Määräyksestä voi poiketa, jos jätevesien määrä huomattavan pieni tai kustannukset ovat kohtuuttomat kiinteistön omistajalle.

Jätevesin puhdistaminen pohjavesialueilla tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä

Kiinteistön jätevesijärjestelmä tuli kunnostaa 31.10.2019 mennessä, jos rakennus sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai pohjavesialueella. Pohjavesialueilla ja ranta-alueilla jätevesijärjestelmän tulee täyttää ankarammat puhdistusvaatimukset kuin niin sanottujen kuivan maan kiinteistöjen jätevesijärjestelmän. Määräyksestä voi poiketa, jos jätevesien määrä huomattavan pieni tai kustannukset ovat kohtuuttomat kiinteistön omistajalle. 

Tarkista Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämästä karttapalvelusta sijaiseeko kiintistö pohjavesi- tai ranta-alueella. Huomioithan, että vesistöllä tarkoitetaan järveä, lampea, jokea, puroa, kanavaa ja tekojärveä, mutta ei noroa, ojaa tai lähdettä.

Linkki karttapalveluun:
Hajajätevesilainsäädännön siirtymäaika-alueiden karttapalvelu 

Kuivanmaan kiinteistöt

Mikäli kiinteistö sijaitsee ns. kuivalla maalla eli muualla kuin 100 m päässä vesistöstä tai pohjavesialueella, kiinteistön jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa seuraavan suuren remontin yhteydessä (ei määräaikaa). Tällaisia suuria remontteja ovat vesikäymälän rakentaminen tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus tai muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan. Kiinteistön jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa myös, jos tehdään rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa vaativa korjaus- tai muutostyö.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Pohjavesialueella tai enintään 100 metriä vesistöstä sijaitsevien kiinteistöjen edellytettiin täyttävän 31.10.2019 mennessä peruspuhdistusvaatimukset tai ankarammat puhdistusvaatimukset riippuen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä.  Mikäli puhdistusvaatimustaso ei täyty, on kiinteistön omistajan tai haltijan joko saneerattava jätevesijärjestelmä vaatimukset täyttäväksi tai haettava poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista. Poikkeamista haetaan Lappeenrannan seudun ympäristöviranomaiselta. Poikkeaminen voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, jos jätevesien määrä on huomattavan pieni tai saneerauskustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle.

Poikkeamista haetaan hakemuslomakkeilla. Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta peritään Lappeenrannan seudun ympäristönsuojeluviranomaisen voimassa olevan taksan mukainen maksu. (Vuonna 2023 hinta on 310 €.)

Jokaisella kiinteistöllä on oltava selvitys jätevesijärjestelmästä

Jätevesijärjestelmäselvitys on kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta sekä perusteltu arvio ympäristöön joutuvasta kuormituksesta ja käsittelyvaatimusten täyttymisestä. Selvityksessä on oltava asemapiirros, johon on merkitty jätevesijärjestelmän sijainti ja purkupaikka. Lisäksi on oltava käytön, huollon, hoidon ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja se on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.

Mikäli kiinteistöllä ei vielä ole selvitystä, voi selvityksen tehdä itse tai teettää suunnittelijalla. Selvityslomake löytyy sivun liitteistä ja sen voi tulostaa ja täyttää oman kiinteistön tiedoilla. Jos kiinteistöllä on asemapiirustus (kartta kiinteistöstä), jossa käy ilmi jätevesijärjestelmän sijainti kiinteistöllä, laitetaan tästä kopio selvityksen liitteeksi. Jos asemapiirustuksessa ei ole jätevesijärjestelmän sijaintia, niin piirustuksen kopioon piirretään sijainnit. Jos asemapiirustusta ei ole niin sellaisen voi itse piirtää esim. A3-kokoiselle paperille.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai saneeraaminen

 1. Selvitä, voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Jos alueella ei ole viemäriverkostoa, siirry kohtaan 2.
 2. Hanki pätevä suunnittelija joka hallitsee LVI-suunnittelun perusasiat sekä ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen vaatimukset talousjätevesien käsittelystä.
 3. Suunnittelijan tulee selvittää kunnan asettamat ympäristönsuojelumääräykset jätevesijärjestelmälle ja laatia kiinteistökohtainen suunnitelma ympäristönsuojelumääräysten sekä ympäristönsuojelulain ja –asetuksen mukaan.
 4. Hae hankkeelle toimenpidelupaa tai rakennuslupaa kunnan rakennusvalvonnasta. Lupahakemuksen liitteenä tulee olla jätevesisuunnitelama sekä täytetty yhteenvetolomake jätevesisuunnitelmasta.

  Jätevesisuunnitelma sisältää tiedot:

  • mitoituksesta
  • jätevesien määrästä ja laadusta 
  • toimintaperiaatteesta
  • arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja ympäristökuormituksesta
  • muut järjestelmän rakentamiseksi, käyttämiseksi ja valvomiseksi tarpeelliset tiedot
  • asemapiirroksen, joka sisältää jätevesijärjestelmä ja purkupaikka, lähirakennukset, talous-vesikaivot, vedenottamot, pinta- ja pohjavesitiedot, muun maankäytön
  • jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet
   
 5. Luvan saatuasi pyydä tarjouksia järjestelmästä, että rakennusurakoitsijasta tai anna tehtävä suunnittelijalle.
 6. Rakennustyön valvonta eli rakentamisen vaiheet ja käytetyt materiaalit kirjataan rakennusasiakirjaan, työvaiheet voi myös valokuvata.
 7. Kaikista rakennusaikaisista muutoksista tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan.
 8. Jätevesijärjestelmästä tulee olla käyttö- ja huolto-ohje, huolehdi järjestelmän ohjeen mukaisesta hoidosta ja huollosta.

Lomakkeet:
Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta (lomake)
Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä (lomake)
Poikkeaminen jätevesien käsittelyvaatimuksista (lomake)

Toimenpide- ja/tai rakennuslupa-asioissa ole yhteydessä oman kuntasi rakennusvalvontaan:
Lappeenranta: Mari Forsell puh. 040 662 1148
Joutsenon alue: Virpi Jukkara puh. 040 480 5842
Lemi: Pekka Rantanen puh. 0400 340 147
Savitaipale: Jorma Kuisma puh. 0400 186 5055
Taipalsaari: Mikko Litmanen puh. 040 167 6610