Suosikit
Palvelu

Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi

Lappeenrannassa, Lemillä, Luumäellä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella hyväksymishakemus tehdään Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen.

Elintarvikehuoneistojen, joissa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, tulee hakea hyväksyntää laitokseksi. Toimijan tulee hakea hyväksyntää laitoksen sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselta. Jos laitos on liikkuva, hyväksyntää haetaan sen kunnan asioista vastaavalta elintarvikevalvontaviranomaiselta, jonka alueella toiminta aloitetaan. Hakemuksen tulee sisältää jäljempänä luetellut tarpeelliset asiakirjat ja selvitykset, jotka mainitaan lainsäädännössä.

Poikkeuksia ovat teurastamot ja riistan käsittelylaitokset sekä niiden yhteydessä olevat ja liikkuvat laitokset. Ne hyväksyy Ruokavirasto. Poroteurastamot ja niiden yhteydessä olevat laitokset sekä liikkuvat laitokset puolestaan hyväksyy Lapin aluehallintovirasto.

Ehdot ja kriteerit

Elintarvikevalvontaviranomainen voi hyväksyä laitoksen, kun se on elintarvikelain ja sen nojalla säädettyjen vaatimusten mukainen. Laitoksen tulee täyttää myös vaatimukset, jotka on asetettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä. Lisäksi laitoksen on täytettävä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa laitosten elintarvikehygieniasta asetetut vaatimukset.

Laitos voi saada hyväksynnän vasta, kun valvontaviranomainen on suorittanut siellä tarkastuksen.

Jos laitoksen toiminta keskeytyy tai loppuu tai toimija vaihtuu, toimijan on tehtävä siitä viivytyksettä ilmoitus laitoksen hyväksyneelle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Jos toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, toimijan on ilmoitettava siitä hyvissä ajoin elintarvikevalvontaviranomaiselle, joka tarkastaa ja hyväksyy muuttuneen toiminnan.

Hyväksymistä laitokseksi ei tarvitse hakea, jos esimerkiksi alkutuotannon toimija valmistaa tuotteistaan elintarvikkeita pienessä määrin vähittäismyynnin yhteydessä. Toimijan on kuitenkin tehtävä tällaisesta elintarvikehuoneistosta ilmoitus sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimintaohje

Hakemuslomakkeen voi pyytää Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta. Tee hakemus ja lähetä lomake liitteineen sähköpostilla ympäristötoimen kirjaamoon tai kirjepostilla kahtena kappaleena Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen käsiteltäväksi.

Hae elintarvikehuoneiston hyväksyntää laitokseksi toimittamalla hakemus liitteineen laitoksen sijaintikunnan asioista vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle kahtena kappaleena.

Kirjaa hakemukseen seuraavat asiat:

 • nimesi, kotikuntasi ja yhteystietosi
 • Y-tunnuksesi tai jos sitä ei ole, henkilötunnuksesi
 • laitoksen nimi ja käyntiosoite
 • harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus
 • selvitys mahdollisista tilojen käytön erityisjärjestelyistä elintarvikehygienian varmistamiseksi
 • selvitys ilmanvaihdosta, vedenhankinnasta, viemäröinnistä, jätehuollosta ja sivutuotteiden käsittelystä
 • kuvaus tuotanto-, varasto-, siivous-, kuljetus- ja henkilöstön sosiaalitilojen pintamateriaaleista
 • kuvaus omavalvonnasta
 • toiminnan arvioitu aloittamisajankohta.

Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat:

 • laitoksen asema-, pohja- ja LVI-piirustukset, joista ilmenevät laitoksen tuotantotilat, tilojen käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu
 • tieto rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän pääpiirustuksen mukaisesta tilan käyttötarkoituksesta ja mahdollisesti vireillä olevista luvista.

Huomaa, että laitoksen pohjapiirustuksista on käytävä ilmi

 • raaka-aineiden, valmistusaineiden, valmiiden elintarvikkeiden, pakkaustarvikkeiden, sivutuotteiden ja jätteiden kuljetusreitit
 • henkilökunnan (mukaan lukien kunnossapito-, kuljetus- ja siivoustyöntekijät) kulkureitit
 • vesipisteiden, pesu- ja desinfioimispaikkojen sekä lattiakaivojen sijoittelu
 • jäähdytettyjen tilojen lämpötilat.

Valvontaviranomainen arvioi hakemuksen ja tekee tarkastuksen toimitiloissa ennen hakemuksesi hyväksymistä. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota laitoksen rakenteisiin, välineihin, laitteisiin, tuotantoteknologiaan ja toiminnan hygieniaan. Valvontaviranomainen saattaa myös pyytää lisäselvityksiä ja täydennyksiä hakemukseen.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Hyväksymispäätöksestä peritään Ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Määräaika

Elintarvikehuoneiston hyväksyntää laitokseksi on haettava ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Käsittelyaika

Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa, ennekuin laitos on hyväksytty.

Viranomainen tekee päätöksen yleensä 60 vuorokauden kuluessa hakemuksen vastaanotosta. Käsittelyaika voi olla pitempikin, jos asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy niin edellyttää.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Elintarvikelaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210297

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0853-20171121

Elintarvikelaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210297

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0853-20171121