Suosikit
Palvelu

Maa-aineslupa ja ilmoitus

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti sitä varten suunnitella lomakkeella.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

  1. selvitys alueen omistus- tai hallintaoikeudesta
  2. ottamissuunnitelma (alueen nykytilan ja ainesten ottamistoiminnan kuvaus, ympäristövaikutukset ja ympäristönsuojelutoimenpiteet, alueen maisemointi ja jälkihoito sekä karttaosa)
  3. karttapiirrokset
  4. selvitys naapurien kuulemisesta (lomake)
  5. selvitys tieyhteyksistä ja oikeuksista
  6. pohjavesitiedot

Maa-aineslupahakemus liitteineen toimitetaan Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen sähköisesti.

Maa-ainesten ottoon tarvitaan myös ympäristölupa seuraavissa tapauksissa: • kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää; • kiinteä murskaamo tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää vuodessa.

Vähäisempään toimintaankin on haettava ympäristölupaa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Ehdot ja kriteerit

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toimintaohje

Maa-ainesten ottolupaa on haettava riittävän ajoissa, ennen toiminnan aloittamista. Maa-ainestenlupakäsittely kestään vähintään 4 kuukautta kuuluttamisen, lausuntojen ja lupalautakunnan käsittelyn osalta.

Hae maa-aineslupaa ympäristö.fi-sivulta löytyvällä lomakkeella. https://www.ymparisto.fi/fi/luvat-ja-velvoitteet/maa-ainesten-ottamisen-luvat-ja-ilmoitus

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Maksullisuuden tiedot

Maa-ainestenottoluvan maksu määräytyy Lappeenrannan seudun ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksytyn taksan mukaan.

Voimassaoloaika

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Maa-aineslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810555

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190764