Suosikit

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella internetissä pyritään turvaamaan kunnan asukkaiden luottamusta hallinnon puolueettomuuteen sekä edistämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee: 

  • kaupunginhallituksen jäseniä ja varajäseniä
  • maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä ja varajäseniä (kaupunkikehityslautakunta ja rakennuslautakunta)
  • valtuuston puheenjohtajia (ilmoitusvelvollisuus ei koske koko valtuustoa, vain puheenjohtajia)
  • lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia (keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, lasten ja nuorten lautakunta, kulttuuri ja liikuntalautakunta ja Lpr seudun ympäristölautakunta; sidonnaisuusilmoitus vaaditaan vain ko. lautakuntien puheenjohtajilta ja varapuheenjohtajilta)
  • kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijää (esittelijöiden varahenkilöitä sidonnaisuusilmoitusvelvollisuus ei koske)

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja  luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä (elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä liike- ja ammattitoimintaa), merkittävästä  varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla  merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoituksen tekeminen on luottamushenkilölle ja viranhaltijalle kuuluva velvollisuus. Lähtökohtaisesti jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä ja sen oikeellisuudesta. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset ja korjattava virheelliset tiedot. 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tarkastuslautakunnan tehtäviin ei kuulu oma-aloitteisesti selvittää henkilöiden sidonnaisuuksia. Sidonnaisuusrekisteriin tallennetut ilmoitukset julkaistaan Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla ja toimitetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi hallintosäännön mukaisesti kerran vuodessa. 

Ilmoitukset sidonnaisuuksista eivät poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyyksistä kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten  mukaisesti.

Syksystä 2021 alkaen kaikki sidonnaisuusvelvolliset täyttävät sidonnaisuusilmoituksen sähköisessä eKokous-palvelussa, josta ilmoitukset tallentuvat M-Filesiin tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli sidonnaisuuksissa tapahtuu muutoksia, tulee eKokous-palvelussa tehdä kokonaan uusi sidonnaisuusilmoitus. 

 

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
Sidonnaisuusilmoitukset - sidonnaisuusrekisteri - kooste.pdf .pdf 25.3.2024