Suosikit

Maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelma Etelä Karjalassa

Maakunnallinen nuorisotyö Etelä-Karjalassa

Maakunnallisella nuorisotyöllä pyritään turvaamaan entistä paremmin nuorten yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa ja laadussa Etelä-Karjalassa. Maakunnallista nuorisotyötä toteutetaan muun muassa alueellisten verkostojen, tapaamisten ja koulutusten avulla ja sitä pohjataan kuntien kanssa yhdessä laadittuun nuorisotyön perussuunnitelmaan. Etelä-Karjalassa kuntien alueella tehtävää nuorisotyötä koordinoi maakunnallisen nuorisotyön koordinaattori ja toimintaa toteutetaan Etelä-Suomen Aluehallintoviraston tuella.

Maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelma – NUPS

Maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelmalla (NUPS) avulla kuvataan Etelä-Karjalassa tapahtuvaa nuorisotyötä. Etelä-Karjalan NUPS on syntynyt maakunnallisen nuorisotyön Oikeesti Oikeella Asialla -kehittämishankkeen tuloksena vuoden 2020 alussa. Perussuunnitelmaa ovat olleet mukana työstämässä sekä kehittämässä kaikki hankekunnat nuorisotyöntekijöineen. Perussuunnitelman myötä maakuntaan on saatu määriteltyä yhtenäisempi palvelurakenne, joka turvaa aiempaa paremmin nuorten alueellista yhdenvertaisuutta nuorisopalveluiden osalta Etelä-Karjalassa. Maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelmaa päivitetään jatkossa säännöllisesti.
Etelä-Karjalassa perussuunnitelmaa ohjaavana tekijänä toimii ajatus, jonka mukaan nuorisotyö toimii nuoren tukena hänen suhteissaan elämän eri osa-alueilla. Näihin suhteisiin pyritään vaikuttamaan NUPSiin kirjatuilla työmuodoilla, joiden alla toteutetaan useita erilaisia työmenetelmiä.

NUPS:ssa määritellyt työmuodot ovat yhteisöllinen, kohdennettu ja yhteiskunnallinen nuorisotyö. Yhteisöllinen nuorisotyö on nuorisotyötä, jossa keskeinen näkökulma on ihminen osana yhteisöä. Yhteisöllisessä nuorisotyössä tarjotaan nuorille mahdollisuus vapaa-ajan viettoon ja vapaaseen oleskeluun kavereiden kanssa ilman ulkopuolelta määriteltyä pakollista tekemistä. Työmenetelmiä ovat muun muassa nuorten ilta ja koulunuorisotyö. Kohdennetussa nuorisotyössä tarjotaan nuoren tarpeen mukaisia ja tavoitteellisia palveluita yksilöille tai ryhmille. Lähtökohtana on vapaaehtoisuus ja nuori päättää itse palvelutarpeesta. Kohdennettu nuorisotyö on suunnattu alle 30 vuotiaille ja sen työmenetelmiä ovat ohjaamotoiminta ja etsivä nuorisotyö.Yhteiskunnallisessa nuorisotyössä kehitetään olosuhteita, kerätään tietoa, resursoidaan, ohjataan ja arvioidaan nuorisotyön toteutusta, toimitaan valtakunnallisessa nuorisotyön kehittämistyössä sekä edistetään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja kuulluksi tulemista kunnissa ja heidän elämänpiirissään. Työmenetelmiä ovat kunnasta tai kaupungista riippuen nuorisopolitiikka, nuorisotyön suunnittelu ja ohjaus, avustustoiminta, järjestöyhteistyö, tiedon kerääminen ja hyödyntäminen, sekä nuorten vaikuttajaryhmien, nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin toiminta.

Maakunnallisen nuorisotyön arvot ja tavoitteet

Etelä-Karjalassa toteutettavaa maakunnallista nuorisotyötä ohjaa yhdessä määritellyt ja perussuunnitelmaan kirjatut arvot sekä tavoitteet. Maakunnallisen nuoristyön tavoitteina ovat tunne aidosti kohdatuksi tulemisesta, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, yksilöllisen kasvun tukeminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä osallisuus ja yhteisöllisyys. Arvoiksi on määritelty osallistumisen vapaaehtoisuus, ammatillisuus, yhdenvertaisuus, ystävällisyys, nuorisolähtöisyys, osallisuus, luottamus ja kunnioitus.