Suosikit

Valinnaiskurssit ja -aineet 8.-9. luokat

LAURITSALAN KOULUN VALINNAISAINEET JA -KURSSIT 8. JA 9. LUOKILLE
Valinnaisaineita ja -kursseja opiskellaan 8. ja 9. luokalla viisi vuosiviikkotuntia (vvt) / vuosiluokka. Painotusaineen (liikunta, taide ja science) opiskeluun käytetään tästä kiintiöstä kolme vvt ja A2-kielen opiskeluun kaksi vvt.
Valinnaisaine on pitkä, jatkuva valinta. Valinnaisainetta opiskellaan sekä 8. että 9. luokalla ja se arvioidaan numerolla. Valinnaisaineen laajuus on kaksi vvt.


Valinnaiskurssi on lyhytvalinta. Valinnaiskurssi opiskellaan kahden jakson aikana ja se arvioidaan hyväksytty / hylätty -merkinnällä. Valinnaiskurssin laajuus on yksi vvt.


Kaikille yhteisinä oppiaineina 7. luokan jälkeen päättyvät kotitalous ja käsityö sekä 8. luokan jälkeen kuvataide ja musiikki. Näitä aineita voi opiskella 8. ja 9. luokalla vain valinnaisaineina.


PAINOTUSAINEET (valittu jo 7. luokalta alkavaksi valinnaksi)Kohderyhmä: 7. – 9. lk
Laajuus: 3 vvt
Arviointi: Taide- ja science-painotus arvioidaan 7. luokalla hyväksytty / hylätty, 8. ja 9. luokilla numeroarvioinnilla. Liikuntapainotus arvioidaan numeroarvioinnilla.


Taidepainotus sART
Tavoite: Taiteen ja kuvien maailmaan, eri välineisiin ja materiaaleihin perehtyminen. Omaehtoisen luovan työskentelyn ja ilmaisun kehittäminen. Sisältö ja työtavat: Luodaan katsaus koko visuaalisen kulttuurin laajaan kirjoon: klassisesta taiteesta mediakuvastoon ja henkilökohtaisiin kuva-aiheisiin. Tutustutaan välineisiin, tekniikoihin ja materiaaleihin; lähtien perinteisistä työtavoista kokeellisimpiin menetelmiin ja nykyaikaiseen teknologiaan. Keskiössä ovat piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteiset teokset, askartelu, valokuvaus ja kuvankäsittely. Taidepainotuksessa voi toteuttaa oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia, tehdä graafista suunnittelua ja kuvituksia, pystyttää näyttelyitä, rakentaa lavasteita esityksiin ja osallistua projekteihin ja hankkeisiin myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.
Arviointi: 7. luokalla hyväksytty / hylätty, 8. ja 9. luokilla numeroarviointi.


Liikuntapainotus sGYM
Tavoite: Tutustutaan monipuolisesti eri liikuntamuotoihin.
Sisältö: Monipuolisesti eri liikuntalajeja oppilaiden valinnan ja vuodenajan mukaan. Tutustumista uusiin ja erilaisiin lajeihin. Oman lajin harjoittelu on mahdollista tuntien puitteissa sopimuksen mukaan.
Työtavat: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.
Arviointi: Numeroarviointi.


Science-painotus sSCI
Tavoite: Syvennetään luonnontieteiden, matematiikan ja tieto- ja viestintätekniikan osaamista.
Sisältö: Kursseja esimerkiksi fysiikasta, kemiasta, biologiasta, matematiikan sovelluksista, tähtitieteestä, peliohjelmoinnista ja videoinnista.
Työtavat: Tunneilla perehdytään mm. tieto- ja viestintätekniikan perusteisiin, sovelletaan matematiikkaa käytännössä, tehdään omia pelejä ja videoita sekä pieniä science-aiheisia projekteja ja tehdään vierailuja. Luonnontieteissä painotetaan kokeellisuutta. Pohditaan oppiaineiden merkitystä yhteiskunnassa.
Arviointi: 7. luokalla hyväksytty / hylätty, 8. ja 9. luokilla numeroarviointi.


VALINNAISAINEET (valinnaisaineita opiskellaan sekä 8. että 9. luokalla)
Kohderyhmä: 8. – 9. lk
Laajuus: 2 vvt
Arviointi: Numeroarviointi


Kielet (B2)

Espanja EAB2
Tavoite ja sisältö: Saavutetaan kulttuurin ja kielen käytön ja tuntemuksen perusvalmius. Erilaisia työtapoja ja tehtävätyyppejä hyödyntäen omaksutaan rakenteet sekä opetellaan suullisen ja kirjallisen ilmaisun hallintaa.
Työtavat: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.


Saksa
Tavoite ja sisältö: Saavutetaan kulttuurin ja kielen käytön ja tuntemuksen perusvalmius. Erilaisia työtapoja ja tehtävätyyppejä hyödyntäen omaksutaan rakenteet sekä opetellaan suullisen ja kirjallisen ilmaisun hallintaa.
Työtavat: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.


Venäjä
Tavoite ja sisältö: Saavutetaan kulttuurin ja kielen käytön ja tuntemuksen perusvalmius. Erilaisia työtapoja ja tehtävätyyppejä hyödyntäen omaksutaan rakenteet sekä opetellaan suullisen ja kirjallisen ilmaisun hallintaa.
Työtavat: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.


Psykologia
Psykologian valinnaisaine wPS
Tavoite: Oppia ymmärtämään laaja-alaisesti ihmisen mielen toimintaa ja sen vaikutusta oppimiseen, ajatteluun, käytökseen, tunteisiin ja terveyteen. Oivaltaa ja oppia, mitä merkitsee ihminen psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena. Perehtyä psykologian tieteenalojen näkökulmiin ja tutkimuskenttään. Sisältö: Psykologian eri alojen peruskäsitteistö ja keskeisimmät sisällöt (kognitiivinen psykologia, sosiaalipsykologia, biologinen (neuro)psykologia, mielenterveyspsykologia ja psykiatria). Opittavia aihe-alueita ovat mm. ihmisen kehityksen vaiheet, tunteet, temperamentti ja aggressiivisuus, oppimiskäsitykset, tiedonkäsittelyn taidot, muisti, aivojen rakenteet, yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja sosiaalinen toiminta. Työtavat: Monipuoliset ja toiminnalliset työtavat, joissa hyödynnetään myös digimateriaalia ja ChromeBookia.


Biologia
Maa- ja metsätalouden valinnaisaine
Tavoite: Opitaan tuntemaan maa- ja metsätalouden perusasioita.
Sisältö: Maanviljely ja kotieläimet sekä niihin liittyvät elinkeinot. Puutarhanhoito ja kasvien kasvatus. Metsätyypit, metsänhoidon perusteet, metsäteollisuus ja metsän monikäyttö.
Työtavat: Tutustutaan aiheeseen eri keinoin: kirjallisuus, tvt, vierailut, pari- ja ryhmätyöt, kasvien kasvatus.


Kuvataide
Kuvataiteen valinnaisaine sKU / wKU
Tavoite: Luovuuden, kuvallisen ilmaisun, teknisen osaamisen ja visuaalisen ajattelun kehittäminen.
Sisältö: Perustekniikat, luova ilmaisu, taidehistoria, mediakuva ja taideprojektit.
Työtavat: Tehdään kuvia tekniikoita ja materiaaleja vaihdellen niin mielikuvitusta kuin mallia käyttäen. Käytetään monipuolisesti ja rohkeasti erilaisia työskentelytapoja.


Kotitalous
Kotitalouden valinnaisaine sKO / wKO
Tavoite: Yhdessä tekemisen ja onnistumisen iloa sekä järjen ja käden taitoja. Opitaan suomalaisia perinneruokia ja tutustutaan kansainväliseen keittiöön.
Sisältö: Elintarviketiedon, ruoanvalmistuksen ja leivonnan kertausta, erityisruokavaliot, perinneruoat, kansainväliset keittiöt, säilöntä, juhlat ja tapakulttuuri sekä oman talouden suunnittelu.
Työtavat: Monipuoliset työskentelytavat ja -tehtävät. Ryhmä-, pari- ja yksilötyöskentely.


Liikunta
Liikunnan valinnaisaine sLI / wLI
Tavoite: Oppilas saa lisää mahdollisuuksia tutustua eri liikuntamuotoihin ja mahdollisuuden liikkua enemmän ohjatusti kouluajalla.
Sisältö: Monipuolisesti eri liikuntalajeja oppilaiden valinnan mukaan. Tutustumista uusiin ja / tai erilaisiin lajeihin.
Työtavat: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.


Musiikki
Musiikin valinnaisaine sMU / wMU
Tavoite: Tutustutaan eri musiikkityyleihin bändisoiton avulla. Tehdään musiikkiesityksiä koulun juhliin.
Sisältö: Jokaiselle oppilaalle yritetään löytää oma soitin. Pyritään tekemään vierailu äänitysstudiolle.
Työtavat: Kuuntelu, soittaminen, laulaminen, sovittaminen.


Käsityö
Kovien materiaalien valinnaisaine (tekninen työ) sTN / wTN
Tavoite ja sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan oman kiinnostuksen mukaisia töitä. Oppilas työskentelee joko puun, metallin tai muovin parissa. Edellä mainittujen materiaalien yhdistelyyn on erinomaiset mahdollisuudet, koska käsityötekniikoiden perusteet on opittu jo aiempina vuosina. Osaamista voi laajentaa myös 3D-tulostukseen, laserleikkaamiseen ja robottien ohjelmointiin tutustumisella.
Työtavat: Oppilas suunnittelee ja toteuttaa opiskelua itselleen ominaisilla työskentelytavoilla. Voidaan käyttää myös valmiita suunnitelmia sellaisenaan tai muokata niitä.
Pehmeiden materiaalien valinnaisaine (tekstiilityö) sTS / wTS
Tavoite ja sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan käsitöitä ommellen, neuloen, virkaten ja kirjoen, omat kiinnostuksen kohteet ja tarpeet huomioiden. Mahdollisuus toteuttaa vaatteita, asusteita, sisustustekstiilejä, koruja ym. Perehdytään erilaisiin käsityötekniikoihin, materiaaleihin ja työvälineisiin. Tavoitteena on pehmeiden käsityömateriaalien ja niihin liittyvien työvälineiden monipuolinen aineenhallinta.
Työtavat: Oppilaslähtöinen projektiluontoinen työskentely.


VALINNAISKURSSIT (valinnaiskursseja opiskellaan kahden jakson ajan)
Kohderyhmä: 8. – 9. lk
Laajuus: 1 vvt
Arviointi: Hyväksytty / hylätty


Äidinkieli
Tähtitoimittaja
Tavoite ja sisältö: Kirjoitetaan erilaisia lehtijuttuja, esim. pääkirjoitus, haastattelu, uutinen ja artikkeli. Sovitaan yhdessä teemat, joista kirjoitetaan. Valmiit lehtijutut kuvitetaan sekä julkaistaan viikoittain joko ilmoitustaululla tai sähköisesti. Kurssi sisältää myös tutustumiskäynnin Etelä-Saimaan lehtitalossa. Toimittaja ja muihin lehtialan ammatteihin ja työhön tutustuminen.
Työtavat: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöt.


Yhdessä lavalle
Tavoite: Esiintymis- ja puhumisrohkeuden hankkiminen: saada hyviä kokemuksia esiintymisestä ja oppia pitämään muille puhumisesta ja esiintymisestä. Esiintymis- sekä ryhmätyötaitojen kehittäminen.
Sisältö: Rentoutumis-, ääni-, puhe-, ele-, ilme- ja liikkumisharjoituksia. Ilmaisu- ja esiintymisharjoituksia. Improvisointiharjoituksia. Esitysten suunnittelua, valmistamista ja niiden esittämistä. Oppilaiden toivomukset otetaan huomioon kurssin sisällössä sekä siinä, kenelle esitykset esitetään.
Työtavat: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöt.


Vieraat kielet
¡Hola! ¿Qué tal?
Tavoite: Tutustutaan espanjan kieleen ja espanjalaisen kielialueen keskeisimpiin kulttuuripiirteisiin.
Sisältö: Keskeinen sanasto ja viestintätilanteet, joita tarvitaan mm. matkustettaessa espanjankielisissä maissa.
Työtavat: Pari- ja ryhmätyöskentely sekä opettajajohtoinen työskentely. Erilaisia tehtävätyyppejä paperisena ja diginä.


Kielimaistiaiset
Tavoite: Tutustutaan usean kielen alkeisiin.
Sisältö: Useita eri kieliä 3-4 tuntia kerrallaan, esimerkiksi saksa, venäjä, italia, espanja jne.
Työtavat: Erilaisia työtapoja vaihtelevasti (digitehtävät, pari-ja ryhmätyöt jne.).


Wanna Know More?
Tavoite: Englannin kielen taitojen monipuolistaminen.
Sisältö: Vahvistetaan rakenteiden sekä suullisen ja kirjallisen ilmaisun hallintaa.
Työtavat: Erilaisia työtapoja vaihtelevasti (digitehtävät, pari-ja ryhmätyöt jne.).


Lite bättre
Tavoite: Vahvistetaan ruotsin kielen keskeisiä asioita ja valmistaudutaan ruotsin opiskeluun lukiossa.
Sisältö: Monipuolista kielen kertausta kurssilaisten toiveiden mukaan.
Työtavat: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.


Historia
Historian mysteerit vHIhm
Tavoite ja sisältö: Historia on täynnä toinen toistaan mielenkiintoisempia mysteereitä, joihin ei vieläkään ole löydetty ratkaisua tai selitystä. Tällä kurssilla keskitytään niihin. Aiheina ovat mm. pyramidien rakentaminen, kivikauden ihmisten selviytyminen, El Doradon kultainen kaupunki, Nazcan linjat jne. Merirosvojen kadonneet laivat ja Titanicin kohtalo kuuluvat myös sisältöön.
Työtavat: Eri tietolähteet. Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.


Uskonto Uskonnon ilmiöt: horoskoopeista mytologioihin (vain 9. luokille tarjottava kurssi) Tavoite ja sisältö: Uskonto on täynnä mielenkiintoisia ilmiöitä, jotka ovat vaikuttaneet populaarikulttuuriin ja näkyvät sosiaalisessa mediassa. Tällä kurssilla käsitellään erilaisia uskonnollisia ilmiöitä ja keskitytään erityisesti uususkonnollisuuteen. Kurssin aiheita ovat mm. horoskoopit, tarot-kortit, uskonto ja musiikki ja okkultismi. Työtavat: Yksilö- ja ryhmätyöskentelyä sekä opettajajohtoisia alustuksia.


Psykologia
Johdatus psykologiaan vPSjp
Tavoite: Saadaan pintaraapaisu psykologiasta ja sen eri tieteenaloista (esim. kehityspsykologia, psykiatria, sosiaalipsykologia, neuropsykologia) sekä innostua uudesta oppiaineesta.
Sisältö: Poimintoja mielenkiintoisimmista aiheista ja ihmisistä psykologian alalta. Perusasioita ja -teorioita ihmisen kasvamisesta ja kehityksestä, ajattelusta, ihmissuhteista, aivojen ja mielen toiminnasta sekä erilaisista psyykkisistä sairauksista. Hyödynnetään monialaisesti myös jo opittuja asioita muista oppiaineista (mm. biologia, uskonto, terveystieto).
Työtavat: Monipuolisten työtapojen hyödyntämistä sekä oppimistekniikoiden harjaannuttamista. Yksilö- ja ryhmätyöskentelyä sekä opettajajohtoisia alustuksia.


Biologia
Maatalous
Tavoite: Opitaan tuntemaan maatalouden perusasioita.
Sisältö: Maanviljely ja kotieläimet sekä niihin liittyvät elinkeinot. Puutarhanhoito ja kasvien kasvatus. Vierailukohteina Tirilän puutarha, hevostalli ja tai kanala.
Työtavat: Tutustutaan aiheeseen eri keinoin: vierailut, yksilö-, pari- ja ryhmätyöt, tvt ja kasvien kasvatus.


Metsätalous
Tavoite: Opitaan tuntemaan metsätalouden perusasioita.
Sisältö: Metsätyyppituntemus, metsän mittaus, metsänhoidon perusasiat, metsäteollisuus ja metsän monikäyttö. Vierailukohteina Kaukaan saha, metsäoppilaitos (Ruokolahti) ja mahdollisuuksien mukaan metsätyömaa.
Työtavat: Mahdollisimman paljon tunteja metsässä, vierailut, yksilö-, pari- ja ryhmätyöt ja tvt.


Matematiikka
Toiminnallinen ja soveltava matematiikka
Tavoite: Innostetaan matematiikan opiskeluun. Lisätään matematiikan sekä sen yhteiskunnallista merkitystä.
Sisältö: Matematiikan soveltamista esim. salakirjoituksissa, taiteissa, kuvankäsittelyssä ja paikanmäärityksessä. Yläkoulun sisältöjen havainnollistamista eri lähtökohdista. Matematiikan historiaa. Soveltavia ja syventäviä matematiikan aiheita.
Työtavat: Toiminnallisia harjoituksia, projekteja, esitelmiä ja laskuharjoituksia.
Matemaattisten aineiden jatkokurssi (vain 9. luokille tarjottava kurssi)
Tavoite: Syventää matemaattisten aineiden osaamista.
Sisältö: Kuinkas monta rikkiatomia se mooli olikaan? Miten vesi saadaan kiehumaan huoneenlämmössä? Voiko vektorin syödä? Näihin ja moniin muihin fysiikan, kemian ja matematiikan kysymyksiin pureudutaan tällä kurssilla. Oppilaat voivat vaikuttaa kurssin sisältöön. Käsitellään aiheita matemaattisesti ja kokeellisesti.
Työtavat: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely. Kokeellisia töitä.


Fysiikka
Tähtitiede vFYtt
Tavoite ja sisältö: Maailmankuvan laajentaminen maapallon ulkopuolisille alueille.
Maailmankaikkeuden synty ja rakenne, tähtitieteen historiaa ja tutkimusmenetelmiä, aurinkokunta, pohjoinen tähtitaivas.
Työtavat: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.


Kemia ja fysiikka
Kemiaa ja fysiikkaa kokeellisella otteella vKEko
Tavoite: Opitaan käyttämään luonnontieteilijän työkaluja ja syventämään tietämystä kemiasta ja fysiikasta kokeellisuuden keinoin.
Sisältö: Tutkitaan kemian ja fysiikan ilmiöitä. Laaditaan omia kokeellisia töitä ja esitetään ne sekä ohjataan muiden työskentelyä.
Työtavat: Kokeellisia töitä, esitelmiä, projekteja ja mahdollisuuksien mukaan vierailuja ja vierailijoita.


Kuvataide
Valokuvaus ja elokuva vKUve
Tavoite: Kuvaaminen, kamera ja käsitteet haltuun.
Sisältö: Kuvaamisen lainalaisuudet ja kameran toiminnot.
Valokuvauksen, elokuvan ja kuvallisen viestinnän historia.
Työtavat: Harjoitellaan kameran käyttöä, kuvataan, muokataan kuvia, tehdään lyhytelokuva tai animaatio. Katsotaan aiheeseen liittyviä kuvia ja videoita.


Kotitalous
Leivonta vKOle
Tavoite: Opitaan valmistamaan leivonnaisia perustaikinoista.
Sisältö: Valmistetaan monipuolisesti erilaisia suolaisia ja makeita leivonnaisia sekä toteutetaan oppilaiden toiveleivonnaiset.
Työtavat: Ryhmä-, pari- ja yksilötyöskentely.


Perunasta pastaan
Tavoite: Opitaan monipuolista arjen ruoanlaittoa. Antaa valmiuksia selviytyä ruokahuollosta itsenäisesti omaa taloutta ajatellen.
Sisältö: Monipuolista ruoanvalmistusta ja leivontaa.
Työtavat: Ryhmä-, pari- ja yksilötyöskentely.


Liikunta
Mailapelit vLImp
Tavoite: Syvennytään mailoilla pelattavien yksilö- ja joukkuelajien harjoitteluun, pelaamiseen ja sääntöihin. Oppilaat pääsevät itse vaikuttamaan kurssin lajisisältöihin.
Sisältö: Erilaiset mailapelit, esim. salibandy, kaukalopallo, sulkapallo ja tennis.
Työtavat: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.


Sporttihaastekurssi
Tavoite: Innostaa oppilaita huolehtimaan monipuolisesti omasta kunnostaan ja hyvinvoinnistaan. Oppilaat saavat vinkkejä, ohjeita ja haasteita vapaa-ajalla liikkumiseen. Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat erilaisiin treenaamisen muotoihin kuten esimerkiksi crossfitiin, hiit-harjoitteluun, triathloniin, vesiliikuntaan, kuntosaliharjoitteluun sekä palauttaviin liikuntamuotoihin kuten joogaan, mindfulnessiin, ohjattuun ryhmäliikuntaan ja opastaa heitä vastuulliseen ja turvalliseen liikkumiseen. Oppilaat pääsevät kehittämään omaa kuntoaan ja liikuntataitojaan ja heille tarjotaan haasteita kokeilla uusia liikkumisen elämyksiä ja itsensä voittamisen hetkiä. Oppilaat pääsevät myös valvotusti itse suunnittelemaan sekä toteuttamaan oman yksilöllisen kuntosaliharjoitteluohjelman. Oppilaat saavat ohjausta terveellisiin elämäntapoihin.
Sisältö: Fyysistä kuntoa ja toimintakykyä harjoittavat tehtävät ja haasteet sekä mielen ja kehon yhteistyön vahvistaminen kehonhuollon, mindfulnessin ja uusien lajikokeilujen avulla.
Työtavat: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely. Liikutaan monipuolisesti oppilaiden omia toiveita kuunnellen.


Retkeilykurssi
Tavoite: Innostua luonnossa liikkumisesta ja oppia perusteet retkeilystä.
Sisältö: Retkeilyn ja luonnossa liikkumisen perusteiden läpikäyminen sekä retken suunnittelu ja toteutus patikoiden, pyöräillen tai muulla oppilaiden valitsemalla tavalla. Retki toteutetaan keväällä yhden yön retkenä lähellä olevaan retkeilykohteeseen, esim. Repoveden kansallispuistoon.
Työtavat: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.


Lisää liikuntaa vLIll
Tavoite: Tavoitteena on lisätä monipuolista liikuntaa oppilaiden koulupäiviin. Oppilaat pääsevät tämän kurssin kautta lisäämään ns. extraliikuntaa omaan lukujärjestykseen.
Sisältö: Monipuolinen liikunta perusliikunnasta palloiluun ja kehonhuollosta kuntoiluun. Kurssin aikana on myös mahdollista saada vinkkejä omaan vapaa-ajan liikuntaan sekä liikkumiseen.
Työtavat: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.


Musiikki
Tehdään oma biisi
Tavoite: Kurssin aikana valmistetaan yhdessä yksi tai useampi oma biisi ja mahdollisuuksien mukaan tallennetaan ja esitetään se / ne. Tavoitteena on erikoistua johonkin soittimeen / lauluun ja ottaa iso askel sen hallinnassa.
Sisältö: Kurssilla opiskellaan oman musiikin tekemistä.
Työtavat: Soittamista ja laulamista.


Käsityö
Robottien rakennus-, ohjelmointi- ja elektroniikkakurssi
Tavoite ja sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan robotti ryhmätyönä. Työskennellään oman kiinnostuksen mukaan erilaisten materiaalien ja tekniikoiden parissa. Muokataan ja yhdistellään tarpeen mukaan puuta, metallia ja muovia. Lisäksi käytetään käsityötekniikoita ja -koneita soveltuvin osin. Ohjelmointi toteutetaan joko Arduinolla tai Lego Mindstormilla. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan suunnitteluohjelmiin ja hyödynnetään niitä valmistuksessa.
Työtavat: Ryhmätyö ja parityö. Oman projektin ideointi, suunnittelu ja toteutus yhdessä. Ohjelmointi, 3D-tulostus ja laserleikkaus.


New technologies: vTNnt
Tavoite ja sisältö: Opitaan materiaalien muotoilua uusilla tekniikoilla. Käytössä on 3D-tulostin, laserleikkuri ja muovien tyhjiömuovain sekä tukena toki myös perinteiset menetelmät. Materiaaleina vaneri, viilu, muovilevy sekä käsin muovailtava polymorfi. Mallinnetaan kolmiulotteisia kuvia sekä toimitaan 3D-tulostimen koneenhoitajana. Tutustutaan laserleikkaukseen ja leikattavien tiedostojen muokkaamiseen. Valmistetaan erilaisia kappaleita, esim. pelinappuloita, logoja, koriste-esineitä, korvakoruja, pienoismalleja, figuureja, rasioita, koteloita, palapelejä yms. Töitä voi suunnitella kokonaan itse tai käyttää valmiita tiedostoja, joita löytyy lähes rajattomasti.
Mahdollisuus tutustua myös robottien ohjelmointiin. Ohjelmointi toteutetaan joko Arduinolla tai Lego Mindstormilla.
Työtavat: 3D-mallinnus, laserleikkaus, suunnitteluohjelmat. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa opiskelua itselleen ominaisilla työskentelytavoilla.


Vaatteita ja asusteita ommellen
Tavoite: Kehittyä vaatteiden ja asusteiden tekijänä.
Sisältö: Kurssilla ommellaan ompelukonetta ja saumuria käyttäen vaatteita ja asusteita (hatut, kassit ym.) arki- ja juhlakäyttöön. Tuotteita voi valmistaa itselle, lahjaksi tai vaikka lemmikille. Käytämme valmiita kaavoja ja muokkaamme niitä tekijän oman suunnitelman mukaan.
Työtavat: Oppilaslähtöinen projektiluontoinen työskentely.
Monen oppiaineen yhteistyökursseja


Tukioppilas-kurssi vPSto
Tavoite: Tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, luoda koulun yhteishenkeä, torjua yksinäisyyttä ja lisätä nuorten osallisuutta koulussa. Kurssin käyneet toimivat 7. luokkien tukioppilaina.
Sisältö: Koulutusta tarjotaan seitsemästä eri teemasta:
• tunne- ja vuorovaikutustaidot
• ryhmän toiminta
• kiusaamisen ehkäiseminen
• mediakasvatus
• yhdenvertaisuus
• hyvinvointitaidot
• päihdekasvatus
Työtavat: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.