Suosikit

Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaava, Iitiä–Pulsa osa-alue

Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaavan tavoitteena on pienvesistöjen rantojen ja kyläalueiden maankäytön suunnittelu alueiden erityispiirteet ja arvot huomioiden. Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden tukeminen sekä lupakäsittelyiden sujuvoittaminen, sillä osayleiskaavassa tullaan osoittamaan rakennuspaikat rannoilla sekä kyläalueilla. Tällöin rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.  Osayleiskaavatyön yhteydessä tehdään rantojen osalta emätilatarkastelu. Tällä turvataan maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Maankäytön suunnittelun painopiste tulee olemaan pienvesistöjen rannoilla ja kylien alueella.

Sijainti

Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaava on jaettu kolmeen osa-alueeseen. Osa-alueet käsitellään tästä eteenpäin erillisinä osayleiskaavoina. Iitiä–Pulsa osa-alueen kaava-alue rajautuu pohjoisessa Lemin ja pieneltä osin Taipalsaaren kuntien rajoihin sekä Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavoihin, idässä Vaalimaantiehen, lännessä Luumäen kunnan rajaan ja etelässä vanhaan Ylämaan kunnan rajaan. Iitiä–Pulsa osa-alueen suunnittelualueen rajausta on muutettu. Kaava-alueesta on irrotettu Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaavan alue erilliseksi kaava-alueekseen kesällä 2023. Kaava-alueen koko on noin 200 neliökilometriä. Kaava-alueen rajaus voi muuttua työn edetessä.

Suunnittelualueen rajaus

Kaava-alueen sijainti merkittynä Lappeenrannan karttapalveluun

Kaavaprosessin vaiheet

Ajankohtaista: Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaavan valmistelu etenee aiemmin arvioitua hitaammin. Yleiskaavoituksen resursseja on ohjattu toistaiseksi elinvoimapoliittisesti keskeisiin vihreän siirtymän kaavahankkeisiin. Pienvesistöjen ja kylien osayleiskaavatyön arvioidaan jatkuvan aktiivisemmin vuonna 2025.

1

Aloitusvaihe

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kerätään lähtötietoja alustavan kaavaluonnoksen suunnittelua varten. Aloitusvaiheessa kaavoituksen tueksi laaditaan myös selvityksiä kaava-alueen nykytilasta. Laadittavia selvityksiä ovat muun muassa luontoselvitys, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys ja arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi. Kaavaprosessin aikana täydennetään ja tehdään tarvittaessa lisää selvityksiä. Lisäksi kaavatyössä huomioidaan muut lähteet, selvitykset ja suunnitelmat, joilla voi olla vaikutuksia alueen kaavoitukseen. 

Osallistuminen

Osayleiskaavan alueen maanomistajilla, yrittäjillä, asukkailla ja muilla osallisilla on ollut kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS), osallistumalla yleisötilaisuuteen ja vastaamalla lähtötietokyselyyn . Kaava-alueen laajenemisen myötä myös osallisten määrä kasvoi merkittävästi, minkä vuoksi Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelu asetti osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman uudelleen nähtäville ja kommentoitavaksi. Lisäksi lähtötietokysely avattiin uudelleen, ja kaavasta järjestettiin uusi asukastilaisuus. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan muun muassa kaavan alustava aikataulu, tavoitteet, vaikutukset, ketkä ovat osallisia ja miten osallistuminen järjestetään kaavaprosessin aikana. Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä ja kommentoitavana 24.6.–14.9.2021  ja 4.4.2022–16.5.2022. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä kaavan laadinnan ajan, ja sitä päivitetään kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä tämän sivun Asiakirjat-osiossa. 

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on viimeksi päivitetty 14.8.2023 (suunnittelualueen rajauksen päivitys).

Yleisötilaisuuksia on järjestetty 17.8.2021  ja 25.4.2022 Teams-etäkokouksena. Tilaisuuksissa kerrottiin muun muassa kaavaprosessin vaiheista, kaavan tavoitteista ja kaava-alueen uudesta rajauksesta. Kaavahankkeen esittelyosuus tallennettiin, ja se on katsottavissa Lappeenrannan kaupungin YouTube-kanavalla:  

Esitysmateriaaliin voi tutustua myös Asiakirjat-osiossa. Asukastilaisuuksissa esitettyjen kysymysten vastauskooste on luettavissa tämän sivun Asiakirjat-osiossa. Kiitos osallistujille!

Lähtötietokyselyssä alueen maanomistajilta, yrittäjiltä, asukkailta ja muilta osallisilta kerättiin aluetta sekä omaa kiinteistöä koskevia lähtötietoja ja kehittämistoiveita. Kyselyyn sai vastata verkossa ja lomakkeella 24.6.–14.9.2021 ja 4.4.-16.5.2022. Lähtötietoja sai antaa myös suoraan kaavoittajille sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeellä. Lähtötietokyselyillä saadusta palautteesta tehty kooste on luettavissa Asiakirjat-osiosta. Kyselyn vastauksia (myös aiemmin annettuja) hyödynnetään lähtötietoaineistona kaavaluonnosta laadittaessa. Kiitos kaikille vastanneille!

Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esim. kaavan nähtävilläolojen aikoina. Kaavoittajiin voi olla koko kaavaprosessin ajan myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

Asiakirjat

Kuulutus 1 (.pdf)

Kuulutus 2 (.pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (.pdf)

Yleisötilaisuuden 2 esitys (.pdf)

Lähtötietokyselyn vastauskooste (.pdf)

Usein kysytyt kysymykset (.pdf)

2

Luonnosvaihe

Nähtävilläolo ja luonnosvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Osayleiskaavaluonnoksen, OAS:n ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.

3

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

4

Hyväksymisvaihe

Yhteyshenkilöt

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Yleiskaavasuunnittelija Jenna Laakso puh. 040 611 7209

Kaavasuunnittelija Tarja Luukkonen puh. 040 650 3340

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi