Suosikit

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo kyselyn vastaukset

Lappeenrannan kaupungin kysely tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen kehittämisestä

Sähköinen kysely toteutettiin suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Kyselyyn pystyi vastaamaan  sekä sähköisesti internetin kautta että myös paperilomakkeella Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelupiste Winkissä. Kysely oli avoinna 25.8. - 17.9.2021 välisen ajan. 

Kyselyssä kysyttiin seuraavia kysymyksiä. Monivalintakysymysten vastaukset löytyvät tällä sivulla olevasta PDF tiedostosta kaaviona. Kysely toteutettiin kahden eri linkin kautta, joten koonneissa näkyy sekä suomenkielisen että englanti/venäjä kyselyn vastaukset. Vapaa sana vastauksia ei julkaista tietosuojan perusteella. 

1. Mihin asioihin Lappeenrannan kaupungin pitäisi mielestäsi erityisesti panostaa lähivuosina yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta? - Monivalinta.

* Eri väestöryhmien yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin elää, asua ja toimia
* Asuinalueisiin, jotta vältetään jakautuminen hyviin ja huonoihin alueisiin
* Eri väestöryhmien yhteisiin tapaamispaikkoihin ja tapahtumiin 
* Aktiiviseen yhteistyöhön ja yhdenvertaiseen kumppanuuteen järjestöjen ja asukkaiden kanssa 
* Peruspalveluihin pääsyyn ja palvelujen laatuun
* Eriarvoistumisen ehkäisemiseen (esim. terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen)
* Korona - kriisin pitkän aikavälin tasa-arvo ja yhdenvertaisuusvaikutusten hallintaan
* Mielenterveyspalvelujen saatavuuteen
* Sukupuolittuneiden eli nais- ja miesvaltaisten koulutusalavalintojen murtamiseen
* Kaupungin elinvoiman ja vetovoiman edistämiseen
* Esteettömyyteen (rakennettu ympäristö, palvelujen ja tiedon saavutettavuus) 

2. Miten kaupungin tulisi edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Voit kertoa ideoita ja käytännön toimenpiteitä, jotka mielestäsi edistäisivät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista kaupungin palveluissa. - Vapaa sana.

Syrjinnällä tarkoitetaan tässä kyselyssä tilanteita, joissa kaupungin työntekijä asettaa asiakkaan muita epäedullisempaan asemaan iän, alkuperän, kansalaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän seikan takia ilman hyväksyttävää perustetta. Käytännössä syrjintä voi olla palveluun pääsyn tai palvelun saamisen vaikeuttamista tai estämistä tai huonomman palvelun tarjoamista.

3. Oletko kokenut syrjintää kaupungin palveluissa? - Monivalinta

* Kyllä
* Ei 

4. Oletko itse kokenut syrjintää kaupungin palveluissa jollakin alla mainituista perusteista? Rastita jokaisen vaihtoehdon kohdalla joko "kyllä", "en ole varma" tai "en". Voit lisätä myös "Muu henkilöön liittyvä syy, mikä" syyn. - Monivalinta

* Sukupuoli
* Sukupuoli-identiteetti
* Ikä
* Etninen tausta
* Kansalaisuus
* Kieli
* Uskonto tai vakaumus
* Terveydentila
* Vammaisuus
* Seksuaalinen suuntautuminen

5. Kuinka usein olet kokenut syrjintää kaupungin palveluissa? - Monivalinta

* Yhden kerran
* Harvoin tai melko harvoin
* Melko usein tai usein
* Toistuvasti

6. Missä seuraavista kaupungin palveluista olet kokenut syrjintää? Voit valita yhden tai useampia vaihtoehtoja. - Monivalinta

* Asumisen palvelut (kaupungin vuokra-asunnot)
* Julkinen liikenne
* Kadut, puistot ja muut yleiset alueet
* Kasvatuksen ja koulutuksen palvelut
* Kulttuuripalvelut
* Liikuntapalvelut
* Nuorisopalvelut
* Sosiaalipalvelut
* Terveyspalvelut
* Työllisyyspalvelut
* Muu kaupungin palvelu, mikä

7. Tässä voit tarkemmin kertoa kokemastasi syrjinnästä kaupungin palveluissa. Mitä syrjintä oli ja missä se tapahtui? - Vapaa sana

Epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan tässä kyselyssä kaikkea henkilöön kohdistuvaa loukkaavaa, nöyryyttävää, väkivaltaista tai muulla tavoin epäasiallista käyttäytymistä. Epäasiallinen kohtelu voi olla esimerkiksi nimittelyä, vähättelyä tai häirintää, johon voi syyllistyä palvelun työntekijä tai muut asiakkaat.

8. Oletko kokenut epäasiallisesta kohtelua kaupungin palveluissa? - Monivalinta

* Kyllä
* En 

9. Oletko itse kokenut epäasiallista kohtelua kaupungin palveluissa, jollain alla mainituista perusteista? Rastita jokaisen perusteen kohdalla joko "kyllä", "en ole varma" tai "en". Voit lisätä myös "Muu henkilöön liittyvä syy, mikä" syyn. - Monivalinta

* Sukupuoli
* Sukupuoli-identiteetti
* Ikä
* Etninen tausta
* Kansalaisuus
* Uskonto tai vakaumus
* Terveydentila
* Vammaisuus
* Seksuaalinen suuntautuminen

10. Missä seuraavista kaupungin palveluista olet kokenut epäasiallista kohtelua? Voit valita yhden tai useita vaihtoehtoja. - Monivalinta

* Asumisen palvelut (kaupungin vuokra-asunnot)
* Julkinen liikenne
* Kadut, puistot ja muut yleiset alueet
* Kasvatuksen ja koulutuksen palvelut
* Kulttuuripalvelut
* Liikuntapalvelut
* Nuorisopalvelut
* Sosiaalipalvelut
* Terveyspalvelut
* Työllisyyspalvelut
* Muu kaupungin palvelu, mikä

11. Ovatko sinua kohdelleet epäasiallisesti työntekijät vai muut asiakkaat? Jos molemmat rastita vaihtoehto "sekä työtekijät että muut asiakkaat" vaikka kyse olisi eri tilanteissa tapahtuneesta epäasiallisesta kohtelusta. - Monivalinta

* Työntekijät
* Muut asiakkaat
* Sekä työntekijät että muut asiakkaat

12. Minkälaista epäasiallista kohtelua olet kokenut? Voit valita yhden tai useampia vaihtoehtoja. - Monivalinta

* Vähättelevä tai loukkaava kohtelu
* Huutelu, nimittely, uhkailu
* Fyysinen kajoaminen (esim. päälle sylkeminen, töniminen)
* Vakava fyysinen väkivalta (esim. lyöminen, potkiminen, kuristaminen)
* Seksuaalinen häirintä
* Muu epäasiallinen kohtelu, mikä

13. Kuinka usein olet kokenut epäasiallista kohtelua kaupungin palveluissa? - Monivalinta

* Yhden kerran
* Harvoin tai melko harvoin
* Melko usein tai usein
* Toistuvasti

14. Tässä voit kertoa tarkemmin epäasiallisesta kohtelusta, jota olet kokenut kaupungin palveluissa. Mitä epäasiallinen kohtelu oli ja missä se tapahtui? - Vapaa sana

15. Onko epäasiallisen kohtelun pelko estänyt sinua käyttämästä näitä kaupungin palveluja? Voit lisätä "Muu kaupungin palvelut, mikä" palvelun. - Monivalinta

* Asumisen palvelut (kaupungin vuokra-asunnot)
* Julkinen liikenne
* Kadut, puistot ja muut yleiset alueet
* Kasvatuksen ja koulutuksen palvelut
* Kulttuuripalvelut
* Liikuntapalvelut
* Nuorisopalvelut
* Sosiaalipalvelut
* Terveyspalvelut
* Työllisyyspalvelut

16. Voit kertoa ajatuksia tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. - Vapaa sana