Suosikit
Palvelu

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Oppilaalle on mahdollista tehdä erityisen tuen päätös siinä vaiheessa, kun annettu tehostettu tuki ei ole riittänyt. Opettaja ja erityisopettajan kokoavat pedagogisen selvityksen päätöksen perusteeksi. Oppilas ja huoltaja ovat keskeisessä roolissa. Erityisen tuen päätöksen tekee koulun rehtori. Päätöksessä määritellään muun muassa opetusryhmä ja muut opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat. Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan 2. vuosiluokan jälkeen sekä ennen 7. vuosiluokalle siirtymistä. Se tarkistetaan aina myös tuen tarpeen muuttuessa. Tarkistamista varten opettaja ja erityisopettaja kokoavat uuden pedagogisen selvityksen.

Erityisen tuen päätös voidaan joissain tilanteissa tehdä lääkärin tai psykologin arvion perusteella ilman, että sitä on edeltänyt tehostetun tuen jakso. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi vamma, sairaus, kehityksen viivästymä tai tunne-elämän häiriö.

Oppilas saa erityistä tukea omassa lähikoulussaan aina kun mahdollista. Joskus omassa koulussa saatavilla oleva tuki ei kuitenkaan ole riittävää. Silloin on mahdollista opiskella joko alueellisissa erityisen tuen pienryhmissä tai keskitetyssä erityisopetuksessa.

Alueelliset erityisen tuen pienryhmät sijaitsevat seuraavilla kouluilla:

  • Joutsenon yhteistoiminta-alue: Joutsenon koulu
  • Kesämäen yhteistoiminta-alue: Lönnrotin koulu ja Kesämäen koulu
  • Kimpisen yhteistoiminta-alue: Kimpisen koulu ja Myllymäen koulu
  • Lauritsalan yhteistoiminta-alue: Lauritsalan koulu, Pontuksen koulu
  • Sammonlahden alue: Lappeen koulu, Skinnarilan koulu, Sammonlahden koulu

Keskitetty erityisopetus:

  • Joutsenon koulu ja Voisalmen koulu (vaikeimmin vammautuneet)
  • Myllymäen koulu (lievät kehitysviivästymät, vaikeat kielenkehityksen viiveet)

Ehdot ja kriteerit

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Toimintaohje

Alueellisista erityisen tuen pienryhmistä saat lisätietoja Linkit -valikon kautta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628