Suosikit

Pohjavedet

Pohjavedet

Salpausselät hallitsevat Kaakkois-Suomen maisemaa. Reunamuodostumat (Salpausselkä I ja II) sekä niihin liittyvät harjualueet ja deltat kattavat Kaakkois-Suomen merkittävimmät pohjavesialueet.

Pohjavedellä tarkoitetaan maaperään ja kallioperän halkeamiin varastoitunutta vettä. Pohjavettä on käytännössä kaikkialla, mutta maaperän ominaisuudet määrittävät kuinka hyvin pohjavesi on alueella hyödynnettävissä. Pohjavesialueet tarkoittavat alueita, joilla pohjavettä muodostuu ja on hyödynnettävissä niin paljon, että vettä on tarvittaessa mahdollista käyttää yhdyskunnan vedenoton tarpeisiin. Pohjavesialueista on omiksi alueikseen eroteltu pohjaveden muodostumisalueet, joilla maaperä on erityisen hyvin vettä johtavaa ja ne ovat siten pohjaveden muodostumisen kannalta erityisen keskeisiä alueita. 

Antoisat pohjavesimuodostumat on rajattu pohjavesialueiksi. Pohjavesialueet jaetaan kolmeen luokkaan niiden käytön ja merkityksen mukaan. Pohjavesialueet tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. Lisätitetoja saat Ympäristöhallinnon Vesi.fi-sivulta.

Pohjavesialueiden luokittelu ja rajaukset päivitettiin vuoden 2021 aikana Lappeenrannan seudun alueella.

Pohjavesialueita voi tarkastella Maanmittauslaitoksen ylläpitämän Paikkatietoikkuna-palvelun kautta Pohjavesialueet (Paikkatietoikkuna).

 

Pohjavesien tila

Pohjavesiä luokitellaan hyvään tai huonoon tilaan kemiallisen ja määrällisen tilan perusteella sen mukaan, kumpi niistä on huonompi. Vesien tilan seurantaa kehitetään niin, että sillä saadaan luokitteluun tarvittavaa tietoa. Tilaltaan huonoksi luokiteltu on Lappeenrannan seudun alueella ainoastaan Joutsenonkankaan pohjavesialue mm. torjunta-aine-, suola-, lyijy- ja liuotinaine-esiintymien vuoksi, mutta useita suuria pohjavesiesiintymiä on seudun alueella luokiteltu jo riskialueeksi. Pohjavesialue luokitellaan riskialueeksi silloin, kun pohjavedessä on todettu haitallisten aineiden pitoisuuksia ja veden tila voi heikentyä ilman suojelutoimia.

Pohjavesien tilasta löytyy enemmän ja vesimuodostumakohtaisesti tietoa mm. Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmasta vuosille 2022-27. Ohjelma löytyy sähköisestä valtakunnallisesta eTPO-tietopalvelusta .

Lue lisää Ympäristöhallinnon sivuilta Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila (Ympäristöhallinto).

Pohjavesiensuojelu

Pohjavesialueiden suojelemiseksi voidaan pohjavesialueille laatia suojelusuunnitelmia. Tämä suunnitelma on viranomaisvalvonnassa, maankäytön suunnittelussa ja toiminnanharjoittajien lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelyssä sovellettava selvitys ja ohje. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille ja riskipohjavesialueille. Lappeenrannan seudun alueen kaikille kunnille (Lappeenranta, Savitaipale, Taipalsaari ja Lemi)  on laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelma.
Lisätetoa pohjavesiensuojelusta  löytyy 
Vesi.fi -sivuilta (pohjavesiensuojelu)


Suojelusuunnitelmat

Taipalsaaren pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2017 (linkki Taipalsaaren kunnan sivuille)

Alla liitteenä oleva pohjavesialueiden suojelusuunnitelma ei ole vielä saavutettava (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta). Liitteet täydentyvät myöhemmin  Lemin osalta.