Suosikit

Oppimisympäristö

Pontuksen koulu oppimisympäristönä

Pontuksen koulun opetussuunnitelma rakentuu vahvasti opetussuunnitelman perusteiden ja oman koulun opetussuunnitelman tavoitteiden pohjalle. Oppiainekohtaiset ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet on kuvattu oppilaskohtaisesti vuosiluokittain etenevästi. Kuudennen luokan tavoitteeksi on määritelty hyvän osaamisen tason mukainen tavoite.

Oppilaat etenevät omien opintosuunnitelmiensa mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti. Opintosuunnitelma koostuu opetussuunnitelman oppiaineiden tavoitteista. Jokaisella oppilaalla on oma portfoliokansio, jonka avulla opintosuunnitelmassa edistymistä seurataan.

Pontuksen koulun oppilas on aktiivinen toimija ja häntä ohjataan asetettamaan itselle tavoitteita ja opetetaan miten opiskellaan omatahtisesti vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tavoitteena on, että oppilas vähitellen omaksuu oman oppimisensa omistajuuden ja nauttii jatkuvasta oppimisesta.

 

Oma oppimispolku ja viikkotehtävät eli viikkarit Pontuksella

Koulun jokaisella oppilaalla on oma oppimispolku, jota ohjaa oppiaineiden opetussuunnitelman tavoitteet, viikon lukujärjestykseen sisältyy opetustuokioita, oppimistiimejä ja monenlaisia viikkosuunnitelmatehtäviä. Jokaisella on mahdollisuus edetä omaan tahtiin kehitystasonsa mukaisesti, valita oma työskentelypaikka ja -tapa annetuista vaihtoehdoista sekä valita missä järjestyksessä työnsä tekee.

Viikkosuunnitelma on ikään kuin viikon lukujärjestys, jonka oppilas laatii yhdessä opettajan kanssa. Käyttöön siirrytään vähitellen ikätaso huomioon ottaen. Pienimmillä oppilailla sen laatii opettaja. Opettajat tarkastavat viikkosuunnitelman tehtävät. Tehtävät ja tehtävän sisällön suorittaminen ei ole tavoite, vaan päämääränä on saavuttaa kunkin oppiaineen opetusuunnitelman tavoitteet. Tavoitteet voi saavuttaa usealla eri tavalla esim. projektitöillä, oppikirjan tehtävillä jne. Viikkosuunnitelma on joko sähköinen tai paperinen, tehtäviä on noin 1⁄3 oppitunneista ja ne pitävät sisällään opetustuokioita, ryhmätöitä ja yksilötehtäviä. Huoltaja voivat seurata halutessaan lapsensa etenemistä ja tukea opiskelussa viikkosuunnitelmasta.

 

Pontuksen koulun solujen tilat ja välineet oppimisen tukena

Pontuksen koulun tilat, varusteet ja välineet mahdollistavat monimuotoiset työtavat ja yhteisopettajuuden sekä tukevat opetuksen kehittämistä ja oppilaiden aktiivista osallistumista. Pontuksen koulun solut toimivat inklusiivisesti. Luokanopettajat, erityisopettajat ja koulunkäynninohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä. Oppilaiden oppimisen tueksi on luotu monenlaisia struktuureja. Solujen tilat on nimetty ja tiloissa on kuvallisia toimintaohjeita. Päiväjärjestys ja lukujärjestykset ovat näkyvillä.

Pontuksen koulun opetus- ja kasvatustyössä on monenlaisia menetelmiä. Koulun aikuiset opettavat oppilasta käyttämään erilaisia välineitä oppimisensa tukena. Näitä välineitä ovat muun muassa ipadit, oppilasta aktivoivat toiminnalliset tehtävät, oppimisvälineet ja monet muut oppilaiden erilaisia oppimistapoja- ja tyylejä tukevat menetelmät. Oppilaat saavat myös itse suunnitella ja toteuttaa heitä motivoivia työskentelytapoja. Opetusmenetelmä ja oppimisen tukeminen suunnitellaan oppilaan tarpeista lähtien.

 

Laaja-alainen oppiminen Pontuksella

Koulussa opetellaan äikkää, liikuntaa, musiikkia, matikkaa, ympäristöoppia eli kouluaineita ja niiden lisäksi on paljon taitoja, joita tarvitaan elämässä. Nämä laaja-alaiset taidot ovat tärkeitä ja siksi niitä opetellaan jatkuvasti perusaineiden rinnalla. Oppilas harjoittelee oppimaan oppimista, itsestä huolehtimista, sinnikkyyttä ja sitkeyttä, lukemaan kriittisesti, käyttämään tietoteknologiaa, huolehtimaan ympäristöstään ja läheisistään kestävän kehityksen mukaisesti ja olemaan aktiivinen sosiaalinen jäsen omassa kouluyhteisössään. Lisäksi oppilas tutkii omaa kulttuuriaan ja pohtii omaa osuuttaan siinä.

 

Opetuksen eriyttäminen Pontuksella

Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Eriyttäminen voi koskea opiskelun laajuutta ja syvyyttä, työskentelyn rytmiä ja etenemistä sekä oppilaiden erilaisia tapoja oppia. Eriyttäminen perustuu oppilaan tarpeille ja mahdollisuuksille suunnitella itse opiskeluaan, valita erilaisia työtapoja ja edetä yksilöllisesti. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon myös oppilaiden väliset yksilölliset ja kehitykselliset erot. Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä.