Suosikit
Palvelu

Oppimisen tukitoimet perusopetuksessa

Moni lapsi tarvitsee oppimiseensa tukea. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee. Lapsesi saattaa tarvita oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa.

Monet oppimisvaikeuksia aiheuttavat tekijät voidaan tunnistaa jo ennen koulunkäynnin alkua päivähoidon tai esiopetuksen aikana. Oppimisen tai koulunkäynnin vaikeuksia voi ilmetä myös perusopetuksen aikana. Mitä aikaisemmin lapsesi saa tukea, sitä paremmin vältetään vaikeuksien lisääntyminen ja kasautuminen.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Lisätietoja löydät tehostettu tuki perusopetuksessa sekä erityisopetus ja erityinen tuki -sivujen alta. Lapsesi tarvitsema tuki pyritään järjestämään ensisijaisesti hänen omassa opetusryhmässään.

Tukimuotoja ovat muun muassa:

 • Tukiopetus: Opettajan oppitunnin ulkopuolella antama lisätuki.
 • Eriyttäminen: Opettaja voi karsia tai lisätä oppiainesta sekä antaa vaihtoehtoisia tehtäviä.
 • Opiskelun erityiset painoalueet: Opettaja määrittää oppiaineesta keskeisimmät alueet, joihin opiskelu kohdistetaan.
 • Joustavat ryhmittelyt: Opiskelu voi tapahtua erilaisissa ryhmissä joustavasti.
 • Osa-aikainen erityisopetus: Erityisopettajan antama tuki.
 • Oppilaanohjaus: Oma opettajan tai oppilaanohjaajan antama ohjauksellinen tuki.
 • Avustajapalvelut: Koulunkäynninohjaajan tuki.
 • Apuvälineet: Erilaiset oppimista ja koulunkäyntiä tukevat välineet.
 • Oppilashuollon palvelut: Koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut.
 • Kokoaikainen erityisopetus: Erityisluokanopettajan johdolla tapahtuva opiskelu pienryhmässä tai integroituna.
 • Oppimäärän yksilöllistäminen: Tavoitetaso määritellään yksilöllisesti. Päätetään erityisen tuen päätöksessä.

Toimintaohje

Ota yhteyttä lapsesi opettajaan tai koulun erityisopettajaan saadaksesi lisätietoja koulun tukitoimista. Yhteystiedot löytyvät Wilmasta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Perusopetuslaki 628/1998 16§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L4P16