Suosikit
Palvelu

Osa-aikainen erityisopetus

Jokaisessa koulussa työskentelee erityisopettaja, joka antaa osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia. Kaikki oppilaat voivat saada osa-aikaista erityisopetusta. Erityisopettaja voi työskennellä oppilaan kanssa joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Hän voi myös työskennellä luokassa samanaikaisopetuksessa yhdessä luokanopettajan tai aineenopettajan kanssa.

Mikäli lapsesi tarvitsee osa-aikaista erityisopetusta säännöllisesti tai pidemmän ajan, aloitetaan tehostetun tuen järjestäminen ja laaditaan oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppimiseen liittyvät tavoitteet ja tukikeinot sekä osa-aikaisen erityisopetuksen sisällöt. Osa-aikaisen erityisopetuksen suunnittelu sekä sen vaikutusten arviointi ja seuranta tehdään yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja tarvittavien opettajien kesken.

Erityisopettaja kartoittaa ja kokoaa yhdessä muiden opettajien kanssa tietoja oppilaiden oppimisvalmiuksista ja opintojen edistymisestä. Hän tutustuu hyvissä ajoin muiden opettajien kanssa kouluun tuleviin oppilaisiin, jotta jokaisen yksilölliset tarpeet voidaan huomioida mahdollisimman hyvin.

Myös erityisen tuen piirissä oleva oppilas tai valmistavassa opetuksessa oleva oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta oppimisensa tueksi.

Ehdot ja kriteerit

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Toimintaohje

Saat parhaiten tietoa osa-aikaisesta erityisopetuksesta suoraan koulun erityisopettajalta Wilman kautta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628