Suosikit

Ennakko- ja lapsivaikutusten arviointi

Palveluverkkoon liittyvät päätökset ovat vaikutuksiltaan laaja-alaisia. Lappeenrannan kaupungissa ennakkovaikutusten arvioinnissa käytettävät vaikutusten tunnistamisen näkökulmat ovat asukkaat/asiakkaat, talous, palvelujen järjestäminen, tuotantotavat ja johtaminen, elinkeinopolitiikka, ympäristö ja henkilöstö. Mainittujen näkökulmien lisäksi palveluverkkoratkaisussa on syytä huomioida myös alueelliset tekijät.

Lappeenrannan kaupunki on Unicef-lapsiystävällinen kunta ja yksi lapsiystävällisen kunnan toimenpiteistä on lapsivaikutusten arviointi. Vaikutusten arviointia tulee tarkastella eri näkökulmista kulloisenkin päätöksen tarpeen mukaisesti. Palveluverkkomuutos kohdistuu pääosin lasten ja nuorten palveluihin, joten lapsivaikutusten näkökulma on ollut ensisijainen. 

Palveluverkkoesityksen valmistelun kaikissa vaiheissa vaikutusten arviointi on ollut keskeisessä roolissa. Palveluverkko on pyritty pitämään niin laajana kuin mahdollista määriteltyjen reunaehtojen puitteissa. Keskeistä on ollut mahdollisimman tasavertainen laadukkaiden palvelujen tarjoaminen niin suurelle osalle väestöstä kuin mahdollista. Laaja maantieteellinen alue ja väestön epätasainen jakautuminen alueille ei kuitenkaan voi olla jatkossakaan näkymättä palvelujen alueellisessa sijainnissa. Esityksessä on tunnistettu kuntalaisten ja erityisesti lasten näkökulmasta tapahtuvia muutoksia. Esimerkiksi lasten koulumatkoja on tarkasteltu myös yksilötasolla. 

Palveluverkkoesitys olisi ollut mahdollista muodostaa taloudellisesti vaikuttavammaksi, mutta useissa kohdin esitetään paikallisen elinvoiman ja kuntalaisten arjen sujuvuuden näkökulmasta kattavampaa palveluverkkoa. Palveluverkkoesityksellä varaudutaan myös ennusteista poikkeavaan lapsimäärän kasvuun niillä alueilla, joilla on tonttitarjontaa. Laajan palveluverkon ylläpitäminen on mahdollista, mikäli esityksen mukaiset muutokset toteutuvat.

Palveluverkkomuutokset eivät välttämättä johda henkilöstövaikutuksiin esimerkiksi irtisanomisten tai osa-aikaistamisten muodossa. Lasten määrään perustuva palveluverkko nimenomaan minimoi mahdollisia henkilöstövaikutuksia. Henkilöstön määrä mukautuu tällaisessa tilanteessa mahdollisimman suurelta osin eläköitymisten ja määräaikaisen henkilöstön vähenemisen myötä. Henkilöstön työpisteiden määrä vähenee ja työpaikan sijainti voi muuttua. 

Palveluverkkoesityksen yhteydessä olevaa ennakkovaikutusten arviointia täydennetään toimialan esihenkilöjen yhteistyönä päätösesityksen julkaisun jälkeen. Näin varmistetaan kaikkien keskeisten vaikutusten huomiointi päätöksentekoprosessissa.