Suosikit

Etsivän nuorisotyön tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Lasten ja nuorten lautakunta

Villimiehenkatu 1

53100 Lappeenranta

 

Tietovarannon yhteyshenkilö

Minna Jäkkilä

minna.jakkila@lappeenranta.fi

040 680 5109

 

Tietosuojavastaava

Ilona Sidoroff

tietosuoja@lappeenranta.fi

040 768 1336

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään etsivä nuorisotyön asiakashallintaan, raportointiin ja tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän, hallinnoivien tahojen sekä yhteistyötahojen tilastotietojen keräämisessä.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

  • nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, syntymäaika/-vuosi, puhelinnumero, osoite tai muu yhteystieto)
  • nuoren yksilöinti ja yhteystietojen ilmoittaja
  • etsivän nuorisotyön kannalta tarpeellisia tietoja nuoren tilanteesta ja palveluohjauksesta
  • jatkotoimenpiteet
  • yhteistyön päättymiseen liittyvät tiedot

 

Käsitelläänkö erityisiä henkilötietoja (Yleinen tietosuoja-asetus 9 artikla)?

Ei

 

Käsittelyn peruste

Lakisääteinen tehtävä; Nuorisolaki (1285/2016)

 

Tietovarannon tietolähteet

Nuoren yksilöinti ja yhteystiedot viranomaisilta (nuorisolaki 11§)

Nuoren itse antamat tiedot

 

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteistä tai sopimukseen perustavaa? Seuraukset siitä, jos tietoja ei toimiteta?

Toiminta on lakisääteistä, mutta palvelu voidaan tarvittaessa toteuttaa ilman tietojen käsittelyä, joten seurauksia siitä, jos tietoa ei toimiteta, ei ole.

 

Tietovarannon ylläpitojärjestelmät

PARent-järjestelmä

 

Onko tietovarannon tiedot sähköisessä vai manuaalisessa muodossa?

Sähköisessä muodossa

 

Onko tietovarannon henkilötietojen käsittelyä ulkoistettu?

Ei

 

Tietojen suojaamisen periaatteet

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.

Jos asiakasasiakirjoja on paperimuodossa, ne säilytetään lukitussa tilassa, ja niiden käyttöä valvotaan.

Kaikilla työntekijöillä on vaitiovelvollisuus.

 

Tietovarannossa olevien tietojen luovutus

Etsivän nuorisotyön tehtävien hoitamisessa saatuja nuorta koskevia tietoja luovutetaan edelleen toiselle viranomaiselle vain nuoren ja, jos nuori on alaikäinen, myös hänen huoltajansa suostumuksella.

 

Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

Ei

 

Tietojen luovutus ETA-alueen ulkopuolelle

Ei

 

Tietovarannon tietojen säilytysajat tai niiden määritysperusteet

Tiedot poistetaan asiakassuhteen päätyttyä tai viimeistään siinä vaiheessa, kun nuori täyttää 29 vuotta.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

Rekisterin pitäjän tulee kertoa tietojen käsittelystä selkeästi ja läpinäkyvästi

 

Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröitynä voit tarkastaa mitä tietoja sinusta käsitellään. Suosittelemme käyttämään sähköistä lomaketta, joka vaatii vahvan tunnistautumisen.

 

Oikeus oikaista tietonsa

Jos huomaat, että tietosi ovat virheellisiä tai epätarkkoja, voit vaatia tietojesi oikaisua. Oikaisua varten ota yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön.

 

Oikeus tulla unohdetuksi

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista. Poistoa varten ota yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

 

Oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää rajoittamaan tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että oikeuksia on rikottu. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.