Suosikit

Kiinteistöveroselvityksen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kaupunkikehityslautakunta ja rakennuslupalautakunta

Villimiehenkatu 1

53100 Lappeenranta

 

Projektin yhteyshenkilö

KPMG:

Sami Heikkinen

sami.heikkinen@kmpg.fi

 

Lappeenrannan kaupunki:

Maankäyttöinsinööri Tiina Rissanen

tiina.rissanen@lappeenranta.fi

0406342451

 

Maankäyttöinsinööri

Mikko Lösönen

mikko.losonen@lappeenranta.fi

0407217327

 

Tietosuojavastaava

Ilona Sidoroff

tietosuoja@lappeenranta.fi

040 768 1336

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Projektin tarkoitus on selvittää Lappeenrannan kaupungin kiinteistörekisterin tietojen täsmällisyys, ja korjata mahdollisesti puuttuvat tai virheelliset tiedot, jotta kiinteistövero määräytyisi oikein. Projektissa KPMG vertailee eri viranomaisten (kaupunki, DVV, Verohallinto, Maanmittauslaitos) ylläpitämien rekistereiden sisältämiä tietoja tunnistaakseen rekistereiden välisiä ristiriitoja sekä rekistereistä kokonaan puuttuvia rakennuksia.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Kiinteistön omistajan tai vuokraajan tiedot: osoite, nimi, kiinteistötunnus sekä kiinteistöllä olevien rakennusten muut tunnistetiedot, ominaisuudet sekä varustelutaso (esim. pinta-ala, valmistumisvuosi, lämmitys, materiaalit ym.) jotka vaikuttavat rakennusten verotusarvoon.

 

Käsitelläänkö erityisiä henkilötietoja (Yleinen tietosuoja-asetus 9 artikla)?

Ei

 

Käsittelyn peruste

Lakisääteinen tehtävä; Kiinteistöverolaki

Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta

 

Projektin tietolähteet

Projektin pääasialliset tietolähteet ovat olemassa olevat viranomaisrekisterit, joiden tietoja verrataan toisiinsa. Tarvittaessa rekisteröidylle toimitetaan selvityspyyntö, jolloin tietolähteenä on rekisteröity itse.

 

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteistä tai sopimukseen perustavaa? Seuraukset siitä, jos tietoja ei toimiteta?

Rekisteröidylle toimitetaan tarvittaessa selvityspyyntö, johon vastaamalla rekisteröity toimittaa oikeat tiedot omistamistaan rakennuksista.

 

Tietovarannon ylläpitojärjestelmät

Kiinteistörekisterin ylläpitojärjestelmä kaupungilla on Trimble Locus.

Selvitysprojektissa käytetään lisäksi seuraavia KPMG:n järjestelmiä: Move, QGIS, Alteryx, Excel sekä KPMG:n tietojen kyselyjärjestelmää.

 

Onko tietovarannon tiedot sähköisessä vai manuaalisessa muodossa?

Sähköisessä

 

Onko tietovarannon henkilötietojen käsittelyä ulkoistettu?

Kyllä, selvityksen teko on ulkoistettu KPMG:lle.

 

Tietojen suojaamisen periaatteet

KPMG:n kanssa on laadittu sopimus, jossa tietojen käsittelyn ehdot on määritelty. KMPG:n työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus projektin tietojen osalta ja tietoihin pääsee käsiksi vain projektiin nimetyt työntekijät. Järjestelmät ovat suojattuja. KPMG:lle luovutettavien tietojen määrä on minimoitu, ja KPMG hävittää tiedot heti projektin päätyttyä.

 

Tietovarannossa olevien tietojen luovutus

Kiinteistörekisterin tietoja luovutetaan Digi- ja väestötietovirastolle (DVV) sekä Verohallinnolle.

 

Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

Ei

 

Tietojen luovutus ETA-alueen ulkopuolelle

Ei

 

Tietovarannon tietojen säilytysajat tai niiden määritysperusteet

KPMG säilyttää tietoja vain projektin ajan. Projektin päätyttyä päivitetään varsinainen kiinteistörekisteri, jonka osalta noudatetaan sille määrättyjä säilytysaikoja.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

Rekisterin pitäjän tulee kertoa tietojen käsittelystä selkeästi ja läpinäkyvästi

 

Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröitynä voit tarkastaa mitä tietoja sinusta käsitellään. Projektilla on oma puhelinpalvelu ja verkkolomake, jonne rekisteröity syöttää omat tietonsa. Lomakkeelta saat myös tiedot omista tiedoistasi, ja voit tilata yhteenvedon tiedoistasi joko sähköpostilla tai puhelinpalvelusta.

Lisäksi voit tehdä kaupungille pyynnön omien tietojesi tarkastamisesta. Suosittelemme käyttämään sähköistä lomaketta, joka vaatii vahvan tunnistautumisen. (tähän tulee linkki)

 

Oikeus oikaista tietonsa

Jos tiedoissasi ilmenee ristiriitaisuutta tai rekisteristä puuttuvia tietoja, voit oikaista tietosi projektin käyttämällä verkkolomakkeella. Jos tiedoissasi ilmenisi puutteita tai virheitä projektin jälkeen, voit oikaista tietosi kaupungin rakennusvalvonnan kautta, ja niiltä osin, kun tiedot siirtyvät Verohallintoon, OmaVeron kautta.

 

Oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää rajoittamaan tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty. Tietojen käsittelyn rajoittamista varten voit olla yhteydessä projektin puhelinpalveluun.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että oikeuksia on rikottu. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.