Suosikit

Arviointi

Kasukkalan koulussa paikallinen arviointikulttuuri rakentuu Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen linjauksille. Arvioinnin kohteena ovat valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppiminen, työskentely ja käyttäytyminen.

  • Arviointi on oppimisen aikaista, motivoivaa ja ohjaavaa
  • Arviointi on jatkuvaa, monipuolista, kannustavaa ja avointa – tapahtuu osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä
  • Arviointi on suullista ja kirjallista
  • Arvioinnin tavoitteena on itsetunnon ja itsetuntemuksen kehittäminen, syväoppiminen, sisäinen motivaatio ja elinikäistä oppimista tukevien oppimistaitojen saavuttaminen
  • Arvioinnissa painottuu oppilaan oman oppimisen ohjaaminen palautteen avulla
  • Arvioidaan työskentelyä, edistymistä ja osaamista suhteessa tavoitteisiin
  • Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitoja opetellaan kaikilla luokka-asteilla osana oppimistuokioita ja kokonaisuuksia. Itse – ja vertaisarvioinnissa huomioidaan oppilaiden ikäkauden mukaiset valmiudet arvioida itseään ja muita

1.-2. luokkalaiset saavat sanallisen kolmiportaisen arvioinnin äidinkielestä ja kirjallisuudesta sekä matematiikasta (osaat alkeet, osaat keskeiset asiat, osaat kiitettävästi). Muista oppiaineista tulee merkintä hyväksytty/hylätty.

3. luokkalaiset saavat sanallisen kolmiportaisen arvioinnin kaikista oppiaineista (osaat alkeet, osaat keskeiset asiat, osaat kiitettävästi). 

1.-3. luokilla käyttäytyminen arvioidaan kolmiportaisesti (harvoin, vaihtelevasti, useimmiten).

4.-6. luokilla kaikki oppiaineet sekä käyttäytyminen arvioidaan asteikolla 4-10.