Suosikit

Ohjeet suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamispäätöksen hakemiseen

Lue huolellisesti seuraavat ohjeet ennen hakemuksen täyttämistä.

Poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua koskeva hakemus jätetään elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnitteluun sähköisenä e-lupana.

Huolellisesti täytetty sähköinen hakemus helpottaa ja nopeuttaa sen valmistelua. (Paperisia hakemuksia otetaan vielä vastaan vain, mikäli sähköiseen hakemukseen ei ole hakijalla tai hakijan valtuuttamalla asiamiehelläkään mahdollisuutta.) Hakemus käsitellään vasta, kun kaikki asiakirjat on toimitettu kaupunkisuunnitteluun. Käsittelyaika on 3 – 4 kuukautta siitä, kun täydellinen hakemus liitteineen on saapunut kaupunkisuunnittelun elupapalveluun.

 

Poikkeaminen MRL 171-174§

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
 2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
 3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista
 4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle.

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeamista koskevasta hakemuksesta.

Suunnittelutarveratkaisu MRL 137§

Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella:

Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty
asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen:

 1. ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
 2. on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta
 3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Suunnittelutarvealueella (MRL 16 §) tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa
suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Yleiskaavan tai
rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan.

Poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukset valmistellaan kaupunkisuunnittelussa ja tehdään esitys kaupunkikehityslautakunnan päätöksen tekoa varten.


Toimenpiteen luvan tarpeen arvioi rakennusvalvonta

Hakijan tuleekin olla ensin yhteydessä rakennusvalvontaan, missä päätetään, tarvitaanko poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua. Poikkeamista haetaan, kun halutaan perustellusti poiketa rakentamista ohjaavista määräyksistä tai muista säännöksistä, eikä kyseessä ole vähäinen poikkeaminen, joka on mahdollista hyväksyä rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Useimmiten poikkeamisen tarve muodostuu, kun kaavattomalle alueelle halutaan loma-asunto tai asemakaava-alueella halutaan poiketa kaavan määräyksistä.

Mikäli rakennusvalvonta katsoo, että tarvitaan poikkeamiskäsittely, rakennusvalvonta täyttää Poikkeamisen syy –lomakkeen ja toimittaa sen kaupunkisuunnitteluun.

Suositellaan, että luvan hakija on yhteydessä ennen luvan jättämistä kaavasuunnittelija Tarja Luukkoseen, p. 040 650 3340. (tarja.luukkonen@lappeenranta.fi)
tai suoraan e-lupasovelluksesta lähettämällä viestin Ennakkokyselyt ja viestit -kohdasta sivun oikeasta laidasta.

Linkki e-lupaan: https://epalvelu.lappeenranta.fi/ePermit

Täten saamme kaupunkisuunnitteluun sähköpostiviestin, jonka perusteella tiedämme, että hakemusta on aloitettu täyttää.

Huom!
Kun täytät e-lupahakemuksen ja et muista lähettää Ennakkokyselyt ja viestit – toiminnolla viestiä, ei hakemus saavu kaupunkisuunnitteluun eikä käsittelyä voi
aloittaa.


Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakemus ja tarvittavat liitteet

Hakemuksessa on esitettävä arvio lupaa koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut.

Hakemukseen on liitettävä:

 • Poikkeamisen syy –lomake (pakollinen, rakennusvalvonta toimittaa)
 • Selvitys naapurien kuulemisesta, jos hakija on sen suorittanut 86 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla (pakollinen)
 • Selvitys hallinta- ja omistusoikeudesta (pakollinen) (lainhuuto tai kauppakirja tai vuokrasopimus)
 • Asemapiirros 1:500 (1:200), (pakollinen) (asemapiirroksen vaatimukset selitetty jäljempänä)
 • Karttaote, jossa rakennuspaikka on merkittynä (peruskartta)
 • Tieliittymälupa tarvittaessa
 • Valtakirjat tarvittaessa (esimerkiksi perikunnan omistaessa kiinteistön, on kaikilta osakkailta saatava valtakirja tai kaikki osakkaat merkittävä hakijoiksi e-lupaan

Tiedot siitä, mistä liiteasiakirjoja voi saada, ovat näiden ohjeiden viimeisellä sivulla.

Poikkeamisen syy –lomake (pakollinen)

 • Rakennusvalvonta täyttää ja toimittaa kaupunkisuunnitteluun lomakkeen, josta selviää poikkeamisen syy/syyt.

Kuuleminen poikkeamista koskevan hakemuksen johdosta (pakollinen)

Hakemuksen johdosta rakennuspaikan naapureille on annettava tieto hakemuksesta ja varattava heille vähintään seitsemän päivää esittää muistutuksensa hakemuksesta.Ilmoitus hakemuksesta saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Sellaisen naapurin osalta, jonka osoitetta ei saada selville väestötietojärjestelmästä tai osoite ei muuten ole kunnan tiedossa, riittää julkinen kuulutusmenettely. Määräaika lasketaan tällöin kuulutuksen julkaisemisesta.

Hakemuksesta kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja verkkosivuilla.

Muiden maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n 1 momentissa tarkoitettujen asianosaisten kuulemiseksi silloin, kun laajempi kuuleminen on tarpeen, ilmoitetaan lisäksi ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja varataan asianosaisille vastaava aika muistutuksen tekemiseen.

Huom! Kaikilta naapureilta on saatava vastaus, onko huomautettavaa vai ei. Mikäli joltakin naapureista ei vastausta tule, suorittaa viranomainen tämän kuulemisen. Jos viranomainen hoitaa kuulemisen, veloitetaan hakijalta 56 € / kirje.

Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön (myös rakentamattoman kiinteistön) tai muun alueen (myös yhteisomistuksessa olevien alueiden) omistajaa tai haltijaa. Vastapäätä olevalla kiinteistöllä tarkoitetaan tien, kapean salmen, kapean puistoalueen tms. alueen toisella puolella sijaitsevaa kiinteistöä. Kiinteistö, jolla on yksikin sama rajanurkkapiste, katsotaan kuultavaksi naapuriksi.

Esimerkki kuultavista naapureista.

 • Jos kiinteistön omistajia tai haltijoita on useampi kuin yksi, on jokaisen omistajan tai haltijan allekirjoitettava kuulemislomake.
 • Jos perikunta tai kuolinpesä on naapurina, riittää kuuleminen yhdeltä (pesänhoitaja) osakkaalta. Osakkaan on hallintolain 57 §:n mukaan tiedotettava muita osakkaita asiasta:

Hallintolaki 57 §: Tiedoksianto yhteisölle, säätiölle, kuolinpesälle ja konkurssipesälle: Tavallinen tiedoksianto yhteisölle tai säätiölle toimitetaan sen ilmoittamaan osoitteeseen. Todisteellinen tiedoksianto yhteisölle tai säätiölle toimitetaan henkilölle, jolla on oikeus ottaa vastaan sen puolesta tiedoksiantoja. Tiedoksianto kuolinpesälle toimitetaan sille pesän osakkaalle, jonka hallussa pesä on, tai pesänhoitajalle. Jos kuolinpesä on usean osakkaan yhteisessä hallinnossa, tiedoksianto voidaan toimittaa yhdelle heistä. Osakkaan on ilmoitettava tiedoksisaannista muille pesän osakkaille. Tiedoksianto konkurssipesälle toimitetaan pesänhoitajalle.

 • Jos hanke on niin laaja, että normaalin naapureiden kuulemisen lisäksi vaaditaan kuulutuksella kuulemista, kunta hoitaa tämän ja veloittaa kulut hakijalta.
 • Selvitys naapurien kuulemisesta tulee suorittaa 86 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Hakemuksen voi jättää rakennuspaikan omistaja, haltija tai omistajan tai haltijan valtuuttama henkilö.

 • Mikäli rakennuspaikan omistajia on kaksi tai useampi, on yksi omistajista (tai asianhoitaja) valtuutettava lähettämään hakemus, jolloin kaikkien omistajien
  allekirjoittama valtakirja on liitettävä hakemukseen.
 • Mikäli omistajana on kuolinpesä / perikunta, on hakemukseen liitettävä virkatodistus (sukuselvitys). Yksi osakkaista/jäsenistä (tai asianhoitaja) on valtuutettava, jolloin kaikkien allekirjoittama valtakirja on liitettävä hakemukseen.
 • Mikäli omistajana on yritys, yhteenliittymä, yhdistys ym., on hakemukseen liitettävä ote kaupparekisteristä/yhdistysrekisteristä, josta käy ilmi kenellä on nimenkirjoitusoikeus.

Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (pakollinen)

 • Jos rakennuspaikka muodostuu määräalasta, liitteeksi on lisättävä oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta sekä myyjän lainhuutotodistus
 • Jos alue on vuokrattu, liitteeksi on lisättävä oikeaksi todistettu jäljennös vuokrasopimuksesta
 • Valtakirja maanomistajalta, mikäli hakijana on esim. metsänhoitoyhdistys tai yritys

Karttaote, jossa toimenpidealue on merkittynä

Ote esim. peruskartasta, josta ilmenee suunnittelualueen sijainti

Asemapiirros (pakollinen)

Asemapiirroksessa esitetään suunnitellun hankkeen sijoittaminen rakennuspaikalle ja rakennuspaikan nykytilanne ja suunnitellut muutokset.

Asemapiirroksen tulee lähtökohtaisesti olla pätevän suunnittelijan laatima. Asemapiirroksia laativat mm. rakennusmestarit, arkkitehdit ja insinöörit. He voivat myös yleensä auttaa hakemuslomakkeiden täyttämisessä. Piirroksen allekirjoittaja vastaa siitä, että piirros ja asiakirjat ovat oikeellisia ja asianmukaisia ja että ne eivät sisällä virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja. Viranomaisia ja naapureita ei saa johtaa harhaan.Mittakaava on asemakaava-alueen ulkopuolella 1:500 ja asemakaava-alueella 1:200.

Ohjeita asemapiirroksen laadintaan on: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150216

Asemapiirroksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavaa:

 • kiinteistön rekisterinumero, rajat ja rajamitat sekä rajoittuvien alueiden viralliset merkinnät, naapurikiinteistöjen rekisterinumerot ja rakennuspaikan pinta-ala
 • rakennuskanta
  • olemassa olevat rakennukset ja rakennelmat
  • suunnitellut rakennukset/rakentamistoimenpiteet/rakennelmat
  • purettavat rakennukset/rakennelmat
  • kaikkien rakennusten käyttötarkoitus ja kerrosala
 • uudisrakennuksen mitoitus ja rajamitat
  • uudisrakennuksen sijainti ja mitat ja tärkeimmät etäisyydet rajoista, vesistöistä, olemassa olevista rakennuksista tai muista tunnetuista pisteistä.
 • korkeussuhteet sekä kasvillisuus
  • korkeuskäyrät piirretään 1-2 metrin välein. Vaativassa maastossa on korkeuskäyrät merkittävä 1 metrin tarkkuudella anotun uudisrakennuksen ympärillä
  • korkeuskäyrien korkeusasemat on ilmoitettava selvästi (esim. 15 m)
  • kasvillisuus pääpiirteittäin ennen ja jälkeen rakentamisen, mahdollinen muu huomioon otettava kasvillisuus
 • teknisen ja muun huollon järjestäminen
  • vesijohto, kaivo, viemäri kaivoineen sekä korkeusasemamerkinnät ym.
  • pihamaan järjestelyt, mm. pysäköinti ja ajoyhteydet, oleskelupiha
 • tieyhteyden järjestäminen
  • tieyhteys rakennuspaikalle. Mikäli tieyhteyttä ei voida järjestää oman kiinteistön kautta, on hakemusasiakirjoihin liitettävä niiden henkilöiden suostumus, joiden kiinteistöjen läpi tielinjaus kulkee.
 • lähiympäristö rakennuspaikan ulkopuolella
  • rakennukset, tiet, vesistöt ym.
 • ilmansuunnat
  • piirrokseen merkitään pohjoisnuoli ja piirros sijoitetaan piirustuslehdelle mieluiten siten, että pohjoinen on ylhäällä
 • kansilehti ja nimiö
  • nimiössä tulee olla hankkeen kuvaus, kylä, kiinteistön nimi ja rekisterinumero, piirroksen mittakaava, suunnittelijan allekirjoitus, yhteystiedot ja päivämäärä
  • piirroksen allekirjoittaja vastaa sen oikeellisuudesta

Esimerkki asemapiirroksesta.

Suurennus asemapiirroksen kohdasta.

Asemakaavoitetulla alueella tulee asemapiirroksesta lisäksi käydä ilmi seuraavaa:

 • kaavamääräykset ja –merkinnät
 • uudisrakennuksen nurkkapisteiden korkeusasema
 • rakennuspaikan kulmapisteiden viralliset tai ehdotetut korkeusasemat

Jätevesiselvitys

 • hakemukseen e-lupapalvelun Perustiedot-sivulle tulee ilmoittaa pääpiirteissään, miten rakennuspaikan vesihuolto järjestetään
 • jos kiinteistö kuuluu kunnallisen verkkoon, riittää ilmoitus siitä
 • lisäksi asemapiirrokseen merkitään vesihuollon järjestelyn sijoitus rakennuspaikalla

Tieliittymälupa tarvittaessa

 • jos rakennushanketta suunnitellaan yleisen tien läheisyyteen ja liittymä tontille on tarkoituksenmukaista järjestää yleiseltä (valtion) tieltä, tulee rakennushankkeen hakijan pyytää tieliittymälupa Pirkanmaan ELY-keskukselta. Saatu lupapäätös/lausunto tulee liittää hakemuksen liitteeksi. Yksityistielle liittymälupa haetaan tiekunnalta.

Luvan hakeminen elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelusta

Ole ensin yhteydessä kaupunkisuunnitteluun.

Luvan hakeminen sähköisesti e-lupana:
Lupasivustoon kirjaudutaan pankkitunnuksilla (vahva tunnistautuminen). E-luvan käyttö edellyttää myös sähköpostiosoitetta.

Linkki e-lupaan: https://epalvelu.lappeenranta.fi/ePermit

 • Valitse edelleen kuvake: Rakennusluvat ja hakemukset
 • Tee käyttäjätunnukset ja kirjaudu sisään (rakennuslupaa varten tehty opetusvideo toimii pääosin myös poikkeamisluvassa ja suunnittelutarveratkaisussa)

1. Luo uusi lupahakemus 

Ohje uuden lupahakemuksen tekemiseksi.

2. Täytä toimenpiteen tiedot

Ohje toimenpiteen tietojen täyttämiseksi.

3. Lisää Selostus-kohtaan suunnitellun toimenpiteen kuvaus, lisää yhteyshenkilöt, laskutusosoite (myös henkilö- tai y-tunnus) ja mahdolliset lisätietojen antajat

Ohje selostus-kohdan tietojen täyttämiseksi.

4. Varmista, että pakollisiksi määrätyt kohdat (keltaisella pohjalla) on täytetty.
Jatka: Lisää liitteet PDF-muodossa klemmaripainikkeesta klikkaamalla. Liitteitä voi lisätä myöhemminkin.

Ohje liitteiden lisäämiseksi.

5. Huom! Kun olet täyttänyt Perustiedotvälilehden ja lisännyt liitteet, ota yhteys kaupunkisuunnitteluun Ennakkokyselyt ja viestit -toiminolla (Löytyy e-luvasta sivun oikeasta laidasta.)

Tällöin saamme kaupunkisuunnitteluun sähköpostiviestin, jonka perusteella tiedämme, että hakemusta on aloitettu täyttää ja voimme neuvoa asian hoitamisessa.

Ohje yhteydenottamisesta kaupunkisuunnitteluun.

6. Lupavalmistelija antaa tarkistuksen jälkeen luvan hakemuksen jättämiseen. Lupa jätetään painamalla "Jätä lupahakemus".

Ennakkokysely ja jätä lupahakemus.

Selvitys naapureiden kuulemisesta e-luvan kautta

Vasta lupahakemuksen jättämisen jälkeen viranomainen täyttää Naapurit-välilehdelle kuultavat naapurit.

 • Jos hakija itse hoitaa naapureiden kuulemisen, on hakemukseen täytettävä eluvasta tulostettava lomakeosa: Naapurien kuuleminen ja lausunnot.

Ohje naapureiden kuulemisesta.

Pyydä tarvittavat omistajien yhteystiedot lupakäsittelijältä:
Paina Pyydä omistajatiedot -painiketta.
Lupakäsittelijä julkaisee tarvittavat yhteystiedot. Yhteystiedot saat tämän jälkeen näkyviin painamalla: Näytä omistajatiedot -painiketta.
Mikäli hakijan toivomuksesta kaupunkisuunnittelu kuulee naapurit, ei naapurien yhteystietoja julkaista.

Luvan hakeminen paperisella hakemuslomakkeella, mikäli sähköisen hakemuksen tekeminen ei ole mahdollista

Kaupunkisuunnittelu suosittaa käyttämään e-lupapalvelua. Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta käyttää e-lupaa, on suositeltavaa käyttää asiamiestä täyttämään
hakemus. Valtuutettu asiamies on yleensä hakijan valitsema suunnittelija, joka myös laatii tarvittavat muut asiakirjat (asemapiirros). 

Hakemuslomake täytetään kahtena kappaleena / hanke. Huom! Myös paperiseen hakemukseen tulee merkitä toimiva sähköpostiosoite päätöksen lähettämistä varten.

Hakemuslomakkeen allekirjoittaminen: Lomakkeen allekirjoittaa toimenpidealueen omistaja tai haltija taikka omistajan tai haltijan valtuuttama henkilö. Suunnitelman allekirjoittaja vastaa sen oikeellisuudesta.

 • Mikäli toimenpiteen kohteena olevan alueen omistajia on kaksi tai useampi, on kaikkien omistajien allekirjoitettava hakemus tai yksi omistajista (tai asianhoitaja) voidaan valtuuttaa allekirjoittamaan hakemus, jolloin kaikkien omistajien allekirjoittama valtakirja on liitettävä hakemukseen.
 •  Mikäli omistajana on kuolinpesä tai perikunta, on hakemukseen liitettävä virkatodistus (sukuselvitys). Lomakkeen allekirjoittavat kaikki osakkaat/jäsenet tai
  yksi osakkaista/jäsenistä (tai asianhoitaja) voidaan valtuuttaa, jolloin kaikkien allekirjoittama valtakirja on liitettävä hakemukseen.
 • Mikäli omistajana on yritys, yhteenliittymä, yhdistys ym., on hakemukseen liitettävä ote kaupparekisteristä/yhdistysrekisteristä, josta käy ilmi kenellä on
  nimenkirjoitusoikeus.

Selvitys naapureiden kuulemisesta paperisella hakemuksella

 •  Jos hakija itse hoitaa naapureiden kuulemisen, on hakemukseen liitettävä erillinen kuulemislomake.

Lisätiedot


Lisätietoja suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan hakemisesta antaa kaavasuunnittelija Tarja Luukkonen p. 040 650 3340 (tarja.luukkonen@lappeenranta.fi)

Hakemus jätetään:
Sähköisenä e-lupapalveluun: https://epalvelu.lappeenranta.fi/ePermit (tai paperisena, mikäli sähköisen hakemuksen tekeminen ei ole mahdollista):
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnitteluun, Lappeenrannan kaupungintalo, 3. krs., tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin, 1. krs. tai elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kirjaamoon PL 38, 53101 Lappeenranta.

Vain täydelliset hakemusasiakirjat voidaan käsitellä. Hakemuksen käsittelyaika alkaa siitä hetkestä, kun kaikkine liitteineen toimitettu hakemus toimitetaan kaupunkisuunnitteluun ja se kirjataan kaupungin asiakirjan hallintaohjelmaan saapuneeksi.

Suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamispäätöksistä perittävät maksut

Hakemuksesta peritään taksan mukaiset maksut. Maksut hyväksytään kaupunkikehityslautakunnassa. Hinnastoa tarkistetaan aika-ajoin. Kaupunki pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamispäätöksistä perittävät maksut on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 14.12.2022 § 298. Taksat 1.2.2023 lähtien:

a.    Poikkeamislupa (MRL 171-174 §), vähäistä suurempi poikkeaminen asemakaavasta 580 € - 2000 €
+ kuulutuskustannukset (jos kuulutetaan lehti-ilmoituksella)
+ kuulemiskustannukset 56 € /kirje (jos viranomainen kuulee naapurit)

b.    Poikkeamislupa (MRL 171-174 §), merkittävä poikkeaminen asemakaavasta 3600 € - 
+ kuulutuskustannukset (jos kuulutetaan lehti-ilmoituksella)
+ kuulemiskustannukset 56 € /kirje (jos viranomainen kuulee naapurit)
 
c.    Suunnittelutarveratkaisu (MRL 137 §) 580 € - 2000 € 
+ kuulutuskustannukset (jos kuulutetaan lehti-ilmoituksella)
+ kuulemiskustannukset 56 € /kirje (jos viranomainen kuulee naapurit)

Erityistapauksissa poikkeamislupamaksua voidaan korottaa esim. merkittävä kerrosalan lisäys, luvattoman rakentamisen jälkikäteen luvittaminen tai luvan käsittely vaatii laajempia selvityksiä. Erityisen vaativissa lupa-asioissa lupamaksua voidaan korottaa kaupunginarkkitehdin päätöksellä. 
Kielteisestä päätöksestä veloitetaan 50 % lupamaksusta.

Kuuleminen (MRL 133 §)
Viranomaisen toimesta tapahtuva naapurien kirjallinen kuuleminen suunnittelutarveratkaisu- tai poikkeamislupahakemuksien johdosta: 56 euroa/kuultava. Naapureiden kuuleminen lehti-ilmoituksella: Lehtikuulutuksista peritään todelliset kustannukset.

•    Jos haettu lupahakemus hylätään lautakunnassa, peritään käsittelykuluina 50 % tämän taksan mukaisesta 
•    Jos hakija peruuttaa hakemuksensa ennen lupahakemuksen kuuluttamista, peritään 50 % tämän taksan mukaisesta maksusta. 
•    Jos hakija peruuttaa hakemuksensa, kun lupahakemus on kuulutettu, peritään 75 % tämän taksan mukaisesta maksusta.
•    Jos hakija peruuttaa hakemuksensa ennen päätöksen antamista ja päätösesitys on tehty, peritään käsittelykulut täysimääräisenä eli 100 % tämän taksan mukaisesta maksusta. 
•    Lupamaksu laskutetaan luvan hyväksymiskäsittelyn (käsittely lautakunnassa) jälkeen. 
•    Luvat laskutetaan sen hinnaston mukaisesti, mikä on voimassa lupa-asian ollessa lautakunnan käsittelyssä. 
•    Kaupunginarkkitehdilla on oikeus määritellä luvan valmistelusta perittävän maksun suuruus. 
•    Erityisen vaativissa lupa-asioissa lupamaksua voidaan korottaa kaupunginarkkitehdin päätöksellä. 
•    Poikkeuksellisen suuritöisestä suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamispäätöksestä luvan hakijalta voidaan periä sopimuksen mukaan aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset kulloinkin voimassa olevin tuntiveloitushinnoin. 
•    Maksuun ei lisätä arvonlisäveroa, koska kyseessä on viranomaistoiminta.

Huom!

Laskutusta varten kaupunkisuunnittelu selvittää laskun maksajan henkilötunnuksen tai y-tunnuksen yrityksen tai yhdistyksen ollessa laskun maksajana.

Päätöksen voimassaolo

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa kaksi vuotta. Tämän ajan kuluessa on haettava päätöstä vastaavaa rakennuslupaa. Voimassaoloaikaa ei voida jatkaa.


Valitusoikeus päätöksestä

Kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä on 30 vuorokauden valitusaika antopäivästä lukien.
Valitusoikeus päätöksestä on:

 • viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
 • sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
 • sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa
 • sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 • kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa
 • toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka
  elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen
 • alueellisella ympäristökeskuksella
 • muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Lainvoimaisuus

Hyväksytty kaupunkikehityslautakunnan päätös tulee hakijan toimesta toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen lainvoimaisuustodistusta varten.

Vain lainvoimaisella päätöksellä voi hakea rakennuslupaa.

Ohje päätöksen lainvoimaisuuden hakemiseen:
Kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä on 30 vuorokauden valitusaika antopäivästä lukien. Rakennuslupaa haettaessa tämä päätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin alkuperäinen päätös lainvoimaisuustodistuksella on toimitettu rakennusvalvontaan. Rakennuslupahakemuksen voi jättää käsittelyyn ennen päätöksen lainvoimaisuutta.


Lainvoimaisuustodistuksen saa valitusviranomaiselta eli Itä-Suomen hallintooikeudelta, jonne päätös lähetetään alkuperäisenä tai virallisena otteena ensisijaisesti
sähköpostilla. Mukaan on liitettävä myös julkipanotodistus, joka on liitetty päätökseen. Sähköpostista tulee ilmetä asia eli esimerkiksi: "Haen oheiselle lupapäätökselle lainvoimaisuustodistusta." sekä hakijan henkilötiedot ja postiosoite päätöksen palauttamista varten. Lainvoimaisuustodistuspyynnön voi lähettää jo valitusaikana, jolloin se palautetaan kun 30 vuorokauden valitusaika on kulunut. Lainvoimaisuustodistuksesta peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen maksu.


Yhteystiedot:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio
postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
puhelinvaihde: 029 56 42500
faksi: 029 56 42501
aukioloaika: asiakaspalvelu arkisin 8.00 - 16.15

 

Hakemukseen vaadittavia liitteitä ja lisätietoa niistä voi saada seuraavilta viranomaisilta


Maanmittauslaitos:
https://www.maanmittauslaitos.fi
Pormestarinkatu 1, (Valtion virastotalo), 53100 Lappeenranta
Puhelin: 029 530 1110 (valtakunnallinen)
- karttapohja asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevan kohteen asemapiirroksen
laatimista varten


Lappeenrannan maaomaisuuden hallinta/karttapalvelu:
Karttatuotteen tilaus - Lappeenranta
Maaomaisuuden hallinta
PL 38, 53101 Lappeenranta
Katuosoite: Villimiehenkatu 1, Kaupungintalo, 3. kerros
kimi.asiakaspalvelu@lappeenranta.fi
- karttapohja asemakaava-alueella sijaitsevan kohteen asemapiirroksen laatimista
varten


Lappeenrannan seudun ympäristötoimi:
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi - Lappeenranta
Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta
PL 302, 53101 Lappeenranta
puh. (05) 6161
- ohjeita vesihuollon suunnitteluun
- jätevesiselvitys


Digi- ja väestötietovirasto:
https://dvv.fi/asioi-sahkoisesti
- virkatodistus/sukuselvitys


Patentti- ja rekisterihallitus:
PRH - Kaupparekisteri
- ote kauppa-/yhdistysrekisteristä


Pirkanmaan ELY-keskus:
- tieliittymälupa, kun on kyseessä valtion tie
Sähköpostiosoite: liittymat@ely-keskus.fi
Linkki lomakkeisiin:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/lomakkeet-liikenne