Suosikit
Palvelu

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Katu- tai puistoalueen käyttö terassina, tapahtumissa, nosto-, kaivu ja rakennustöissä tai muu alueen rajaaminen johonkin tarkoitukseen on luvanvaraista toimintaa.

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. Poikkeuksena ovat merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät korjaukset, joista tehdään ilmoitus jälkikäteen. Yleisillä alueilla työskenneltäessä tarvitaan seuraavat luvat:

  • sijoittamislupa
  • katutyölupa - kadulla tehtävistä töistä ilmoittaminen ja tilapäisten liikennejärjestelyjen luvan hakeminen (samassa lomakkeessa)
  • katuvuokrasopimus yli viikon kestävälle työmaalle ja/tai yli 50 m2 alalle.

Katualueelle tehtävästä kattolumien pudottamisesta riittää suullinen ilmoitus luvan antajalle. Työn suorittaja on vastuussa kadun käyttäjien turvallisuudesta ja tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Yleisen alueen rajaamisesta em. tarkoitukseen ei peritä maksua.

Ulkotapahtumat, terassialueet, tilapäiset myyntipaikat yms. vaativat aina maanomistajan kirjallisen luvan. Hakemus voi olla vapaamuotoinen ja se osoitetaan Lappeenrannan kaupungin Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan Kadut ja ympäristö -vastuualueelle.

Ehdot ja kriteerit

Katu- tai puistoalueen käyttö terassina, tapahtumissa, nosto-, kaivu ja rakennustöissä tai muu alueen rajaaminen johonkin tarkoitukseen on luvanvaraista toimintaa, johon luvan antaa Lappeenrannan kaupungin Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan Kadut ja ympäristö -vastuualue.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toimintaohje

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, joudut luvansaajana korvaamaan vahingon. Jos käytät yleistä aluetta luvatta, voit joutua maksamaan korvauksen jopa nelinkertaisena.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa lupaehdoissa määritellyn ajan.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669