Suosikit

Korvenkylän osayleiskaava 2030

Tarkoitus    

Alueelle laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka tavoitevuosi on 2030. Tarkoituksena on tutkia alueen maankäyttö kokonaisuutena ja muodostaa monipuolisen kehittämisen mahdollistava maankäyttöratkaisu alueelle. 

Tavoitteena on tiivistää ja eheyttää taajamaa osoittamalla sinne täydentävää asumista. Lisäksi tarkoituksena on mahdollistaa alueen kaupallisten palvelujen kehittäminen tulevaisuudessa. Lähtökohtina kaavatyössä ovat alueen sijainti, luonnonolot, kulttuurihistoria, maisema ja muut vastaavat tekijät sekä alueen luonteva liittyminen Imatran kaupungin maankäyttöön ja infraverkkoon. Lisäksi asemakaavoitetun taajama-alueen lähimaaseudulla tavoitteena on, että rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavan perusteella.

Pääosalla aluetta on voimassa Joutsenon kunnanvaltuuston 31.3.1980 hyväksymä Joutsenon yleiskaava. Muuta osaa alueesta ohjaa maaseudun kehittämissuunnitelma. Molemmat suunnitelmat ovat oikeusvaikutuksettomia. Alueella on voimassa asemakaavoja vuosilta 1963 - 2008. Asemakaavatonta aluetta on Korvenkylän itäosa sekä Kurenmäen itä- ja eteläpuolinen alue Imatran kaupungin rajalle saakka.

Kaava-alueen sijainti merkittynä Lappeenrannan karttapalvelussa

Sijainti    

Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan kaupungin koillisosassa Korvenkeskus, Hiekkapelto ja Vesivalo –nimisten kaupunginosien alueella. Alue rajautuu idässä Imatran kaupungin rajaan. Alue käsittää Korvenkylän taajaman rautatien eteläpuoliset osat sekä haja-asutusalueita. Suunnittelualueen kautta kulkee valtatie 6 ja pohjoisosassa Luumäki-Imatra -rautatie. 

Hyväksyjä    

Kaupunginvaltuusto

Käsittelyvaiheet    

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 19.8.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.

Luonnosvaiheen ennakkokuuleminen (MRL 62§, MRA 30§) 8.1.2015 - 9.2.2015

Tekninen lautakunta 8.2.2017

Kaupunginhallitus 13.2.2017

MRA 19 §:n mukainen nähtävilläolo 23.2. - 27.3.2017

Kaupunginhallitus 24.5.2021.

MRA 32§:n mukainen nähtävilläolo 3.6. - 5.7.2021.

Hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.12.2022.

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.2.2023.

Osayleiskaavasta on jätetty yksi valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Korvenkylän osayleiskaavan 2030 osittainen voimaansaattaminen kaupunginhallitus 8.5.2023 §212.

Lainvoimaisuus kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla 30.11.2023.

Asukastilaisuus  

Osayleiskaavaehdotuksesta järjestettiin asukastilaisuus 11.6.2019.

Korjatusta osayleiskaavaehdotuksesta järjestettiin kaikille avoin asukastilaisuus 10.6.2021 klo 17.00 – 19.00 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena.  

Kaavan liitetiedostot

Korvenkylän Oyk 2030 kaavaselostus

Korvenkylän Oyk 2030 selostuksen liitteet 2 ja 3

Korvenkylän Oyk 2030 kaavakartta

Vuorovaikutusraportit

Korvenkylän Oyk Ehdotusvaiheen vuorovaikutusraportti

Korvenkylän Oyk Luonnosvaiheen vuorovaikutusraportti

Kaavaa varten laaditut selvitykset

Korvenkylän Oyk 2030 Perusselvityskartat

Korvenkylän Oyk 2030 Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys

Korvenkylän Oyk 2030 Liikenne-ennuste

Korvenkylän Oyk 2030 Vesihuoltotarkastelu

Korvenkylän Oyk 2030 Muinaisjäänneinventointi 2013

Korvenkylän Oyk 2030 Muinaisjäänneinventointi 2019

Maisema kulttuuriympäristöraportti 7.12.2022

Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus

Korvenkylän Oyk 2030 Luontoselvitys

Yhteyshenkilöt    

Osayleiskaavasta antavat lisätietoja:

  • yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590
  • kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, puh. 040 653 0745