Suosikit

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja periminen

Lasten varhaiskasvatusmaksuja koskevat säännökset on koottu lakiin (1503/2016) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Kyseisessä laissa säädetään lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisen perusteena olevista tuloista. Korkolaissa säädetään asiakasmaksun viivästymisen johdosta perittävästä viivästyskorosta. Varhaiskasvatusmaksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden määräystä. Maksupäätös lähetetään huoltajalle koneellisesti postitettuna.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuu­kaudelta toimintavuodessa (1.8. - 31.7.). Heinäkuu on maksuton, jos hoitosuhde on jatkunut katkeamattomana edellisestä elokuusta alkaen. Maksu määräytyy perheen koon ja bruttotulojen sekä lapsen palveluntarpeen mukaan. Kuukauden maksu laskutetaan jälkikäteen seuraavan kuukauden puolivälissä.

Kun lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, peritään maksu palvelun keston mukaan.

Palvelusetelipäiväkodeissa olevien lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään samoin perustein kuin kunnan omissa yksiköissä järjestettävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Tiedustelut palvelusetelipäiväkotien laskuihin liittyvissä asioissa ko. päiväkotiin.

Varhaiskasvatusmaksut 1.3.2023 alkaen

Maksu on lapsikohtainen. Täyden varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on maksuprosentin (10,7%) osoittama euromäärä perheen koon mukaan määräytyvän vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta, korkeintaan 295 euroa kuukaudessa

2 - henkisen perheen maksu on 10,7 % vähimmäistulorajan 3874 € / kk ylittävästä osasta.

2 - henkiseltä perheeltä veloitetaan korkein maksu, mikäli tulot ylittävät 6626 € / kk.

3 - henkisen perheen maksu on 10,7 % vähimmäistulorajan 4998 € / kk ylittävästä osasta.

3 - henkiseltä perheeltä veloitetaan korkein maksu, mikäli tulot ylittävät 7750 € / kk.

4 - henkisen perheen maksu on 10,7 % vähimmäistulorajan 5675 € / kk ylittävästä osasta.

4 - henkiseltä perheeltä veloitetaan korkein maksu, mikäli tulot ylittävät 8427 € / kk.

5 - henkisen perheen maksu on 10,7 % vähimmäistulorajan 6353 € / kk ylittävästä osasta.

5 - henkiseltä perheeltä veloitetaan korkein maksu, mikäli tulot ylittävät 9105 € / kk.

6 - henkisen perheen maksu on 10,7 % vähimmäistulorajan 7028 € / kk ylittävästä osasta.

6 - henkiseltä perheeltä veloitetaan korkein maksu, mikäli tulot ylittävät 9780 € / kk.

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin perheen seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa kirjoilla olevat molempien alaikäiset lapset.

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatusta käyttävä lapsi. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta. Maksun määräytymisen perustana käytetään nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. Maksu pyöristetään kokonaislukuun. Jos kuukausimaksu on lasta kohden vähemmän kuin 28 euroa, päivähoitomaksua ei peritä.

 Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsi on kirjoilla. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, määrätään maksu erikseen molemmissa kunnissa.

Huomioon otettavat tulot

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Myös maksettu tai saatu elatusapu tai -tuki otetaan huomioon.

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta (vammaistukea, eläkkeensaajien hoitotukea), kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut.

Tuloselvitys tehdään toimittamalla tositteet tuloista hoidon alkaessa tai tulomuutoksen ajankohtana verkkoasioinnin kautta (https://www.lappeenranta.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/edaisy-asiointi)

Mikäli tulotositteet jäävät aloittamiskuukauden loppuun mennessä toimittamatta tai ovat puutteelliset, määritellään lapsen maksuksi korkein maksu, jota ei laskujen lähdettyä korjata takautuvasti.

Palkkatuloista toimitetaan palkkatosite tai vastaava, josta käy ilmi ennakonpidätyksen alaisen bruttopalkan määrä. Mikäli tulot vaihtelevat kuukausittain, eikä viimeisimmässä palkkakuitissa ole kohtaa Tiedot vuoden alusta, tulee toimittaa palkkatositteet niin monelta kuukaudelta, että ansioiden tosiasiallinen keskiarvo saadaan laskettua. Lomaraha lasketaan tuloksi maksua määritettäessä.

Muista tuloista toimitetaan riittävä tosite (eläke, työttömyyskorvaus, työvoimakoulutustuki, elatusapu tai -tuki, korko- ja osinkotulot, vuokratulot, päivä- ja äitiys- tai vanhempainraha, muut tulot).

Opiskelijan on toimitettava todistus läsnäolosta lukuvuosittain sekä selvitys opintojen aikaisista tuloista.

Yrittäjien tulee toimittaa viimeksi valmistuneen tilinpäätöksen tuloslaskelma. Mikäli yrityksestä on maksettu yrittäjälle palkkaa, tulee toimittaa myös palkkatosite. Ellei yhtiösopimuksella muuta osoiteta, lasketaan yrityksen tulo kokonaisuudessaan yrittäjän tuloksi.

Metsätulo huomioidaan verohallituksen vahvistaman kuntakohtaisen keskimääräisen metsän tuoton mukaan. Omistuksessa olevan metsän koko sekä sijaintikunta on ilmoitettava.

Asiakasmaksu muodostuu prosenttiperusteisesti valitun hoitoajan mukaan tulojen ja perhekoon mukaan lasketusta maksusta.

Varhaiskasvatuksen määrä kuukaudessa

0–45 h/kk, asiakasmaksun suuruus 35% (käytössä ainoastaan esiopetuksen lisänä), enintään 103 € / kk

46-84 h/kk asiakasmaksun suuruus 55% (käytössä ainoastaan esiopetuksen lisänä), enintään 162 € / kk

0–84h/kk, asiakasmaksun suuruus 55%, enintään 162 € / kk

85–117h/kk, asiakasmaksun suuruus 70%, enintään 207 € / kk

118–150 h/kk, asiakasmaksun suuruus 85%, enintään 251 € / kk

yli 150h/kk, asiakasmaksun suuruus 100%, enintään 295 € / kk

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve muuttuu pysyvästi kesken kuukauden, muutetaan välys seuraavan kuukauden alusta uutta laajuutta vastaavaksi. Pysyväksi katsotaan vähintään kolme kuukautta kestävä muutos. Mikäli tuntien määrää ei perustellusta syystä pystytä varhaiskasvatuksen alkaessa arvioimaan oikein, voidaan palveluntarve muuttaa jo yhden kuukauden kuluttua. Huoltajan lomautuksen vuoksi välystä voidaan muuttaa jo yhden kuukauden ajaksi.

Sovitun tuntivälyksen ylitys laskutetaan 1.9.2022 alkaen

Maksu peritään toteutunutta hoitoaikaa vastaavan varhaiskasvatusajan mukaisesti, kun sovittu hoitoaika ylittyy. Päivittäiseksi toteutuneeksi hoitoajaksi lasketaan joko hoitoaikavarauksen aika tai tosiasiallinen hoitoaika sen mukaan, kumpi on pidempi = laskutusperuste. Sovitun hoitoajan alituksista ei anneta maksuhyvitystä.

  • varaus 5 h, lapsi paikalla 7 h 12 min, käytettyihin tunteihin lasketaan 7 h 12 min
  • varaus 6 h 40 min, lapsi paikalla 6h 30 min, käytettyihin tunteihin lasketaan 6 h 40 min
  • Mikäli lapsen poissaolo ilmoitetaan lukitusajalla, niin tällöin kyseiselle päivälle varatut tunnit lasketaan käytettyihin tunteihin.

Esiopetukseen osallistuville lasketaan esiopetuspäivinä päivittäiseksi toteutuneeksi hoitoajaksi ainoastaan täydentävän varhaiskasvatuksen osuus. Koulujen loma-aikoina läsnäolo lasketaan varhaiskasvatusajaksi kokonaisuudessaan ja mahdollinen palveluntarpeen ylitys huomioidaan laskutuksessa.

Mikäli toteutunut hoitoaika(laskutusperuste) ylittyy sovitusta varhaiskasvatusajasta kahtena kuukautena peräkkäin, korotetaan maksu käytettyä laajuutta vastaavaan portaaseen. Esiopetukseen osallistuville koulujen loma-ajoista johtuvat varhaiskasvatuksen sovittujen hoitoaikojen peräkkäiset ylitykset eivät aiheuta korotusta käytettyä laajuutta vastaavaan portaaseen.

Poissaolot ja supistetut toiminta-ajat

Mikäli lapsi on poissa etukäteen sovittuna hoitopäivänä sairauden tai muun syyn vuoksi, ei hoitopäivävarausta siirretä myöhemmin pidettäväksi.

Kun lapsi on sairaana poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairaana poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, mak­sua tältä kuukau­delta ei peritä lainkaan. Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa kaikki kalenteri­kuukau­den toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Isyysrahajakson aikana kyseisellä lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatuspaikkaan, eikä maksua peritä tältä ajalta. Isyysrahajaksosta johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.

Kesäaikaa lukuun ottamatta varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään myös supistettuina toiminta-aikoina (joululoma, talviloma). Yksittäisen päiväkodin ollessa suljettu suunnittelupäivän tai muun vastaavan vuoksi, maksu peritään tältä päivältä. Tällaisia päiviä voi olla vain yksi toimintavuodessa. Lapselle osoitetaan tarvittaessa varahoitopaikka kyseisen päivän ajaksi.

Maksua ei peritä hoitajan tai lapsen kotona järjestettävästä perhepäivähoidosta, jos lapsi ei käytä varahoitoa hoitajansa poissaolon aikana. Maksua hyvitetään keskimääräisen päivittäisen varhaiskasvatusajan mukaisesti laskettuna vain siltä osin, kun tuntivälyksen tunteja jää käyttämättä.

Kesäaikana touko-syyskuussa ei peritä maksua sellaiselta yhdenjaksoiselta poissaolojaksolta, jossa lapsi on poissa vähintään koko heinäkuun ja lomailmoitus on tehty huhtikuun loppuun mennessä. Kuukausimaksua hyvitetään, jos valitun tuntivälyksen mukaisia tunteja jää käyttämättä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan toimintavuosittain

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan myös, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat tai mikäli perheen koko muuttuu. Perheellä on velvollisuus toimittaa kaikista muutoksista tositteet. Maksuntarkistus suoritetaan seuraavan kuukauden alusta. Maksu tarkistetaan mikäli voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat. Maksu tarkistetaan takautuvasti, mikäli maksun perusteena olevat tulot poikkeavat vähintään 20 % aiemmin ilmoitetusta. Asiakkaalta peritään tai hänelle hyvitetään maksuja enintään vuoden ajalta.

Tilapäisen hoidon maksu peritään silloin, kun lapsen sijoituksen kesto on enintään kaksi viikkoa.

Tilapäisen palvelun maksu on 10 € osapäivältä ja 15 € kokopäivältä.

Yhteystiedot: 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi palvelee arkisin klo 9 – 12 ja klo 13 - 15

Yhteydenotot sähköpostilla osoitteeseen ph.maksupaatokset@lappeenranta.fi

040 130 9071 Kesämäen alueen päiväkodit, Pontuksen pk, perhepäivähoito ja Palvelusetelipäiväkodit paitsi Tirikan pk
040 634 1414 Kimpisen alueen päiväkodit, Hovinpellon pk, Lauritsalan pk ja koululaisten iltapäivätoiminta (kaupungin oma toiminta)
040 130 9091 Sammonlahden alueen päiväkodit, Joutsenon pk, Pulpin pk ja Palvelusetelipäiväkodeista Tirikan pk

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi