Suosikit
Palvelu

Erityinen tutkinto perusopetuksessa

Perusopetuksen oppimäärä on mahdollista suorittaa erityisenä tutkintona joko kokonaan tai yksittäisten oppimäärien kohdalla. Jos lapsesi opiskelee kotiopetuksessa, on hänen mahdollista suorittaa erityinen tutkinto ja saada siten perusopetuksen päättötodistus. Joissain tapauksissa erityinen tutkinto voi tulla kysymykseen myös kaupungin perusopetukseen osallistuvan oppilaan kohdalla.

Erityinen tutkinto suoritetaan tavallisesti n. 2-3 oppiaineen kokonaisuuksina. Tällöin koko oppimäärä suoritettaessa yksittäinen tutkintokerta ei veny liian pitkäksi ja laajaksi. Voit neuvotella tentittävien oppiaineiden jaottelemisesta ja ajankohdista tutkivan opettajan kanssa. Kunta kuitenkin määrittää suoritusajankohdat. Tutkiva opettaja ottaa vastaan erityisen tutkinnon ja antaa sen perusteella päättöarvosanan.

Perusopetuksen koko oppimäärää suoritettaessa tulee osallistua erityiseen tutkintoon kaikille yhteisissä oppiaineissa: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, biologia, maantieto, terveystieto, matematiikka, fysiikka, kemia, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, liikunta, käsityö, kotitalous, kuvataide ja musiikki. Valinnaisia oppiaineita ei suoriteta erityisessä tutkinnossa.

Erityisen tutkinnon hyväksytysti suorittaneelle annetaan todistus, joka on nimeltään Erityinen perusopetuksen päättötutkinto.

Toimintaohje

Jos lapsesi opiskelee kotiopetuksessa, ota yhteyttä tutkivaan opettajaan hyvissä ajoin, mielellään lokakuun loppuun mennessä, erityisen tutkinnon suorittamisesta sopiaksesi.

Ota yhteyttä koulun rehtoriin, jos lapsesi on kaupungin koulun kirjoilla ja toivoisitte hänen suorittavan erityisen tutkinnon joissain oppimäärissä.

Kotiopetukseen siirtymisestä saat lisätietoja Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa -sivulta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetusasetus 852/1998 23§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852#L4P23

Perusopetuslaki 628/1998 38§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L8P38