Suosikit
Palvelu

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Opiskeluhuolto on opiskelijan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä ja niitä tukevaa toimintaa.

Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote), vastaa Lappeenrannan kaupungin oppilas- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä. Opiskeluhuoltoa pyritään toteuttamaan joko oppilaitoksen sisällä tai sen läheisyydessä olevissa tiloissa.

Opiskeluhuollon rooli on hyvin pitkälle ennaltaehkäisevää ja oppilaitosyhteisöä tukevaa yhteisöllistä toimintaa. Sitä toteuttaa oppilaitoksen koko henkilökunta. Silloin, kun tarvitaan lisätutkimuksia tai hoitoa tai korjaavia toimenpiteitä, ohjataan opiskelija Eksoten muiden palveluiden piiriin.

Lukioiden opiskeluhuoltoryhmät vastaavat yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamisesta. Toimintaa suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan ryhmissä säännöllisesti.

Opiskeluhuollon palvelut

Opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, kuten: kuraattori- ja psykologipalveluihin koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon monialaiseen, opiskelijan ja/tai huoltajan kanssa opiskelijan tueksi kootun ryhmän tukeen.

Kuraattori on oppilaitoksessa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija. Kuraattorin puoleen voi kääntyä, kun herää huoli opiskelijan hyvinvoinnista esimerkiksi elämänmuutoksesta johtuen. Kuraattori arvioi opiskelijan tuen tarpeen ja järjestää hänelle tukea ja ohjausta vaikeuksien lieventämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuraattori tukee opiskelijaa mm. keskustelemalla ja ohjaamalla opiskelijaa ja hänen läheisiään tarvittaessa lisätuen piiriin.

Psykologi toimii psykologian alan asiantuntijana oppilaitoksessa. Psykologi tukee opiskelijan oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia yhteistyössä läheisverkoston kanssa. Keskustelun lisäksi psykologi tekee psykologisia arviointeja ja tutkimuksia ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai kuntoutukseen.

Opiskeluterveydenhuollon palveluita ovat terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut. Terveydenhoitaja vastaa hoitotyön asiantuntijana terveysneuvonnasta, terveystarkastuksista sekä toimii lääkärin työparina

Toimintaohje

Voit ottaa suoraan yhteyttä lukiollasi toimivaan terveydenhoitajaa, koululääkäriin, kuraattoriin tai psykologiin joko puhelimitse, sähköpostitse tai Wilman välityksellä. Yhteystiedot löytyvät Wilmasta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijana sinulla on oikeus opiskelijahuoltoon. Opiskelijahuolto edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia, ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu opiskelijahuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskelijahuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se hyvinvointialue, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Hyvinvointialueilla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287