Suosikit

Kenen puoleen kääntyä?

Ohjaus toteutuu lukiossa tavoitteellisesti johdettuna yhteisenä työnä, jolloin jokaisella toimijalla on oma vastuunsa ja roolinsa. Ohjauksen yhteistyön edellytyksenä on, että kaikilla toimijoilla on yhteisesti muodostettu ja jaettu käsitys tavoitteista ja toimintatavoista.  

Ohjauksen tavoitteena on ensisijaisesti saada opiskelija pohtimaan, tiedostamaan ja jäsentämään omaan kehitykseensä, oppimiseensa, jatko-opintoihinsa ja tulevaisuuteensa liittyviä kysymyksiä, valintoja ja päätöksiä. Myös opiskelija on ohjausprosessin aikana aktiivinen ja osallistuva toimija.  

 

Ohjauksen työnjako 

 

Ryhmänohjaaja
 • on opiskelijan lähiohjaaja, joka kuuntelee, kyselee, katsoo, kohtaa, välittää, on kiinnostunut, on läsnä, seuraa edistymistä, tiedottaa, kannustaa, auttaa
 • perehdyttää lukion käytänteisiin, suoritusohjeisiin ja kulttuuriin
 • tutustuu ryhmänsä opiskelijoihin (Wilman A. Opiskelusuunnitelma -lomakkeen hyödyntäminen)
 • huolehtii ryhmänsä opiskeluun osallistumisesta ja seuraa opintokertymiä ja opintomenestystä (Periodiseuranta-lomake)
 • reagoi huolenaiheisiin matalalla kynnyksellä ottamalla yhteyttä opiskelijaan ja tarvittaessa huoltajaan
 • tapaa ohjausryhmänsä opiskelijoita säännöllisesti henkilökohtaisesti, pienryhmissä ja ryhmänohjaustuokioissa
 • tiedottaa opintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista
 • pitää yhteyttä huoltajien kanssa (vanhempainillat ja Wilma-viestit)
 • toimii linkkinä koulun ja ryhmän välillä - ryhmähenki
 • ohjaa opiskelijan tarvittavan tuen piiriin
 • osallistuu RO-OPO-(EO)-seurantapalavereihin ja tarvittaessa ottaa esille pedagogisen tuen suunnitelman päivitystarpeita
 • osallistuu yksilökohtaisiin opiskelijapalavereihin ja yhteisöllisiin OHR-palavereihin tilanteen mukaan
 • osallistuu lukion tapahtumien järjestelyihin, usein yhdessä ryhmänsä kanssa
Aineenopettaja
 • ohjaa oman aineensa opiskelussa (opintojaksojen esittely ja eteneminen vuosittain)
 • ohjaa opiskelutaidoissa, arvioi opiskeluvalmiuksia ja tarpeita (tukiopetus, kertausopintojaksot)
 • ohjeistaa yo-kirjoituksiin
 • päivittää aineen suoritusohjeet vuosittain (opintojen suunnittelulomake, opintotarjonta)
 • vastaa oman aineensa esittelystä lukion esittelyillassa
 • tuntee oman aineensa jatko-opintomahdollisuuksia
 • tuo opetuksessaan esille, millaisia valmiuksia aineen opiskelusta saa työelämää varten
 • kirjaa poissaolot
 • ohjaa opiskelijaa tarvittaessa matalalla kynnyksellä eteenpäin
Erityisopettaja
 • ohjaa oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa sekä omien vahvuuksien löytämisessä ja käyttämisessä
 • laatii ja päivittää lukio-opinnoissa ja ylioppilastutkinnossa tarvittavat testaukset, lausunnot ja pedagogisen tuen suunnitelman
 • tekee yhteistyötä opiskelijan yksilökohtaisen tuen suunnittelussa ja arvioinnissa yhdessä aineenopettajan ja opiskeluhuollon henkilöstön kanssa
 • ohjaa opiskelijan tarvittavan tuen piiriin
 • osallistuu yhteisölliseen OHR-työhön
Opinto-ohjaaja
 • ohjaa opiskelijaa lukio-opintojen aikana opiskeluun ja valintoihin liittyvissä asioissa (opintosuunnitelma, yo-suunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma)
 • ohjaa opiskelijaa ymmärtämään erilaisten valintojen vaikutuksia ura- ja jatko-opintoihin liittyen
 • auttaa opiskelijaa tunnistamaan erilaisia jatko-opintomahdollisuuksia ja arvioimaan omia vahvuuksia, voimavaroja ja taitoja suhteessa näihin mahdollisuuksiin ja tuleviin siirtymävaiheisiin
 • ohjaa opiskelijaa tarvittavan tuen piiriin yhteistyössä muiden ohjauksen toimijoiden kanssa
 • osallistuu yksilökohtaiseen ja yhteisölliseen OHR-työhön
Rehtori/apulaisrehtori
 • tiedottaa opiskelijoille säännöistä ja määräyksistä, jotka ohjaavat lukiotutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittamista
 • vastaa lukion toiminnasta ja sen organisoinnista: muun muassa opintotarjottimen ja lukujärjestysten laatiminen, ylioppilastutkinnon järjestäminen
 • tukee omalla toiminnallaan ohjauksen toimijoiden yhteistyötä ja ohjaustoiminnan suunnittelua lukion yhteisenä tehtävänä
 • osallistuu yhteisölliseen OHR-työhön
 • vastaa turvallisesta oppimisympäristöstä ja tarvittaessa kurinpitotoimista 
Lukiosihteeri
 • tulostaa opiskelutodistukset ja muut lomakkeet
 • auttaa opiskelijaa Kelan opintotuki- ja koulumatkatukiasioissa
 • ylläpitää opiskelijarekistereitä
 • hoitaa ylioppilastutkinnon järjestämiseen liittyvät asiat
Kuraattori
 • tarjoaa ohjausta ja tukea esimerkiksi kaveri- ja ihmissuhteisiin sekä kotiin liittyvissä pulmissa
 • tukee ja ohjaa kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa
 • tekee opintososiaalisiin etuihin liittyviä kartoituksia
 • työskentelee opintojen keskeytysuhan alla olevien opiskelijoiden tai pudokkaiden tukena
 • osallistuu yksilökohtaiseen ja yhteisölliseen OHR-työhön
Psykologi
 • auttaa ja tukee opiskelijaa tunne-elämään ja mielenterveyteen liittyvien pulmien selvittelyssä
 • tarjoaa keskusteluapua ammatilliseen suuntautumiseen liittyvissä kysymyksissä
 • selvittelee oppimiseen ja opiskeluun liittyviä pulmia yhdessä opiskelijan kanssa
 • osallistuu yksilökohtaiseen ja yhteisölliseen OHR-työhön
Terveydenhoitaja
 • hoitaa opiskelijan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat
 • tekee rajoitetusti sairaudenhoidollisia asioita, mielenterveysasioita sekä päihde- ja seksuaaliterveysneuvontaa ja -hoitoa
 • tekee terveystarkastukset ja ennakkoterveystarkastukset kutsunnanalaisille opiskelijoille
 • ohjaa tarvittaessa koululääkärin vastaanotolle
 • osallistuu yksilökohtaiseen ja yhteisölliseen OHR-työhön