Suosikit
Palvelu

Erityisopetus lukiokoulutuksessa

Erityisopetus on lukiolaisen saatavilla oleva palvelu silloin, kun kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi lukiolainen tarvitsee tukea oppimiseen - tai jos lukio-opinnot eivät syystä tai toisesta suju opiskelijan toivomalla tavalla. Lukion erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimaan oppimisen taitojen kehittämiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana.

Erityisopetus on osa koulun opetustyötä ja opiskeluhuoltoa. Erityisopettaja tekee yhteistyötä muiden opettajien kanssa tukea tarvitsevan opiskelijan oppimiseen ja opetukseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijan jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemisessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä opiskeluhuollon palvelujen kanssa. Oppimisen ja opiskelun tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Tuki järjestetään huomioiden opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet.

Tuen tarpeen tunnistaminen voi pohjautua nivelvaiheessa perusopetuksesta saatuun tietoon, opiskelijan omaan, huoltajan, opettajien tai opiskeluhuollon henkilöstön arvioon tuen tarpeesta. Lisäksi tuen tarpeen arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä kuten alkuseulontoja tai itsearviointeja. Seulatulosten tai opiskelussa esille tulleiden hankaluuksien perusteella opiskelijan mahdollista lukivaikeutta voidaan selvittää tarkemmin yksilötestauksella erityisopettajan kanssa. Tarvittaessa erityisopettaja voi ohjata opiskelijan jatkoselvittelyihin. Opiskelijalle voidaan laatia pedagogisen tuen suunnitelma.

Opiskelijan tarvetta erityisjärjestelyihin ylioppilastutkinnon kokeissa arvioidaan hänen lukioaikana tarvitsemansa tuen pohjalta. Opiskelija hakee erikseen ylioppilastutkintolautakunnalta erityisjärjestelyjä ylioppilaskoetta varten. Erityisopettaja ohjaa tarvittavien lausuntojen hankkimisessa.

Asioi tästä

Toimintaohje

Voit olla suoraan yhteydessä oman lukiosi erityisopettajaan. Löydät yhteystiedot Wilmasta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Lukiolaki 714/2018 28§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lukiolaki#L5P28