Suosikit

Yhteenveto muutosten vaikutuksista tiloihin ja investointeihin 2024-2036 

HUOMIO - KARTAT JA TARKEMMAT TIEDOT TARKASTELTAVISTA KOHTEISTA LÖYTYY MATERIAALIT-> Palveluverkon pohjaesityksen diat 170124_julkaistu.pdf -asiakirjasta! 

Aluekohtaisissa tarkasteluissa on esitetty useita toimenpiteitä, joilla toimitilojen määrää saadaan vähennettyä hallitusti. Palveluverkko on pystytty pitämään varsin kattavana. Esityksen mukainen tilojen vähenemä on 19 630 neliömetriä. Tavoitetaso on 30 000 neliömetrin vähennys vuoteen 2036 mennessä. Palveluverkkoesitys ei siten täytä tilojen määrän vähentämistavoitetta.   

On kuitenkin huomioitava, että esityksen mukainen tilojen vähentäminen toteutuu lähes kokonaisuudessaan vuoteen 2030 mennessä ja vain muutama muutos venyy 2030-luvulle. Esitettyjen ratkaisujen kohdentuminen 2020-luvulle antaa mahdollisuuden porrastaa päätöksentekoa palveluverkosta myöhemmäksi 2030-luvun osalta. Tälle on perusteena erityisesti se, että vaikka 2030-luvun kohteet ovat tunnistettavissa, vielä ei ole näkyvissä realistisia ratkaisuja kaikkien tilojen jatkokäytölle. Ajankohta 2030-luvun palveluverkon tarkastelulle ajoittuisi vuodelle 2028. Mahdollinen päätöksenteon porrastus ei saa kuitenkaan tarkoittaa, että mahdollisuuden avautuessa toteuttamiskelpoinen palveluverkkoratkaisu jätetään tekemättä.   

Tässä vaiheessa on joka tapauksessa mahdollista listata todennäköisimmät kohteet, jotka ovat muutoksessa 2030-luvulla vuoteen 2036 mennessä ja joiden kautta päästään tilojen vähentämistavoitteeseen. Palveluverkkoesityksessä on arvioitu, että varhaiskasvatuksen yksikköjen jatko Pulpilla ja Nuijamaalla sekä koulujen jatko Kasukkalassa ja Ylämaalla on mahdollista vielä toistaiseksi. Realismia kuitenkin on, että yksikköjä voi vähentyä vielä tämän vuosikymmenen aikana lapsimäärän kehityksen myötä. Kasukkalan koulun lakkautus tulee ajankohtaiseksi, kun Myllymäen koulussa on riittävästi tilaa. Ylämaan koulun lakkautumisesta seuraa tällä hetkellä niin suuret kuljetuskustannukset, että se peittää tilasta saatavat säästöt. Ylämaan osalta on kuitenkin todettava, että tilanne voi muuttua muuttoliikkeen myötä. 

Joutsenon nuorisotila Rientola on myös mahdollinen lakkautuskohde ja toiminta siirtyisi tällöin Joutsenon koulun yhteyteen. Lisäksi Lönnrotin koulurakennuksesta voidaan todennäköisesti luopua 2030-luvun puolivälissä. Samaan aikaan myös Pontuksen koulun ja Sammonlahden alueella erityisesti Lappeen koulun tyhjenevien tilojen osalta on löydettävä ratkaisu. Kouluille on mahdollista sijoittaa esimerkiksi hallinnon tiloja. 

Yhteenveto esityksen mukaisista muutoksista

Osassa kohteista vaihtoehtoisia muutosajankohtia.

 • 2024: Nuijamaan koulu. Nuijamaan koulu lakkaa, oppilaat Lauritsalan kouluun.
 • 2024: Nuijamaan kirjasto. Kirjasto lakkaa
 • 2024: Simolan koulu. Simolan koulu lakkaa, oppilaat Kesämäen kouluun
 • 2025: Itä-Suomen koulu. Säätiö lopettaa koulun. Tilat Kesämäen koulun käyttöön.
 • 2026: Pulpin koulu. Koulu lakkaa ja oppilaat siirtyvät Joutsenon kouluun
 • 2026: Pulpin kirjasto. Kirjasto lakkaa.
 • 2026-2029: Joutsenon kirjasto. Kirjaston toiminta siirtyy Joutsenon koululle, kun tilaa vapautuu
 • 2026-2030: Myllymäen päiväkodin Karhuvuoren toimintayksikkö. Yksikkö lakkaa, toiminta Myllymäen koulun tiloihin
 • 2027: Kaukaan koulu. Koulu lakkaa, oppilaat Kimpisen ja Lauritsalan kouluihin
 • 2027: Lönnrotin koulu. Koulu lakkaa, oppilaat Kesämäkeen. Rakennus lukiokäyttöön.
 • 2027: Kimpisen lukio. Kimpisen lukiorakennus siirtyy Kimpisen peruskoulun käyttöön
 • 2027: Kimpisen peruskoulu. Peruskorjauksen jälkeen Pohjolankatu 23 mitoitus 10000 -> 2000 neliötä
 • 2027: Tykin vanha puukoulu. Tiloista luovutaan.
 • 2027-2029: Lauritsalan kirjasto. Kirjasto siirtyy Lauritsalan koulun tiloihin
 • 2027-2030: Sammontalon päiväkodin Uus-Lavolan toimintayksikkö. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tilojen sijoittaminen Lappeen koulun tai Sammontalon tiloihin, kun tiloja on vapautunut kouluista riittävästi.
 • 2030 mennessä: Kuusimäen koulu. Tilasta luovutaan, kun oppilaat mahtuvat Sammontaloon
 • 2027-2030: Hovinpellon päiväkoti. Toiminta siirretään Lauritsalan ja Pontuksen kouluille, jos rakennukselle löytyy jatkokäyttöä.
 • 2027-2032: Lukion joustovaiheen lisätilat. Lukion käyttöön opetustiloja keskustasta muista kaupungin tiloista ja ulkopuolisilta
 • 2030: Pallon liikuntahalli.Tilan käyttö lopetetaan ennen peruskorjausta,

Myöhemmin päätettävät palveluverkkomuutokset

Palveluverkkoa esitetään tarkasteltavaksi uudelleen 2028 tiedoilla 2030 -lukua koskien. Tällöin on syytä tarkastella ainakin seuraavia kohteita:

 • Ylämaan koulu, päiväkoti ja kirjasto
 • ·Kasukkalan koulu
 • ·Pulpin päiväkoti
 • ·Kesämäen päiväkodin Mäntylän toimipiste
 • ·Pontuksen päiväkodin ja koulu

Kohteiden tarkastelu uudelleen lähempänä vuosikymmenen vaihdetta nähdään tarpeelliseksi, koska lapsi- ja oppilasmäärien väheneminen ja siitä seuraava toimintojen keskittämistarve jatkuu edelleen, rakennuksille voi ilmetä muuta kysyntää tai ne alkavat vaatia korjausta.  

Yhteenveto investointivaikutuksista

Esityksen vaikutus talonrakentamisen investointeihin on riittävä 2024–2036 osalta. Esityksen mukaiset toimenpiteet vähentävät investointeja 57,1 miljoonaa euroa. Alla olevaan taulukkoon on koottu palveluverkkoesityksestä ne kohteet, joilla on vaikutusta talonrakennusinvestointeihin vuosina 2024–2036. 

Lukuohje: ensimmäisenä kuvattu ajankohta ja yksikkö, sitten muutos ja sen jälkeen numerotietona investointivaikutus miljoonina euroina.

 • 2024: Nuijamaan koulu. Nuijamaan koulu lakkaa, oppilaat Lauritsalan kouluun. Investointivaikutus: -2,1.
 • 2026: Pulpin koulu. Koulu lakkaa ja oppilaat siirtyvät Joutsenon kouluun. Investointivaikutus: -7,1.
 • 2026: Pulpin kirjasto. Kirjasto lakkaa (Pulpin koulurakennuksessa). Investointivaikutus: 0.
 • 2026-29: Joutsenon kirjasto. Kirjaston toiminta siirtyy Joutsenon koululle, kun tila vapautuu. Investointivaikutus: -2,3.
 • 2027-2030: Sammontalon päiväkodin Uus-Lavolan toimintayksikkö. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tilojen sijoittaminen Lappeen koulun tai Sammontalon tiloihin,, kun tiloja on vapautunut kouluista riittävästi. Investointivaikutus: -2,2.
 • 2027: Kaukaan koulu. Koulu lakkaa, oppilaat Kimpisen ja Lauritsalan kouluihin. Investointivaikutus -7,6.
 • 2027: Kimpisen peruskoulu. Peruskorjauksen jälkeen Pohjolankatu 23 mitoitus 10000 -> 2000 neliötä. Investointivaikutus: -16,0.
 • 2026-30: Myllymäen päiväkodin Karhuvuoren yksikkö. Yksikkö lakkaa, toiminta Myllymäen koulun tiloihin. Investointivaikutus. -2,5.
 • 2027: Armilan vanha puukoulu. Tiloista luovutaan. Investointivaikutus: -1,3.
 • 2027-29: Lauritsalan kirjasto. Kirjasto siirtyy Lauritsalan koulun tiloihin. Investointivaikutus: -2,0.
 • 2030: Pallon liikuntahalli. Tilan käyttö lopetetaan ennen peruskorjausta. Investointivaikutus: -3,6.
 • Mäntylä-Vihtola koulu. Ei toteuteta. Investointivaikutus -10,4. 

Investointivaikutukset yhteensä: -57,1.

Valtuuston tehtävänannon mukaan palveluverkko suunnitellaan niin, että kaupungin kaikkien talonrakennusinvestointien ja pääomavuokravastuiden määrä voi olla vuosina 2023–2036 enintään 300 miljoonaa euroa. Jos kaikki vuoden 2023 talousarvion pitkän aikavälin suunnitelman kohteet toteutettaisiin, olisivat investoinnit näinä vuosina 357,5 miljoonaa euroa. Palveluverkkoesityksen mukaiset investoinnit ovat näinä vuosina 300,4 miljoonaa euroa, eli käytännössä tavoiteltuun investointitasoon tullaan pääsemään.