Suosikit

Ilmoitusvelvolliset vesitaloushankkeet

Monet vähäistä suuremmat vesitaloushankkeet ovat ilmoitusvelvollisia. Näitä ovat mm. koneellinen ruoppaus tai niitto ja muut kuin vähäinen ojitus.

 Maankuivatus ja ojitus

Maankuivatuksessa vahinkoa tai haittaa aiheuttava vesi johdetaan pois halutulta maa-alueelta

  • ojittamalla,
  • puroja ja valtaojia perkaamalla tai
  • putkittamalla.

Muusta kuin vähäisestä ojituksesta ilmoitettava ELY-keksukselle. Ojitusilmoituksen perusteella ELY-keskus arvioi tarvitseeko hanke vesitalouslupaa tai ojitustoimitusta. Lappeenrannan seudun ympäristönsuojelun palvelualueelta tai Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta voi tarvittaessa tiedustella, onko ojitusilmoituksen tekeminen tarpeellista. Ilmoitus tulee tehdä 60 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista.

Linkit:

Ilmoitus ojituksesta ELY-keskukselle

Uimarannat ja koneellinen niitto tai ruoppaus

Vähänkään suuremmat rannan kunnostustyöt, esimerkiksi koneellinen niitto tai ruoppaus, edellyttävät ilmoituksen tekoa ELY-keskukseen. Tee ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen kuin aloitat toimenpiteen. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.–30.4. välisenä aikana. Suojelu- ja Natura 2000 -alueilla sekä muilla linnuston kannalta merkittävillä alueilla työaika on 1.10.–31.3.

Pienimuotoinen uimaranta voidaan rakentaa sopivaan kohtaan esimerkiksi siirtämällä kiviä ja levittämällä alueelle hiekkakerros ja tarvittaessa sen alle suodatinkangas. Koneella tehtävästä työstä on tehtävä ilmoitus ELY-keskukseen. ELY-keskus arvioi, tarvitsetko kunnostukseen aluehallintoviraston luvan.

Linkit:

Ruoppaus- ja niittoilmoitus ELY-keskukseen

Laiturit

Tavanomaisen pienen laiturin voi yleensä rakentaa ilman aluehallintoviraston myöntämää vesilain mukaista lupaa. Voit pyytää etukäteen lausunnon luvantarpeesta vesilain valvontaviranomaiselta. Laiturien rakentamisesta säädetään myös kaavamääräyksissä sekä kuntien rakennusjärjestyksissä.

 

Vesistön alitus

Vesi-, viemäri- ja voimajohdon, tietoliikennekaapelin tai muun vaikutuksiltaan näihin rinnastuvan johdon asentamisesta valtaväylän (mm. joet, vesistökapeikot, salmet) ja puron alitse on ilmoitettava kirjallisesti ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 60 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista.

Linkit:

Ilmoitus vesistön alituksesta ELY-keskukselle

 

Vedenotto

Vesi- ja maa-alueen omistajalla ja haltijalla on oikeus ottaa alueelta pinta- ja pohjavettä kiinteistön tavanomaiseen käyttöön, kuten koti- ja maatilatalouteen. Käytettävän vesimäärän on oltava kohtuullinen.

Linkit:

Vesi.fi (Saako vesistöstä ottaa vettä?)

 

Maalämpö

Energiakaivon sekä maa- tai vesistökeruupiirin tekeminen pohjavesialueelle edellyttää lähtökohtaisesti vesilain mukaista lupaa. Voit tiedustella luvan tarvetta vesilain valvontaviranomaiselta. Energiakaivon sekä maa- tai vesistökeruupiirin asentaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista tai ilmoitusta rakennusvalvontaviranomaiselle.