Suosikit

Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaava

Lappeenrannan kaupunki valmistelee Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaavaa. Osayleiskaavan tavoitteena on kiertotalouden ja uusiutuvan energian mahdollisuuksien edistäminen, luonnon monimuotoisuuden tukeminen sekä entisen turvetuotantoalueen uudiskäytön mahdollistaminen.

Osayleiskaavan tavoitteena on osaltaan tukea Lappeenrannan kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamista. Yleiskaavatyössä selvitetään mm. teollisen luokan aurinkoenergiatuotannon sijoittumisen edellytyksiä entisille turvetuotantoalueille. Osayleiskaavan tavoitteena on myös tukea Kukkuroinmäen käsittelyalueen kehittämistä kiertotalouden keskittymänä. Suunnittelussa huomioidaan maankäytön muutosten vaikutukset alueen kulttuurimaisemaan ja luontoon. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, ja asumiseen osoitettavilla alueilla rakentamista suoraan ohjaavana.

Alueella on vireillä myös Konnunsuon aurinkovoimalan asemakaava

Sijainti

Suunnittelualue kattaa  Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen alueen ja Hyvättilänsuon luonnonsuojelualueen sekä niiden välissä olevat Konnunsuon turvesuot, joilla turpeen nostaminen on lopetettu. Suunnittelualueen etelärajana on Kivisaarentie. Suunnittelualueen koko on noin 12 neliökilometriä. Suunnittelualueen rajaus voi muuttua työn edetessä.

Kaava-aluee rajaus

Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaava, kaava-alueen alustava rajaus.

Kaava-alueen sijainti merkittynä Lappeenrannan karttapalveluun.

 

Kaavaprosessin vaiheet

1

Aloitusvaihe

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kerätään lähtötietoja alustavan kaavaluonnoksen suunnittelua varten. Aloitusvaiheessa kaavoituksen tueksi laaditaan myös selvityksiä kaava-alueen nykytilasta. Laadittavia selvityksiä ovat muun muassa luontoselvitys sekä maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys. Kaavaprosessin aikana täydennetään ja tehdään tarvittaessa lisää selvityksiä. Lisäksi kaavatyössä huomioidaan muut lähteet, selvitykset ja suunnitelmat, joilla voi olla vaikutuksia alueen kaavoitukseen. 

Osallistuminen

Osayleiskaavan alueen maanomistajilla, yrittäjillä, asukkailla ja muilla osallisilla on ollut kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS), osallistumalla yleisötilaisuuteen ja vastaamalla lähtötietokyselyyn . 

Yleisötilaisuus järjestettiin 12.10.2022 klo 17 Teams-etäkokouksena. Tilaisuudessa kerrottiin mm. kaavan laatimisen etenemisestä ja sen tavoitteista. Paikalla oli myös Forus Oy kertomassa aurinkovoimalahankkeestaan. Tilaisuudessa osallistujilla oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitään kaavaan liittyen. Esitysosio tallennettiin, ja se on katsottavissa Lappeenrannan kaupungin YouTube-kanavalla. Esitysmateriaaliin voi tutustua myös Aloitusvaiheen asiakirjat-osiossa. Kiitos kaikille osallistuneille!

Lähtötietokyselyssä alueen maanomistajilta, yrittäjiltä, asukkailta ja muilta osallisilta kerättiin aluetta sekä omaa kiinteistöä koskevia lähtötietoja ja kehittämistoiveita. Kyselyyn sai vastata verkossa ja lomakkeella 26.9. –24.10.2022. Lähtötietoja sai antaa myös suoraan kaavoittajille sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeellä. Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esim. kaavan nähtävilläolojen aikoina. Kaavoittajiin voi olla koko kaavaprosessin ajan myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan muun muassa kaavan alustava aikataulu, tavoitteet, vaikutukset, ketkä ovat osallisia ja miten osallistuminen järjestetään kaavaprosessin aikana. Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä ja kommentoitavana 26.9.–24.10.2022 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä kaavan laadinnan ajan, ja sitä päivitetään kaavaprosessin aikana.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (.pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty:

  • 31.10.2022, osallisia lisätty
  • 18.8.2023, osallisia lisätty ja aikataulu päivitetty
  • 8.2.2024, osallisia lisätty ja aikataulu päivitetty, luonnosvaiheen päivitys

Aloitusvaiheen asiakirjat

Kuulutus 21.9.2022 (.pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (.pdf)

Yleisötilaisuuden esitys (.pdf)

2

Luonnosvaihe

Nähtävilläolo ja luonnosvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Osayleiskaavaluonnoksen ja sen valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.

Osayleiskaavaluonnos ja sen valmisteluaineisto oli nähtävillä 12.2. – 10.3.2024 välisenä aikana tällä sivulla kohdassa Luonnosvaiheen asiakirjat sekä Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelukeskus Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros).

Osayleiskaavan alueen maanomistajilla, vuokralaisilla, yrittäjillä ja muilla osallisilla oli kaavoituksen luonnosvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin kommentoimalla kaavaluonnosta 12.2.–10.3.2024 välisenä aikana. Mahdolliset mielipiteet tuli toimittaa viimeistään 10.3.2024 osoitteella: kirjaamo@lappeenranta.fi tai Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta.

Osayleiskaavaluonnoksen esittelyvideo on katsottavissa kaupungin Youtube-kanavalta.

Asukastilaisuus järjestettiin 22.2.2024 klo 17.00 Pontuksen koululla (Muukontie 12, Lappeenranta). Tilaisuudessa kaavoittajat kertoivat osayleiskaavaluonnoksen valmistelusta, sisällöstä ja kaavan vaikutuksista. Kaavoituksen esitysmateriaaliin voi tutustua Luonnosvaiheen asiakirjat -osiossa. Paikalla oli myös Forus Oy:n ja Better Energyn edustajia kertomassa aurinkovoimalahankkeestaan.. Osallistujat saivat myös esittää kysymyksiä ja mielipiteitä osayleiskaavaluonnoksesta.  Kiitos kaikille osallistuneille!

Luonnosvaiheen asiakirjat

Kuulutus 10.2.2024 (.pdf)

Osayleiskaavaluonnoksen kaavaselostus 12.2.2024 (.pdf)

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.2.2024 (.pdf)

Liite 2 Osalliset 8.2.2024 (.pdf)

Liite 3 Kooste havainnekuvista 8.2.2024 (.pdf)

Liite 4 Luontoselvitys 1.11.2022 (.pdf)

Liite 5 Maisema ja kulttuuriympäristöselvitys 8.2.2024 (.pdf)

Liite 6 Maisema ja kulttuuriympäristöselvityksen kohdeluettelo 8.2.2024 (.pdf)

Liite 7 Perusselvitykset 8.2.2024 (.pdf)

Liite 8 Vuorovaikutusraportti 8.2.2024 (.pdf)

Liite 9 Ympäristösuunnitelma lisätään ehdotusvaiheessa.

Liite 10 Kaavakartta ja kaavamääräykset 8.2.2024 (.pdf)

Asukastilaisuuden esitysmateriaali 22.2.2024 (.pdf)

3

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

4

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavan hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Vihreän siirtymän investointihankkeiden  edistäminen

Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaavan valmisteluun on saatu ympäristöministeriön myöntämä avustus (Euroopan unionin NextGenerationEU-rahoitus).  Avustus on myönnetty Suomen kestävän kasvun ohjelmasta tuettavien vihreän siirtymän investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin. 

Yhteyshenkilöt

Yleiskaavasuunnittelija Jenna Laakso puh. 040 611 7209

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi