Suosikit

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2024 alkaen

Hyväksytty ympäristölautakunnassa 19.12.2023 § 104

1 § Soveltamisala

Tätä taksaa sovelletaan

A) Elintarvikelaissa (297/2021) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat (73 §)

1) 10 ja 13 §:ssä tarkoitettujen rekisteröintiä koskevien ilmoitusten sekä 9 ja 11 §:ssä tarkoitettujen hyväksymistä koskevien hakemusten ja ilmoitusten käsittelyä;

2) kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvää 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa koskevaa tarkastusta ja näytteiden tutkimista, valvontasuunnitelmaan perustuva näytteenotto sen sijaan sisältyy vuosittain perittävään valvonnan perusmaksuun;

3) 40 §:n 1 momentissa tarkoitetun kehotuksen noudattamisen valvomiseksitehtyä tarkastusta;

4) elintarvikesäännösten noudattamatta jättämiseen perustuvien 9 luvussa tarkoitettujen hallinnollisten pakkokeinojen ja sanktioiden noudattamisen valvomiseksi tehtyjä tarkastuksia;

5) Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievän toimijan 51 §:n 1 momentissa tarkoitettua valvontaa sekä mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettua vientitodistusta (Maksutaulukkoliitteen kohta A)

Kunta perii elintarvikealan toimijalta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun 27 §:n 4 momentin 5 kohdan tarkoittamasta alkuperätilalla tai muualla teurastamon ulkopuolella tehtävästä ante mortem -tarkastuksesta.

Rekisteröidyn alkutuotannon suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksista ei peritä maksuja. Hyväksytyiltä itujen alkutuotantopaikoilta peritään suoriteperusteiset maksut. 73 §:n 1 ja 2 mukaan. Jos rekisteröityyn alkutuotantoon tehdään uusintatarkastus laiminlyönnin johdosta, tarkastuksesta peritään maksu. Valvonnan perusmaksusta vapautetut kyläkaupat ja yleishyödylliset yhteisöt harjoittavat pääsääntöisesti rekisteröityä elintarviketoimintaa ja kuuluvat suunnitelmallisen, riskiperusteisen valvonnan piiriin. Vaikka näiltä toimijoilta ei peritä valvonnan vuosittaista perusmaksua, niiltä peritään 73 §:ssä säädetyt suoriteperusteiset maksut.

Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 artikloissa 79-85 säädetään (virallista valvontaa koskeva valvonta-asetus, soveltaminen 14.12.2019 alkaen).

 

B) Terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

1) terveydensuojelulain 13 § ja 18a § mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten käsittelyä sekä ilmoituksen johdosta terveydensuojelulain 51 §:n nojalla tehtäviä päätöksiä;

2) terveydensuojelualain 18 § mukaisen laitoksen hyväksymistä;

3) terveydensuojelulain 13 §:n ja 18a §:n mukaisen ilmoituksen ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen hakemuksen vireilläolosta kuulemisesta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuvia kuluja

4) terveydensuojelulain 6 §:ssä tarkoitettua kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista sekä mainitun pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia;

5) 6 §:n nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset)

6) 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen;

7) 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaa;

8) 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaa ja tarkkailua sekä riskinarvioinnin hyväksymistä;

9) 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä valvontaa;

10) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa, tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen;

11) yksityisen omistaman kaivon talousvesitutkimuksia silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta.(Maksutaulukkoliitteen kohta B)

 

C) Tupakkalaissa (549/2016) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

1) 44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelyä

2) 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelyä

3) 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä

4) 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa asuntoyhteisössä koskevan hakemuksen käsittelyä

5) 91 §:ssä tarkoitetun myyntiluvan vuosittaista valvontamaksua

(Maksutaulukkoliitteen kohta C)

 

D) Lääkelain (395/1987) 54a-54d §:ssä säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

1) nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä;

2) vuosittaista valvontamaksua

(Maksutaulukkoliitteen kohta D)

 

E) Säteilylain (859/2018) 173 § nojalla tehtyihin tarkastuksiin

(Maksutaulukkoliitteen kohta E)

 

F) Ympäristönsuojelulain 17 luvussa tarkoitetun valtioneuvoston asetuksen noudattamisen valvontaan liittyvät tarkastukset

 

2 § Maksujen määräytymisperusteet

2.1 Maksut perustuvat valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta, näytteenotosta ja näytteiden tutkimuksesta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään.

2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 70 euroa (tuntiveloitus).

2.3 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan.

2.4 Viranomaisen suorittaman erillisen näytteenoton maksut määräytyvät liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti (tuntiveloitus/alkava tunti). Tarkastusten yhteydessä tehtävästä näytteenotosta ei peritä erillistä maksua. Elintarvikevalvonnan suunnitelmallinen näytteenotto ei ole erikseen maksullista, vaan se sisältyy valvonnan vuosittaiseen perusmaksuun.

2.5 Taksassa mainittu maksun määräytyminen tarkastukseen/tarkastuskäyntiin kuluvan ajan/käsittelyajan/tuntiveloituksen perusteella tarkoittaa tuntiveloitusta (70 €/alkava tunti). Tarkastukseen/käsittelyaikaan kuluva aika sisältää valmistautumisen, tarkastuksen/käynnin suorittamisen, viranomaisvalvonnan näytetulosten seurannan ja tarkastuskertomuksen/päätöksen/raportin tms. kirjoittamisen.

 

3 § Käsittely ja hyväksymismaksut. Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten käsittelymaksut ja laitosten hyväksymismaksut sekä terveydensuojelulain 13 §:n ja 18a §:n mukaisten ilmoitusten käsittelymaksut ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksymismaksu

 

3.1 Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on käsittely- tai hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella. Käsittely- tai hyväksymismaksuun voi sisältyä myös tarkastus, mikäli viranomainen katsoo sen aiheelliseksi. Käsittely- ja hyväksymismaksuun sisällytetään myös mahdollisesta kuulemisesta, vireilläolosta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuneet kustannukset.

3.2 Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ilmoittamiseen.

3.3. Elintarvikelain mukaisen toiminnan osalta maksu peritään lisäksi toiminnan lopettamista koskevan ilmoituksen käsittelystä.

 

4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut

4.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuskertomuksen kirjoittaminen. Elintarvikevalvonnan suunnitelmallinen näytteenotto ei ole erikseen maksullista, vaan se sisältyy valvonnan vuosittaiseen perusmaksuun. Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin valtakunnallisessa toimialakohtaisessa valvontaohjelmassa, riskinarviointiohjeissa ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa ja laatujärjestelmässä. Kohteen tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella.

4.2 Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista viralliseen valvontaan kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määräytyy pääasiallisen tarkastuksen perusteella ja siihen lisätään lisämaksuna enintään 50 % muiden samanaikaisesti tehtävien tarkastusten maksuista.

4.3 Valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta, joka suoritetaan etä- tai asiakirjatarkastuksena peritään maksu käytetyn tuntimäärän mukaan. Etä- tai asiakirjatarkastukseen kuuluvat tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuskertomuksen kirjoittaminen.

 

5 § Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut

5.1 Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kun vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksu määräytyy tarkastuksiin kuluneen ajan perusteella.

5.2 Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 40 §:n ja 9. luvun tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella.

5.3 Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sellaisena kuin valvonta-asetuksen 27 ja 28 artiklassa säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät tarkastukset.

5.4 Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään maksut seuraavasti:

5.4.1 Asiakirjojen ja/tai elintarvikkeiden tarkastus ja/tai muu laajahko vientiin liittyvä selvittäminen ja todistuksen kirjoitus: 90 euroa/ensimmäinen todistus ja 30 €/seuraavat todistukset samalla todistuskerralla

5.4.2 Vientitodistus, joka ei vaadi asiakirjojen/elintarvikkeen tarkastusta 30 euroa/todistus. Lisäksi peritään maksu käytettävistä todistuskaavakkeista todellisten kustannusten mukaan.

5.5 Toimijan pyynnöstä virka-ajan ulkopuolella suoritetusta tarkastuksesta ja/tai todistuksen kirjoittamisesta peritään maksu toimenpiteeseen käytetyn ajan mukaisesti (tuntiveloitus) 100 %:lla korotettuna.

 

6 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut

6.1 Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä mittauksesta peritään kustannusten mukainen maksu

6.2 Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton.

 

7 a § Lääkelain 54 §:n mukaiset maksut

7.1 Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen itsehoitovalmisteiden vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelystä peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 41 mukaan.

7.2 Vuotuinen valvontamaksu peritään valvontaan liittyvistä toteutuneista toimenpiteistä.

 

7 b § Tupakkalain mukainen myyntilupamaksu ja valvontamaksu

7.3 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupamaksu peritään vain hyväksytyistä luvista. Myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville luville.

7.4 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu laskutetaan myyntiluvan haltijalta kalenterivuosittain kaikista tammikuun 1. päivänä voimassa olevista myyntiluvista.

Valvontamaksu on 350 euroa (1.1.2025 alkaen 500 euroa) myyntipistettä kohden. Jos toimija kuitenkin on 46 §:n 1 momentin 2 kohdan tai 50 §:n 1 momentin mukaisesti ilmoittanut sekä tupakkatuotteiden että nikotiininesteiden vähittäis- tai tukkumyynnistä taikka on tehnyt 48 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen nikotiininesteiden vähittäismyynnistä, valvontamaksu peritään kaksinkertaisena.

Alle vuoden määräaikaisista myyntiluvista valvontamaksu laskutetaan myyntilupamaksun yhteydessä. Vuosittaista valvontamaksua peritään tällöin kultakin toiminnanaikaiselta kalenterikuukaudelta 40 €/kuukausi.

7.5 Tupakan ja nikotiininesteiden myyntiluvan rauettua vuosittaista valvontamaksua ei peritä enää luvan päättymisvuotta seuraavalta vuodelta. Maksua päättymisvuodelta ei palauteta.

 

8 § Säteilylain 173§ n nojalla tehdyn tarkastuksen perusteella perittävä maksu

8.1 Säteilylain 173 §:n nojalla tehdystä tarkastuksesta peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 43 mukaisesti.

 

9 § Käsittely-, hyväksymis-, valvonta- tai näytteenottomaksun määrääminen poikkeustapauksissa

9.1 Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta käsittely- tai hyväksymismenettelystä tai tarkastuksesta tai näytteenotosta, jossa tarkastukseen/näytteenottoon käytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta suunnitellusta, maksu voidaan määrätä enintään 50 % 3 §, 4§ tai 5 §:n tai maksutaulukon mukaista maksua korkeampana/alhaisempana.

9.2 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan poikkeuksellisen erityisistä syistä periä taksan mukaista maksua alhaisempi maksu tai maksu voidaan jättää perimättä. Ilmoituksen tai hakemuksen käsittelymaksun tulee kuitenkin tällöin olla pääsääntöisesti vähintään 50 % siitä maksusta, joka muutoin perittäisiin.

9.3 Jos valvontakohteen kanssa etukäteen sovittua tai valvontaviranomaisen tiettynä aikana tehtäväksi määräämää tarkastusta tai näytteenottoa ei valvontakohteesta johtuvasta syystä voida tehdä, eikä sovittua tarkastus- tai näytteenottoaikaa ole peruttu ennen tarkastusta, peritään valvontakohteelta tarkastus- tai näytteenottomaksuna 30 % maksutaulukon mukaisesta maksusta. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos valvontakohteella on ollut hyväksyttävä syy tapahtuneelle ja kirjallinen selvitys syystä toimitetaan 14 päivän kuluessa tapahtuneesta.

9.4 Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää käsittelyn/hyväksymispäätöksen/tarkastuksen/näytteenoton tekevä toimivaltainen viranhaltija.

 

10 § Hakemuksen tai ilmoituksen peruuttaminen ja raukeaminen

10.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 %.

 

11 § Hakemuksen hylkääminen tai hakemuksen/ilmoituksen tutkimatta jättäminen

11.1 Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

11.2 Jos hakemus /ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.

11.3 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä maksua.

 

12 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu

12.1 Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätöksestä on peritty.

12.2 Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.

 

13 § Maksun suorittaminen ja periminen

13.1 Valvontamaksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta lukuun ottamatta tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tarkastuksia.

13.2 Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan viivästyneelle määrälle periä vuotuista viivästyskorkoa enintään korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta. Viivästyskoron sijasta viranomainen voi periä viiden euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.

13.3 Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään (EL (23/2006) 72 §, TsL (763/1994) 50 §, TupL (549/2016) 92 §, lääkelaki (395/1087) 54 d §).

 

14 § Arvonlisävero

14.1 TsL:n 50.4 §:n mukaisesta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä terveyshaittojen toteamiseksi sekä kaivon omistajalta talousvesitutkimuksesta perittävään maksuun lisätään arvonlisävero.

 

15 § Voimaantulo

15.1 Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivänä tai valvontasuoritteen suorituspäivänä voimassa olevan taksan perusteella.

15.2. Tupakan myyntilupavalvonnan vuosimaksun suuruus määräytyy maksun tarkistushetkellä voimassa olevan taksan perusteella.

15.2 Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2024. Kuitenkin 7b §:n kohdan 7.4. tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen vuosittaisen valvontamaksun korotus 500 euroon tulee voimaan 1.1.2025 alkaen.

 

16 § Valvonnan perusmaksu

16.1. Tämän taksan määräämien maksujen lisäksi lainsäädännössä (elintarvikelaki 297/2021, terveydensuojelulaki 763/1994, muutos 1187/2021) määritellään perittäväksi valvonnan vuosittainen perusmaksu (150 €) lainsäädännössä tarkemmin määriteltyilta valvontakohteilta. Maksu peritään valvontakohteilta, jotka ovat ensimmäinen (1.) tammikuuta valvontaviranomaisen valvontarekisterissä.

 

Ympäristölautakunta 19.12.2023 § 104

 

Maksutaulukkoliitteen saa pyydettäessä ympäristötoimen kirjaamosta.