Suosikit

Toimintaohjeita

Ohjeita rakentajalle

Tontin hulevesien hallinnan suunnittelun tulee perustua luontaisiin hydrologisiin olosuhteisiin, asemakaavan lähtökohtiin sekä kaupungin huleveden hallinnan yleisiin periaatteisiin (hulevesien hallinnan ohjelma kpl 2.2). Lisäksi hulevesien hallinnan järjestämisestä on kirjattu kaupungin rakennusjärjestykseen. 

Rakennusluvan hakuvaiheessa tulee laatia tontin hulevesiselvitys, joka täydennetään suunnitelmaksi ennen rakennustöiden aloittamista. Tontin rakennuttaja vastaa hulevesiselvityksen laatimisesta osana tontin suunnittelua. Hulevesiselvityksen tulee olla sekä suunnittelijan että pääsuunnittelijan allekirjoittama. Selvityksen laatimisesta annetaan ohjeita hulevesien hallinnan ohjelman kappaleessa 11.

Lisäksi on laadittu ohjeita pientalon rakentajille: Uusi rakennus ja Olemassa oleva rakennus

Mikäli hulevesien imeyttäminen tontilla ei ole mahdollista, voidaan tontti liittää hulevesiviemäriin. Lisätietoja liittymisestä: Lappeenrannan Energian asiakaspalvelu

 

Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta

Rakentamisen aikaiseen hulevesien hallintaan tulee kiinnittää huomiota, sillä rakennusvaiheessa hulevesien haitta-ainekuorma voi olla moninkertainen verrattuna rakennetussa tilanteessa aiheutuvaan kuormitukseen.  Rakentamisen aikaisista hulevesien hallintaratkaisuista tulee laatia kohdekohtainen suunnitelma. Suunnitelmaa edellytetään niin kaupungin omissa kuin yksityisissäkin hankkeissa. Ensisijaisesti huomiota tulee kiinnittää eroosion ehkäisemiseen suunnittelemalla työmaan vaiheistus ja kuivatusjärjestelyt. Lisätietoja löytyy hulevesien hallinnan ohjelmasta.

Yhteystiedot

Sanna Varis

Suunnitteluinsinööri

sanna.varis@lappeenranta.fi
040 836 5038