Suosikit

Maisematyölupa

Hakemus tehdään e-lupana sähköisesti. Hakemus käsitellään vasta kun kaikki asiakirjat on toimitettu rakennusvalvontaan.

Maisematyölupa MRL 128§
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):
1) asemakaava-alueella;
2) ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään;
2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamisesta yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella; eikä
3) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. (13.6.2018/465)

(21.4.2017/230)
Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan. (2.2.2007/112)

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.Asemakaava-alueella olevat puunkaadot alle 10 puuta eivät tarvitse maisematyölupaa vaan puunkaatoluvan rakennusvalvonnan tarkastajalta.
Yksittäiset maisemapuut tarvitsevat aina maisematyöluvan.  Arvion suorittaa rakennusvalvonnan viranomainen


Maisematyöluvan hakemus ja tarvittavat liitteet:

Maisematyölupaa koskeva hakemus jätetään rakennusvalvontaan sähköisenä lupana.
Hakemuksessa on esitettävä arvio maisematyölupaa koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut.

Lupaa ei yleensä tarvita harvennuksissa, paitsi jos ne merkittävällä tavalla muokkaavat maisemaa (rannat) tai jos ne sijaitsevat herkällä alueella. Esimerkiksi yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää lupaa. Luvan tarve tarkastetaan aina rakennusvalvonnasta. 
Maisematyölupahakemukset valmistellaan rakennusvalvonnassa ja tehdään esitys rakennuslautakuntaan päätöksen tekoa varten.


Maisematyölupahakemus:

- selvitys naapurien kuulemisesta (rakennusvalvonta suorittaa naapurien kuulemisen)
- kaavaote (rakennusvalvonta lisää kaavaotteen hakemukselle)
- hallintaoikeusasiakirja, valtakirja 
- ympäristökartta, johon on merkitty alueen sijainti (opaskartta 1:10 000)
- asemapiirros, josta käy ilmi suunnitellut toimenpiteet alueella
- kopio metsänkäyttöilmoituksesta (kun kyseessä puiden kaataminen)

Asemapiirroksen sisältö - puuston hakkuu
Asemapiirros on hakkuusuunnitelman, kaavatiedon ja kiinteistön sijaintitiedon yhdistävä suunnitelma, jonka vähimmäismerkinnät:
- minimikoko A3, jossa nimiö on omalla A4-sivulla. Nimiössä kerrotaan mitä piirroksessa esitetään
- asemakaavan kaavamerkinnät ja aluevaraukset
- kiinteistöjen rajojen sijainnit
- hakkuualue merkitty kuvioittain ja hakkuutavoittain erilaisilla rasteroinneilla tai yksittäiset puut merkittynä
- puustotiedot ja mahdolliset metsälain 10§ kohteet, jos hakemukseen ei ole liitetty metsänkäyttöilmoitusta
- suunnitelma tulee olla suunnittelijan allekirjoittama.


Toimenpiteen suunnitelma - maanrakennus
Mikäli hakemus koskee maanrakennustyötä, mukana oltava suunnitelmat, jossa merkittynä/selitettynä:
• asemapiirustus
• leikkauspiirustus
• maiseman muutos
• luontokohteet
• jälkihoitotoimenpiteet

Maisematyölupien maksut perustuvat taksan RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ kohtaan 5.12 ja 13.1.