Suosikit

Rakennusvalvonnan tietosuojaseloste

Rakennuslautakunta

Villimiehenkatu 1

53100 Lappeenranta

 

Tietovarannon yhteyshenkilö

Tarkastusinsinööri Virpi Jukkara

Sähköposti: virpi.jukkara@lappeenranta.fi

Puhelinnumero 040-4805842

 

Tietosuojavastaava

Ilona Sidoroff

tietosuoja@lappeenranta.fi

040 768 1336

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on rakennusvalvonnan asiakassuhteen hoitaminen ja rakennusvalvonnan asiakasmaksujen määrittäminen ja laskutus.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Luvan hakijan nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero (lisäksi asuntotoimi; omaisuustiedot).

Suunnittelijoiden ja vastuuhenkilöiden henkilötunnus, osoite, tutkintotodistukset ja työkokemustiedot.

 

Käsitelläänkö erityisiä henkilötietoja (Yleinen tietosuoja-asetus 9 artikla)?

Ei.

 

Käsittelyn peruste

Lakisääteiset tehtävät; maankäyttö- ja rakennuslaki

 

Tietovarannon tietolähteet

Digi- ja väestötietovirasto DVV:ltä väestörekisteritiedot sekä muut tiedot hakijalta, suunnittelijoilta ja vastuuhenkilöiltä.

 

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteistä tai sopimukseen perustavaa? Seuraukset siitä, jos tietoja ei toimiteta?

Rakennusvalvonnan lakisääteiset prosessit keskeytyvät tai hakemukset hylätään, jos tarvittavia tietoja ei saada.

 

Tietovarannon ylläpitojärjestelmät

Trimble Locus ja M-Files.

 

Onko tietovarannon tiedot sähköisessä vai manuaalisessa muodossa?

Sekä sähköisessä että paperimuodossa.

 

Onko tietovarannon henkilötietojen käsittelyä ulkoistettu?

Laskutus on ulkoistettu Meita Oy:lle.

 

Tietojen suojaamisen periaatteet

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka järjestelmä pakottaa vaihtamaan määräajoin. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.

Jos asiakasasiakirjoja on paperimuodossa, ne säilytetään lukitussa tilassa, ja niiden käyttöä valvotaan.

Kaikilla työntekijöillä on vaitiovelvollisuus.

 

Tietovarannossa olevien tietojen luovutus

Meita Oy:lle toimitetaan sähköisesti kuukausittainen laskutusaineisto asiakasmaksujen perimistä varten.

 

Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

Ei.

 

Tietojen luovutus ETA-alueen ulkopuolelle

Ei.

 

Tietovarannon tietojen säilytysajat tai niiden määritysperusteet

Rakennusvalvonnan tietojen säilytysaika on pysyvä, asiakirjat arkistoidaan Kansallisarkiston päätöksen mukaisesti. Lisäksi säilytysajat määräytyvät kauungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

Rekisterin pitäjän tulee kertoa tietojen käsittelystä selkeästi ja läpinäkyvästi.

 

Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröitynä voit tarkastaa mitä tietoja sinusta käsitellään. Suosittelemme käyttämään sähköistä lomaketta, joka vaatii vahvan tunnistautumisen. 

 

Oikeus oikaista tietonsa

Jos huomaat, että tietosi ovat virheellisiä tai epätarkkoja, voit vaatia tietojesi oikaisua. Oikaisua varten ota yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön. Voit myös käyttää sähköistä lomaketta.

 

Oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää rajoittamaan tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että oikeuksia on rikottu. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.